Zobacz inny kierunek

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań - Studia podyplomowe

3 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu 

buton_.jpg

buton_2.jpg buton_3.jpg

660x__2_0.jpg

Studia 3-semestralne, nadające kwalifikacje do pracy nauczyciela.
Studia nadają kwalifikacje do pracy w szkołach i w placówkach oświatowych oraz oświatowo-wychowawczych na stanowisku nauczyciela, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 17 stycznia 2012 roku. Przygotowanie pedagogiczne ma na celu wyposażenie osoby prowadzące powierzone im przedmioty kształcenia w podstawowy warsztat umiejętności dydaktycznych.

foto233x134_45.jpgStudia podyplomowe w WSB prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców, chętnie dzielących się swoim bogatym doświadczeniem. Uczelnię cechują też nowoczesne metody nauczania – słuchacze są aktywnymi uczestnikami zajęć i warsztatów. Jako magister hotelarstwa i gastronomii jestem przekonany, że zdobyta w WSB wiedza pedagogiczna pozwoli mi na odpowiednie wykształcenie przyszłych hotelarzy. Gorąco zachęcam!

Marcin Dzwoniarek
Słuchacz studiów podyplomowych

Cel
Studia te mają na celu m.in. uzupełnienie wiedzy i umiejętności słuchaczy w zakresie  pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki  przygotowujące do pracy w szkole lub w innych placówkach oświatowych.

Korzyści
Słuchacz zdobędzie umiejętność:

 • ­samodzielnego prowadzenia zajęć merytorycznych
 • oceny przydatność metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych i  wychowawczych
 • ­doboru i wykorzystania  dostępnych materiałów i środków oraz metod pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych
 • wykorzystania nowoczesnych technologii do pracy dydaktycznej
 • pracy z uczniami, dostosowując  metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla absolwentów  studiów wyższych I lub II stopnia, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu  szkolnego, lecz nie posiadają przygotowania pedagogicznego do prowadzenia zajęć  dydaktycznych w szkołach i innych placówkach oświatowych zgodnie z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Absolwenci uzyskując świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów Przygotowania Pedagogicznego jednocześnie nabywają kwalifikacje nauczycielskie w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

W przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy jako nauczyciele przedmiotów (do prowadzenia zajęć) zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach i szkołach podstawowych; natomiast osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów magisterskich uzyskują kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze swoim przygotowaniem merytorycznym w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkolnictwie ponadgimnazjalnym i w kształceniu zawodowym.
 

 
 
Program kierunku: 

Program studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesięcy nauki: 11
 • Liczba godzin: 278 + 150 godz. praktyk
 • Liczba zjazdów:  13

W ramach studiów  realizowanych jest 278 godzin zajęć  w tym 77 godzin w formie e-learningowej oraz 150 godzin praktyk.

Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne (90 godz.)

 • Pedagogika ogólna (10 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej i społecznej (10 godz.)
 • Psychologia rozwojowa i wychowawcza (20 godz.)
 • Kultura języka i komunikacja interpersonalna w szkole (10 godz.)
 • Pedagogika szkoły i elementy pedeutologii (20 godz.)
 • BHP (5 godz.)
 • Emisja głosu w pracy nauczyciela (10 godz.)
 • Etyka zawodu nauczyciela (5 godz.)

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do nauczania (60 godz.)

 • Problemy opiekuńczo- wychowawcze w szkole (15 godz.)
 • Profilaktyka niepowodzeń edukacyjnych (10 godz.)
 • Elementy pedagogiki specjalnej (10 godz.)
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (10 godz.)
 • Poradnictwo edukacyjno-zawodowe (10 godz.)
 • System pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia i jego rodziny (5 godz.)

Podstawy dydaktyki (30 godz.)

 • Współczesne koncepcje nauczania i uczenia się (10 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z dydaktyki ogólnej (10 godz.)
 • Metody aktywizujące i technologie informacyjne w nauczaniu (10 godz.)

Dydaktyka przedmiotu (98 godz.)

 • Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej (14 godz.)
 • Prawne aspekty funkcjonowania szkoły (8 godz.)
 • Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia (10 godz.)
 • Dydaktyka przedmiotowa – przedmioty humanistyczne (24 godz.)
 • Dydaktyka przedmiotowa – przedmioty matematyczno-przyrodnicze (24 godz.)
 • Ocenianie, diagnozowanie i ewaluacja w pracy nauczyciela (14 godz.)
 • Seminarium (4 godz.)

Praktyki pedagogiczne (150 godz.)

 • praktyka w I semestrze
 • praktyka w II semestrze

Zaliczenie

 • test po I i II semestrze
 • projekt zaliczeniowy
 • obrona projektu

PRAKTYKI:
Praktykami pedagogicznymi są należy odbyć w instytucjach tworzących system oświaty m.in.:

 • przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi oraz specjalne)
 • szkoły:

a) podstawowe
b) gimnazja
c) ponadgimnazjalne

 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu)
 • placówki oświatowo-wychowawcze (w tym szkolne schroniska młodzieżowe oraz placówki wychowania pozaszkolnego np. młodzieżowe domy kultury, międzyszkolne ośrodki sportowe, ogniska pracy pozaszkolnej)
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowej;
 • placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (bursy, internaty)
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania)

Zaliczenie praktyk:

 • Podstawę zaliczenia praktyk stanowi odpowiednio wypełniony dzienniczek praktyk.
 • Praktykę należy odbyć w czasie trwania Studiów Podyplomowych.
 • Dni i godziny realizacji praktyki ustala się z opiekunem praktyki w placówce, w której są one odbywane, niezależnie od terminów zjazdów.
 • Dopuszcza się możliwość realizacji praktyki pedagogicznej w więcej niż jednej placówce.
Wykładowcy: 

 

Anna Fitzgerald
Trener rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Coach, Supervisor, Wykładowca, Prelegent, Działania HR. Prowadzi działalność szkoleniowo-coachingową; szkolenia kompetencji zawodowych i rozwoju osobistego. Na co dzień zajmuje się szkoleniem nauczycieli i dyrektorów szkół i instytucji edukacyjnych. Jest Prezeską Zarządu Centrum Fitzgerald Sp zoo w Poznaniu fitzgerald.pl  Jej spektrum zainteresowań jest rozwój i edukacja bez względu na wiek, płeć, status materialny. Problematyka etyczna jest obszarem codziennej pracy praktycznej i edukacyjnej. Wyzwania jakie podejmuje w swojej ścieżce zawodowej to dobro indywidualne a dobro wspólne, sprawiedliwość jako obiektywna wartość, wychowanie w zgodzie z indywidualnym potencjałem jednostki, komunikacja empatyczna w rozwiązywaniu konfliktów.

Agnieszka Skowrońska - Pućka
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Pedagogika ogólna, specjalność: resocjalizacja). Ukończenie studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz Studiów Podyplomowych Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, UAM Piła, WSB Poznań. Pedagog i wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie.

dr Krzysztof Wawrzyniak
Specjalista w zakresie kształcenia i doskonalenia nauczycieli z 7-letnim  doświadczeniem pracy w szkole (nauczyciel mianowany). Nauczyciel akademicki na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu. Udział w licznych badaniach i projektach edukacyjnych.

Edyta Rudź – Jaśkowiak
Magister filologii polskiej UAM; ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz liczne kursy kwalifikacyjne, m. in. z zakresu bibliotekoznawstwa; wykładowca Policealnego Studium Public Relations i Reklamy (pisanie kreatywne). Egzaminator  maturalny z zakresu języka polskiego. Wieloletni wicedyrektor zespołów szkół.

Lidia Wojsznis
Z wykształcenia psycholog, oligofrenopedagog, trener. Przez 17 lat wicedyrektor, aktualnie dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 103, w szkołach zajmujących się edukacją osób niepełnosprawnych. Specjalizuje się w pracy z upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim, głębszym i głębokim. Zajmuje się szeroko pojętą organizacją procesu edukacyjnego tych osób, współpracą z zespołem nauczycieli, rodzicami w celu wypracowania najlepszych dla każdego dziecka metod pracy. Współpracuje z instytucjami wspomagającymi szkoły w procesie edukacji. Założycielka stowarzyszenia „Wilda dzieciom”. Kobieta otwarta na nowości, stale doskonaląca swój warsztat pracy. Potrafi pracować z grupą wielopłaszczyznowo, łatwo nawiązuje kontakt, jest zwolennikiem zajęć warsztatowych  sprzyjających  doskonaleniu umiejętności praktycznych.

Jolanta Szymkowska
Od zawsze byłam i jestem pedagogiem  - ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Zielonej Górze. Ponad 20 lat pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, później edukacji komputerowej po ukończeniu studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu na kierunku Informatyka i technologia informacyjna. Odbyłam kurs kwalifikacyjny dla Oświatowej Kadry Kierowniczej w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i zostałam wicedyrektorem zespołu szkół - podstawowej i gimnazjum. Od kilku lat zajmuję się również pracą z dziećmi z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz umiarkowanym. Aby zaspokoić ich potrzeby i lepiej pracować z uczniami ukończyłam studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogikę) w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych. Od pięciu lat po ukończeniu Szkoły Trenerów Biznesu Akademii SET jestem trenerem. Jestem otwarta na nowości i chętnie doskonalę swój warsztat pracy.

 

Cena studiów podyplomowych na kierunku Przygotowanie pedagogiczne w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

Zapisując się do 16 października, zyskujesz 550 zł:zapisz-sie-onlin.png

    300 zł  dzięki zniżce w czesnym,
    250 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej.

Jeśli jesteś absolwentem WSB, możesz się dalej z nami rozwijać, zyskując 900 zł mniej:

 • dzięki 500 zł zniżki w czesnym,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

 

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
255 zł238 zł290 zł270 zł1450 zł1350 zł4350 zł4050 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON:
  • WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 07:00 - 15:00
  • 10:00 - 18:00
  • 09:00 - 17:00
  • 10:00 - 14:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774