Zobacz inny kierunek

Wycena nieruchomości WSB Poznań - Studia podyplomowe

3 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Wycena nieruchomości - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu

buton_.jpg

buton_2.jpg buton_3.jpg

To nie nieruchomości i sposób ich wyceny wywołały światowy kryzys, choć rynek nieruchomości ponosi jego konsekwencje. Ze względu na gospodarczo-społeczną konstrukcję współczesnego świata na umiejętności związane z wyceną i zarządzaniem nieruchomościami będzie stałe zapotrzebowanie. Studia podyplomowe na tym kierunku dają szansę na uzyskanie praktycznych umiejętności i konkretnego zawodu, zapewniającego zatrudnienie.

foto233x134_53.jpgStudia podyplomowe na kierunku wycena nieruchomości to pierwszy krok do zdobycia uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Zajęcia prowadzone przez doświadczoną kadrę specjalistów dostarczają wielu praktycznych umiejętności i pozwalają zrozumieć środowisko, w którym przyszły rzeczoznawca majątkowy będzie funkcjonował. Uważam, że zdobyta wiedza na tym kierunku pomoże mi podnieść moje kwalifikacje.

Piotr Kłos
Słuchacz studiów podyplomowych

Cel
Studia przygotowują do państwowego egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości i wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Korzyści

 • Program studiów zgodny z wymogami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 czerwca 2014r.
 • Studia przygotowują do egzaminu państwowego na uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego
 • bardzo dobra kadra dydaktyczna - rzeczoznawcy majątkowi z całej Polski oraz radcy prawni

Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • tworzenia wyceny nieruchomości
 • analizowania, oceniania i prognozowania procesów na rynku nieruchomości,
 • obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
 • opracowywania planów remontowo-modernizacyjnych obiektów budowlanych
 • interpretowania przepisów prawa.

Uczestnicy
Studia adresowane są do osób, które chcą zdobyć zawód rzeczoznawcy majątkowego. Do uzyskania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego bez ograniczeń co do poziomu i co do kierunku.

 

Program kierunku: 

Program studiów na kierunku Wycena nieruchomości w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesięcy nauki: 13
 • Liczba godzin: 286
 • Liczba zjazdów: 14

I. PODSTAWY WIEDZY Z ZAKRESU PRAWA

1. Część ogólna prawa cywilnego (8 godz.)
1.1. Podmioty prawa cywilnego
1.2. Szczególne regulacje dotyczące spółek handlowych (osobowych i kapitałowych)
1.3. Przesłanki ważności czynności prawnych
1.4. Sankcje wadliwości czynności prawnych (nieważność, bezskuteczność)
1.5. Forma czynności prawnych
1.6. Przedawnienie roszczeń

2. Podstawy prawa rzeczowego (12 godz.)
2.1. Mienie jako kategoria prawa cywilnego
2.1.1. Pojęcie praw majątkowych
2.1.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach
2.2. Mienie państwowe, samorządowe i prywatne
2.3. Geneza stosunków własnościowych w Polsce (komunalizacja, uwłaszczenie osób prawnych)
2.4. Pojęcie rzeczy ruchomych i nieruchomych
2.5. Definicja nieruchomości
2.5.1. Rodzaje nieruchomości - nieruchomości gruntowe, budynkowe i lokalowe
2.5.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości
2.5.3. Pojęcie części składowych nieruchomości
2.5.4. Pojęcie przynależności i pożytków
2.6. Własność - pojęcie, ochrona, współwłasność
2.7. Użytkowanie wieczyste
2.8. Ograniczone prawa rzeczowe, ze szczególnym uwzględnieniem praw na nieruchomościach
2.9. Ogólne zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
2.9.1. Pojęcie cudzoziemca w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
2.9.2. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców wymagające zezwolenia - organ wydający zezwolenia i warunki wydania zezwolenia
2.9.3. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców niewymagające zezwolenia
2.9.4. Ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych i leśnych przez obywateli państw Unii Europejskiej

3. Podstawy prawa zobowiązań (8 godz.)
3.1. Ogólne zasady zawierania umów
3.1.1. Zasada swobody umów
3.1.2. Tryb zawarcia umowy - oferta, aukcja, przetarg
3.2. Niedozwolone postanowienia umowne
3.3. Umowy obligacyjne o korzystanie z nieruchomości (najem, dzierżawa, leasing, timesharing)

4. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego (4 godz.)
4.1. Małżeńskie ustroje majątkowe
4.2. Zarząd majątkiem wspólnym małżonków
4.3. Zarządzanie przez rodziców majątkiem dziecka
4.4. Odpowiedzialność małżonków za długi
4.5. Przesłanki dziedziczenia nieruchomości

5. Podstawy prawa i postępowania administracyjnego (4 godz.)
5.1. Zasady ogólne prawa administracyjnego
5.2. Struktura i kompetencje organów administracji publicznej. Władza państwowa i samorządowa
5.3. Postępowanie administracyjne - organy i ich właściwość miejscowa i rzeczowa
5.4. Strony postępowania administracyjnego i ich pełnomocnicy
5.5. Decyzje i postanowienia
5.6. Odwołania
5.7. Wznowienie postępowania, uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji
5.8. Wydawanie zaświadczeń
5.9. Postępowanie sądowoadministracyjne
5.10. Postępowanie egzekucyjne w administracji

6. Źródła informacji o nieruchomościach (10 godz.)
6.1. Sądy wieczystoksięgowe, księgi wieczyste
6.1.1. Postępowanie wieczystoksięgowe
6.1.2. Treść ksiąg wieczystych
6.1.3. Zasady wieczystoksięgowe
6.1.4. Wpisy deklaratoryjne i konstytutywne
6.1.5. Odpisy z ksiąg wieczystych
6.2. Kataster nieruchomości (ewidencja gruntów i budynków). Powiązanie między katastrem nieruchomości a księgami wieczystymi
6.3. Ewidencja sieci uzbrojenia terenu oraz mapa zasadnicza
6.4. Analizy (raporty, oceny) wpływu czynników środowiskowych na nieruchomość
6.5. Mapy tematyczne
6.6. Inne źródła informacji o nieruchomościach

7. Gospodarka przestrzenna (6 godz.)
7.1. System planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce
7.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
7.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
7.3.1. Rola i znaczenie planów miejscowych
7.3.2. Tryb uchwalania planów miejscowych
7.3.3. Skutki ekonomiczne uchwalania lub zmiany planów miejscowych
7.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
7.4.1. Decyzje o warunkach zabudowy
7.4.2. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
7.5. Inne przypadki lokalizowania inwestycji celu publicznego
7.6. Zagospodarowanie przestrzenne a ochrona środowiska, ochrona przyrody, dziedzictwo kulturowe i infrastruktura techniczna

8. Gospodarka nieruchomościami (12 godz.)
8.1. Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie gospodarowania nieruchomościami
8.2. Pojęcie zasobów nieruchomości
8.3. Zasady obrotu nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
8.3.1. Preferencyjny obrót nieruchomościami między Skarbem Państwa a jednostkami samorządu terytorialnego
8.3.2. Zasada jawności obrotu nieruchomościami
8.3.3. Pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości
8.3.4. Zbywanie nieruchomości w drodze przetargu i drodze bezprzetargowej
8.3.5. Ustalanie cen i zasady udzielania bonifikat
8.3.6. Ustalanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
8.4. Pojęcie trwałego zarządu
8.5. Prawo pierwokupu nieruchomości
8.6. Podziały oraz scalenia i podziały nieruchomości
8.7. Opłaty adiacenckie z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
8.8. Wywłaszczenia nieruchomości, odszkodowania i zwroty

9. Gospodarka mieszkaniowa i prawo spółdzielcze (10 godz.)
9.1. Gospodarowanie nieruchomościami mieszkalnymi Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego
9.1.1. Ochrona praw lokatorów
9.1.2. Towarzystwo budownictwa społecznego
9.2. Gospodarowanie nieruchomościami lokalowymi
9.2.1. Odrębna własność lokali
9.2.2. Pojęcie nieruchomości wspólnej
9.2.3. Wspólnota mieszkaniowa, prawa i obowiązki zarządu, uprawnienia właścicieli lokali względem zarządu
9.3. Gospodarowanie nieruchomościami spółdzielczymi
9.3.1. Spółdzielnia mieszkaniowa jako osoba prawna, organy spółdzielni i ich kompetencje
9.3.2. Statuty i regulaminy spółdzielni, postępowanie wewnątrzspółdzielcze
9.3.3. Spółdzielcze prawa do lokali
9.3.4. Przekształcanie spółdzielczych praw do lokali
9.4. Rządowe programy wspierania i finansowania mieszkalnictwa

10. Gospodarka rolna, leśna i wodna (4 godz.)
10.1. Podstawy rolnictwa
10.1.1. Nieruchomość rolna, grunt rolny i gospodarstwo rolne
10.1.2. Użytki rolne i ich rodzaje
10.1.3. Bonitacja gleb, kompleksy przydatności rolniczej gleb, czynniki wpływające na trudność uprawy gleby i wartość nieruchomości
10.1.4. Ochrona gruntów rolnych i zapobieganie ich degradacji
10.1.5. Podstawowe zasady gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa
10.2. Podstawy leśnictwa
10.2.1. Podstawowe pojęcia dotyczące lasów i drzewostanów
10.2.2. Plan urządzania lasu, uproszczony plan urządzania lasu i inwentaryzacja stanu lasu
10.2.3. Przestrzenny podział lasów
10.2.4. Grunty zadrzewione i zakrzewione. Parki, ogrody ozdobne i zieleńce
10.2.5. Podstawowe zasady ochrony lasów. Ograniczenia w obrocie gruntami leśnymi
10.2.6. Gospodarowanie nieruchomościami leśnymi będącymi w zarządzie Lasów Państwowych
10.3. Podstawy gospodarki wodnej
10.3.1. Wody w ujęciu przedmiotowym i podmiotowym
10.3.2. Linia brzegowa
10.3.3. Obciążenia nieruchomości przylegających do wód powierzchniowych płynących
10.3.4. Zasady korzystania z wód i ochrona wód
10.3.5. Pozwolenie wodnoprawne

11. Ochrona danych osobowych (2 godz.)
11.1. Podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych
11.2. Organ ochrony danych osobowych
11.2.1. Zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
11.2.2. Rejestracja zbiorów danych osobowych
11.3. Zasady przetwarzania danych osobowych
11.3.1. Przypadki, w których przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne
11.3.2. Obowiązki administratora danych osobowych
11.3.3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe

12. Zamówienia publiczne (4 godz.)
12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych
12.2. Zakres podmiotowy ustawy - Prawo zamówień publicznych
12.3. Wyłączenia przedmiotowe i ograniczenia stosowania ustawy - Prawo zamówień publicznych
12.4. Zasady udzielania zamówień publicznych
12.5. Tryby udzielania zamówień publicznych

II. PODSTAWY WIEDZY EKONOMICZNEJ

1. Podstawy ekonomii (6 godz.)
1.1. Wprowadzenie do problematyki ekonomicznej
1.2. Pojęcie i elementy rynku
1.2.1. Popyt, podaż, cena
1.2.2. Krzywa popytu i podaży
1.2.3. Równowaga rynkowa
1.2.4. Elastyczność popytu i podaży w krótkim i długim okresie
1.2.5. Interwencja państwa a mechanizmy rynkowe
1.3. Cena, wartość, dochód i koszt
1.4. Decyzje konsumenta i producenta
1.5. Czynniki produkcji - praca, ziemia i kapitał

2. Ekonomiczne podstawy rynku nieruchomości (8 godz.)
2.1. Nieruchomość jako dobro ekonomiczne
2.1.1. Cechy i funkcje nieruchomości w gospodarce rynkowej
2.1.2. Wartość a cena nieruchomości. Rodzaje wartości
2.1.3. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości
2.2. Rynek nieruchomości
2.2.1. Definicja i klasyfikacja rynku nieruchomości
2.2.2. Specyficzne cechy rynku nieruchomości
2.2.3. Funkcje rynku nieruchomości
2.2.4. Uczestnicy rynku nieruchomości
2.3. Czynniki wpływające na funkcjonowanie rynku nieruchomości
2.4. Badania i analiza rynku nieruchomości
2.5. Interwencjonizm państwowy na rynku nieruchomości
2.6. Funkcjonowanie rynków nieruchomości w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej

3. Ocena ekonomicznej efektywności inwestycji (8 godz.)
3.1. Pojęcie, klasyfikacja i rola inwestycji
3.2. Specyfika inwestycji w nieruchomości
3.3. Inwestorzy na rynku nieruchomości
3.4. Cele i zasady inwestowania na rynku nieruchomości
3.5. Ryzyko inwestowania na rynku nieruchomości
3.6. Kryteria i przykłady oceny ekonomicznej efektywności inwestycji

4. Elementy finansów i bankowości (6 godz.)
4.1. Wybrane zagadnienia systemu finansowego
4.1.1. Rynek finansowy i jego funkcje
4.1.2. Podmioty i struktura rynku finansowego
4.1.3. Rola i funkcje pieniądza
4.1.4. Charakterystyka podstawowych instrumentów finansowych
4.2. Wybrane zagadnienia systemu bankowego
4.2.1. Podstawy prawne systemu bankowego w Polsce
4.2.2. Istota i cele banku w gospodarce rynkowej
4.2.3. Produkty bankowe
4.2.4. Ocena zdolności kredytowej klientów banku
4.3. Finansowanie inwestycji i nieruchomości
4.3.1. Źródła finansowania - własne i obce
4.3.2. Kryteria doboru źródeł finansowania
4.3.3. Organizacja finansowania inwestycji i nieruchomości

5. Podstawy matematyki finansowej (6 godz.)
5.1. Podstawy teorii wartości pieniądza w czasie
5.2. Źródła zmiany wartości pieniądza
5.3. Przyszła wartość pieniądza
5.3.1. Oprocentowanie proste
5.3.2. Oprocentowanie złożone
5.3.3. Rodzaje stóp procentowych
5.3.4. Przykłady obliczeniowe
5.4. Obecna wartość pieniądza
5.4.1. Pojęcie dyskontowania, stopy dyskontowej i współczynnika dyskonta
5.4.2. Obecna wartość jednorazowego dochodu
5.4.3. Pojęcie przepływów pieniężnych
5.4.4. Obecna wartość stałych i zmiennych dochodów
 

6. Podstawy statystyki i ekonometrii (10 godz.)
6.1. Elementy teorii badania zbiorów statystycznych
6.1.1. Rozkłady prawdopodobieństwa zmiennych losowych
6.1.2. Statystyki opisowe
6.1.3. Przedziały ufności dla średniej i wariancji
6.1.4. Elementy weryfikacji hipotez statystycznych
6.2. Model ekonometryczny i jego elementy
6.2.1. Dobór analitycznej postaci modelu
6.2.2. Estymacja parametrów metodą najmniejszych kwadratów
6.2.3. Weryfikacja modelu

7. Elementy rachunkowości (4 godz.)
7.1. Ustawa o rachunkowości, krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
7.2. Rodzaje, struktura i cele sprawozdań finansowych
7.3. Nieruchomość jako środek trwały oraz jako inwestycja
7.4. Metody i stawki amortyzacji

III. PODSTAWY WIEDZY TECHNICZNEJ

1. Podstawy budownictwa (10 godz.)
1.1. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych
1.2. Zakres regulacji ustawy - Prawo budowlane i przepisów wykonawczych
1.2.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
1.2.2. Warunki techniczne użytkowania budynków mieszkalnych
1.3. Stosowanie polskich i międzynarodowych norm w budownictwie
1.4. Zasady obliczania powierzchni i kubatury obiektów budowlanych
1.5. Dokumentacja obiektu budowlanego

2. Przegląd technologii w budownictwie (6 godz.)
2.1. Rodzaje konstrukcji ze względu na zastosowany materiał, konstrukcje tradycyjne, konstrukcje prefabrykowane
2.2. Elementy konstrukcji i wykończenia budynków
2.3. Technologie wykończenia budynków
2.4. Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku
2.5. Instalacje wewnętrzne w budynkach

3. Proces inwestycyjny w budownictwie (4 godz.)
3.1. Projekt budowlany
3.2. Pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy obiektu budowlanego
3.3. Pozwolenie na użytkowanie, zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego
3.4. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
3.5. Rozbiórka obiektu budowlanego
3.6. Obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego

4. Eksploatacja nieruchomości (6 godz.)
4.1. Defekty obiektów budowlanych wynikające z błędów projektowych, wykonawstwa, szkód górniczych i eksploatacyjnych
4.2. Zużycie techniczne obiektów budowlanych - miary i sposoby oceny
4.3. Zużycie funkcjonalne, środowiskowe - miary i sposoby oceny
4.4. Ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo elektryczne i gazowe
4.5. Zaopatrzenie w wodę, ochrona środowiska i utrzymanie czystości
4.6. Zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej. Certyfikacja energetyczna budynków

5. Podstawy kosztorysowania (4 godz.)
5.1. Pojęcia ogólne, akty prawne, rodzaje kosztorysów, rola, zadania i funkcje kosztorysów
5.2. Baza normatywna i cenowa - techniki normowania pracy ludzi, maszyn i zużycia materiałów
5.3. Zasady wykonywania przedmiarów i obmiarów robót
5.4. Specyfika kosztorysowania robót budowlanych
5.5. Przykłady kosztorysowania

IV. RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

1. Status prawny rzeczoznawcy majątkowego (4 godz.)
1.1. Definicja rzeczoznawcy majątkowego oraz działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości
1.2. Nadawanie uprawnień zawodowych oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych nabytych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1.3. Zakres czynności zawodowych rzeczoznawcy majątkowego
1.4. Formy wykonywania działalności zawodowej
1.5. Wykonywanie czynności zawodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1.6. Doskonalenie kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcę majątkowego
1.7. Odpowiedzialność zawodowa, cywilna i karna rzeczoznawcy majątkowego

2. Organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych (2 godz.)
2.1. Definicja organizacji zawodowej
2.2. Podstawy prawne działania organizacji zawodowych
2.3. Uprawnienia organizacji zawodowych

3. Standardy zawodowe i etyka zawodowa rzeczoznawcy majątkowego (2 godz.)
3.1. Definicja standardów zawodowych
3.2. Ustalanie i uzgadnianie standardów zawodowych
3.3. Status prawny i struktura krajowych i międzynarodowych standardów wyceny

4. Wprowadzenie do problematyki wyceny nieruchomości (4 godz.)
4.1. Istota i cele wyceny nieruchomości
4.2. Współczesne koncepcje wyceny nieruchomości
4.2.1. Szkoła brytyjska
4.2.2. Szkoła amerykańska
4.2.3. Szkoła niemiecka
4.3. Uczestnicy procesu wyceny nieruchomości
4.4. Wycena nieruchomości a wycena przedsiębiorstwa

5. Wartość nieruchomości jako podstawa wyceny (6 godz.)
5.1. Wartość rynkowa
5.1.1. Definicja i interpretacja wartości rynkowej według ustawy o gospodarce nieruchomościami
5.1.2. Sposoby określania wartości rynkowej w polskich przepisach prawa
5.1.3. Definicje i interpretacje wartości rynkowej w prawodawstwie Unii Europejskiej
5.2. Wartości nierynkowe jako podstawa wyceny
5.2.1. Wartość godziwa
5.2.2. Wartość bankowo-hipoteczna
5.2.3. Wartość inwestycyjna
5.2.4. Wartość katastralna
5.2.5. Wartość odtworzeniowa
5.2.6. Inne rodzaje wartości nierynkowych

6. Podejścia, metody i techniki wyceny nieruchomości w Polsce (26 godz.)
6.1. Rodzaje podejść, metod i technik szacowania nieruchomości i zasady ich stosowania
6.2. Podejście porównawcze
6.2.1. Metoda porównywania parami
6.2.2. Metoda korygowania ceny średniej
6.2.3. Metoda analizy statystycznej rynku
6.3. Podejście dochodowe
6.3.1. Metoda inwestycyjna
6.3.2. Metoda zysków
6.3.3. Technika kapitalizacji prostej
6.3.4. Technika dyskontowania strumieni dochodów
6.4. Podejście kosztowe
6.4.1. Metoda kosztów odtworzenia
6.4.2. Metoda kosztów zastąpienia
6.4.3. Technika szczegółowa
6.4.4. Technika elementów scalonych
6.4.5. Technika wskaźnikowa
6.5. Podejście mieszane
6.5.1. Metoda pozostałościowa
6.5.2. Metoda wskaźników szacunkowych gruntu
6.5.3. Metoda kosztów likwidacji

7. Wycena praw rzeczowych i zobowiązań umownych (10 godz.)
7.1. Wycena prawa własności
7.2. Wycena prawa użytkowania wieczystego
7.3. Wycena ograniczonych praw rzeczowych
7.3.1. Użytkowanie
7.3.2. Służebność (gruntowa, osobista i przesyłu)
7.3.3. Zastaw
7.3.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
7.3.5. Hipoteka
7.4. Wycena zobowiązań umownych
7.4.1. Najem
7.4.2. Dzierżawa
7.4.3. Użyczenie
7.4.4. Dożywocie
7.4.5. Inne

8. Wycena nieruchomości zurbanizowanych (10 godz.)
8.1. Wycena niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
8.1.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę
8.1.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
8.1.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
8.1.4. Określanie wartości niezabudowanych nieruchomości zurbanizowanych
8.2. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
8.2.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
8.2.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
8.2.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
8.2.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
8.3. Wycena nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
8.3.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
8.3.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
8.3.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
8.3.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz lokali mieszkalnych
8.4. Wycena nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
8.4.1. Czynniki wpływające na wartość nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi
8.4.2. Dobór podejścia i metody wyceny w zależności od celu wyceny
8.4.3. Dobór źródeł informacji i baz danych
8.4.4. Określenie wartości nieruchomości zabudowanych obiektami handlowymi, usługowymi i przemysłowymi

9. Wycena gruntów rolnych, upraw sadowniczych, roślin ozdobnych i gruntów pod wodami (8 godz.)
9.1. Wycena nieruchomości rolnych i ich części stanowiących grunty orne w stałej uprawie oraz stanowiących łąki i pastwiska
9.2. Wycena sadów, ogrodów działkowych, plantacji chmielu, wikliny i upraw choinkowych
9.3. Wycena szklarni i inspektów
9.4. Wycena gruntów rolnych zajętych pod budynki mieszkalne oraz budynki gospodarcze i inne urządzenia służące produkcji rolnej
9.5. Wycena gruntów pod stawami
9.6. Wycena gruntów pod rowami pełniącymi funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych

10. Wycena nieruchomości leśnych oraz zadrzewionych i zakrzewionych (6 godz.)
10.1. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu porównawczym oraz w podejściu dochodowym
10.2. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu mieszanym
10.2.1. Określenie wartości gruntu leśnego
10.2.2. Określenie wartości drzew oraz drzewostanów jako części składowych nieruchomości
10.3. Wycena nieruchomości leśnych w podejściu kosztowym
10.4. Wycena nieruchomości zadrzewionych i zakrzewionych
10.5. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
10.6. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych lub leśnych, spełniających funkcje ochronne, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele
10.7. Wycena parków, ogrodów ozdobnych, zieleńców i lasów ochronnych, położonych w strefie zainwestowania miejskiego, udostępnionych publicznie lub przeznaczonych na te cele

11. Wycena nieruchomości dla celów szczególnych i wycena nieruchomości specjalnych (22 godz.)
11.1. Wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji i jako środków trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości
11.2. Wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności, w tym dla ustalenia bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
11.3. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod urządzenia infrastruktury technicznej
11.4. Wycena nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne
11.5. Wycena nieruchomości dla potrzeb planistycznych
11.6. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia opłat adiacenckich
11.7. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
11.8. Określanie wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora
11.9. Określanie wartości szkód spowodowanych budową infrastruktury podziemnej i nadziemnej
11.10. Określanie wartości nakładów na nieruchomości
11.11. Wycena nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
11.12. Wycena nieruchomości gruntowych położonych na złożach kopalin
11.13. Wycena nieruchomości zabytkowych

12. Wycena maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością (4 godz.)
12.1. Przedmiot wyceny - definicje
12.2. Ocena ilościowa i jakościowa maszyn i urządzeń
12.3. Ocena rewizyjna i antycypacyjna w ocenie procesu eksploatacji maszyn i urządzeń
12.4. Metody oceny stanu technicznego. Sposoby wyznaczania zużycia technicznego
12.5. Istota podejścia kosztowego w wycenie maszyn i urządzeń
12.6. Metody wyznaczenia ceny początkowej
12.7. Sposoby określania wartości likwidacyjnej
12.8. Procedura wyceny metodą porównywania parami
12.9. Metoda analizy statystycznej rynku i jej wykorzystanie w wycenie maszyn i urządzeń

13. Wycena masowa (2 godz.)
13.1. Powszechna taksacja nieruchomości
13.2. Nieruchomość reprezentatywna, mapy i tabele taksacyjne
13.3. Ustalanie wartości katastralnych w procesie powszechnej taksacji nieruchomości
13.4. Rola i zadania rzeczoznawcy majątkowego w procesie powszechnej taksacji nieruchomości

14. Dokumentacja procesu wyceny (4 godz.)
14.1. Operat szacunkowy
14.1.1. Funkcja operatu szacunkowego
14.1.2. Treść i forma operatu szacunkowego
14.1.3. Wyciąg z operatu szacunkowego
14.1.4. Zasady potwierdzania aktualności operatu szacunkowego
14.1.5. Ocena poprawności sporządzenia operatu szacunkowego
14.2. Opracowania i ekspertyzy niestanowiące operatu szacunkowego
14.2.1. Zakres tematyczny opracowań i ekspertyz
14.2.2. Treść i forma opracowań i ekspertyz

15. Doradztwo na rynku nieruchomości (4 godz.)
15.1. Obszar i zakres działalności doradcy na rynku nieruchomości
15.2. Metody i narzędzia pracy doradcy
15.3. Audyt nieruchomości (due diligence)
15.4. Rynek nieruchomości jako przedmiot doradztwa
15.5. Przykłady ekspertyz, opracowań i doradztwa

V. SEMINARIUM DYPLOMOWE I EGZAMIN (10 GODZ.)

 

Forma zaliczenia: 

 • Test półroczny, praca dyplomowa w formie operatu szacunkowego, egzamin końcowy - test wiedzy.
Wykładowcy: 

 

Zdzisław Małecki
Jest rzeczoznawcą majątkowym, (nr uprawnień 20),  z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Wiele lat pracował jako biegły sadowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu. Współtworzył powstanie zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. Był współzałożycielem Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i jej wiceprezydentem w latach 2000- 2003,  oraz założycielem i wieloletnim  (w okresie 8 lat)  przewodniczącym Wielkopolskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Poznaniu. W latach 1999–2005 był wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w Ministerstwie Infrastruktury, kierującym sekcją dla rzeczoznawców majątkowych. Jest praktykiem i teoretykiem w zakresu wyceny nieruchomości. Od roku 1992 i obecnie nadal jest członkiem Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, powołanej przez Ministra Infrastruktury, obecnie w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

prof. Ryszard Cymerman
Kierownik Katedry Planowania i Inżynierii Przestrzennej Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wiceprezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątko-wych (2000-2003), Przewodniczący Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. szacowania nieruchomości.

mgr inż. Janusz Walczak
jest rzeczoznawcą majątkowym z ponad 20-letnim doświadczeniem, jest jednocześnie inzynierem budowlanym z wieloletnim doświadczeniem bezpośrednio w wykonawstwie i nadzorze budowlanym oraz zarządzaniu procesami inwestycyjnymi. Współautor ksiązki - A. Stefański, J. Walczak - "Technologia robót budowlanych" - wyd. Arkady. Autor wielu publikacji z dziedziny warsztatu wyceny nieruchomości.

Dr hab. Rafał Szczepaniak
Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UAM (Katedra Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego). Specjalizuje się w tematyce prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Został także wpisany na listę wykładowców prawa samorządu terytorialnego prowadzoną przez Radę Ministrów. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji (w tym siedmiu książkowych) z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego. Pod jego redakcją ukazało się jedno z pierwszych opracowań poświęconych Kodeksowi Spółek Handlowych. Od 1997 r. współpracuje z urzędami wojewódzkimi (wielkopolski, lubuski, zachodniopomorski) prowadząc kursy przygotowawcze do Służby Cywilnej. Prowadził szkolenia między innymi dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, a także dla pracowników Ministerstwa Rolnictwa w Warszawie. Jest także szkoleniowcem kilku renomowanych instytucji konsultingowo-szkoleniowych głównie na terenie Poznania, w tym zwłaszcza WOKISS,  Wyższa Szkoła Bankowa. Od 2000 r. wykonuje zawód radcy prawnego. Jako radca prawny specjalizuję się w tematyce samorządu terytorialnego,   odszkodowań i umownych stosunków zobowiązaniowych między przedsiębiorcami. Na początku 2009 roku ukazała się jego monografie pt. „Nadużycie prawa do posługiwania się formą osoby prawnej”.
Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce stosowania prawa prywatnego w sektorze publicznym.

Magdalena Małecka- Pilujska
Magdalena Malecka jest uprawnionym polskim rzeczoznawcą majątkowym z przeszło 10 letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości. Jest również kilkuletnim biegłym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Poznaniu. Magda posiada tytuł europejskiego uznania zawodowego Recognised European Valuer (REV), jest również członkiem Królewskiego Instytutu Rzeczoznawców Majątkowych (RICS). Posiada doświadczenie bankowe w zakresie finansowania podmiotów gospodarczych i udzielania kredytów zabezpieczonych na nieruchomościach zdobyte w kilkuletniej pracy w bankach. Specjalizuje się w wycenie nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności kredytowych oraz określania wartości innych praw do nieruchomości takich jak np. służebności. W kręgu jej zainteresowań jest również obszar odszkodowań związanych z nieruchomościami, w tym za grunty zajęte pod drogi oraz pod infrastrukturę przesyłową. Wykonuje również wyceny na zlecenie sądów oraz urzędów skarbowych. Jest członkiem Komisji Standardów działającej przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i współautorem kilku standardów zawodowych.

Piotr Dobrowolski – radca prawny specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki działalności związków zawodowych, sporów zbiorowych, działalności rad pracowników. Szereg podmiotów gospodarczych korzysta z jego usług mając na uwadze doświadczenie w rozwiązywaniu sporów pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi. Świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców różnych branż. Doradza przy zakładaniu spółek prawa handlowego i ich przekształcaniu. Skutecznie reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym postępowaniach transgranicznych. Posiada doświadczenie w doradzaniu klientom w zakresie prowadzenia inwestycji budowlanych, z uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umownych FIDIC jak również prowadzenia postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych.
Drugim filarem zawodowej działalności Piotra Dobrowolskiego jest dydaktyka. Prowadzi liczne szkolenia dla różnych grup docelowych, organizacji zawodowych i społecznych. Jest stałym wykładowcą w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Wielkopolskim Stowarzyszeniu Pośredników w Obrocie Nieruchomościami.

dr Michał Sopiński
inwestor rynków nieruchomości, wykładowca, menadżer. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w ekonomicznych aspektach obsługi rynków nieruchomości, inwestycjach kapitałowych, metodach oceny ich efektywności. Wykłada na studiach podyplomowych dla kandydatów na doradców inwestycyjnych, rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomościami, pośredników w obrocie. Autor publikacji z dziedziny inwestycji. Od lat współpracuje z WSB.

Cena studiów podyplomowych na kierunku Wycena nieruchomości w WSB w Poznaniu

zapisz-sie-onlin.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

 

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
360 zł415 zł2075 zł6225 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774