Zobacz inny kierunek

Podyplomowe studium dla doktorantów WSB Poznań - Studia podyplomowe

3 semestry naukinowość
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?
Podyplomowe studium dla doktorantów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
 
Cel
Celem Podyplomowego Studium dla Doktorantów jest zdobycie przez słuchaczy wiedzy ekonomicznej z podstawowych i dodatkowych przedmiotów z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych oraz przygotowanie się do:
 • samodzielnego prowadzenia badań naukowych i realizacji projektów badawczych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia;
 • rozpoczęcia i prowadzenia pracy naukowej, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.
W ramach PSD słuchacze będą zaznajamiani z:
 • najnowszą wiedzą ekonomiczną z przedmiotów podstawowych i dodatkowych z zakresu dziedziny nauk ekonomicznych (odnoszącej się do teorii ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu);
 • wyzwaniami i problemami badawczymi pojawiającymi się w naukach ekonomicznych w warunkach turbulencji i dynamicznych zmian zachodzących w konkurencyjnej przestrzeni rynkowej;
 • metodologią badań oraz ilościowymi i jakościowymi metodami badawczymi wykorzystywanymi w badaniach w obszarze nauk ekonomicznych.
Korzyści
 • są okazją do zdobycia i uzupełnienia wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, w tym dotyczącej m.in. współczesnych problemów ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu oraz wynikających z nich wyzwań, a także zapoznania się ze sposobami postrzegania i interpretowania zjawisk ekonomicznych przez przedstawicieli środowiska akademickiego, metodologią i warsztatem pracy naukowej w obrębie nauk ekonomicznych oraz procedurą postępowania w przewodzie doktorskim;
 • umożliwiają zdobycie kompetencji (wiedzy, umiejętności) niezbędnych do samodzielnego prowadzenia badań naukowych w obszarze wiedzy - nauki społeczne, dziedzinie nauki - nauki ekonomiczne, dyscyplinie naukowej - ekonomia z wykorzystaniem metod ilościowych i jakościowych, analizy statystycznej oraz narzędzi informatycznych wspomagających prowadzone badania naukowe;
 • stanowią bazę do kontynuowania pracy naukowej w ramach seminariów doktoranckich (SD) lub realizowania badań naukowych prowadzących do przygotowania - pod patronatem opiekuna naukowego (przyszłego promotora lub promotora i drugiego promotora / promotora pomocniczego, albo promotora i kopromotora) - rozprawy doktorskiej, wszczęcia (otwarcia) i przeprowadzenia przewodu doktorskiego, zdania egzaminów doktorskich oraz przystąpienia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej.
Uczestnicy
Oferta ta skierowana jest do osób, które:
 • chcą przygotować się do samodzielnej pracy naukowej i realizacji projektów badawczych w naukach ekonomicznych
 • zamierzają rozpocząć i prowadzić pracę naukową, której celem jest uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia.

Rekrutacja
Zasady rekrutacji na Podyplomowe Studium dla Doktorantów (PSD)

1. Spełnienie kryteriów przyjęcia na Podyplomowe Studium  dla Doktorantów :

 • ukończone studia wyższe II stopnia 

2. Zebranie kompletu dokumentów, na który składają się:

 • wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z opisem motywacji podjęcia studiów – Pobierz kwestionariusz
 • 2 egzemplarze umowy edukacyjnej– pobierz
 • ksero dyplomu ukończenia studiów magisterskich
 • 1 zdjęcie legitymacyjne
 • ksero dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

3. Dostarczenie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji– pocztą lub osobiście

Adres Biura Rekrutacji:
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań, pokój nr 003
tel.: 61 655 33 00
e-mail: rekrutacja-sp@wsb.poznan.pl

Godziny otwarcia Biura Rekrutacji:

poniedziałek      10:00-18:00
wtorek                9:00-17:00
środa                  9:00-17:00
czwartek            7:00-15:00
piątek                 7:00-15:00
sobota               10:00-14:00
infolinia rekrutacyjna: 61 667 01 70

Adres do korespondencji:

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-895 Poznań
z dopiskiem: Biuro Rekrutacji

Dokumenty do pobrania:

Regulamin – pobierz
Regulamin płatności  - pobierz
Na życzenie słuchaczy Uczelnia wystawia faktury VAT

Zamówienie na fakturę dla pracodawcy - pobierz
Zamówienie na fakturę dlasłuchacza studiów podyplomowych  - pobierz
Zamówienie na fakturę można przesłać:

pisemnie - na adres Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań z dopiskiem: Kwestura,
mailem - na adres e-mailowy:   kwestura@wsb.poznan.pl
Faktura pro-forma (dla Pracodawcy) wzywająca do zapłaty pierwszej raty czesnego może być wystawiona najwcześniej 14 dni przed terminem płatności.

Studencki Punkt Informacyjny (Student Information Desk - SID)

sid@wsb.poznan.pl
tel. 61 655 32 17
godz. otwarcia

pt. 15:00 -18:00
sb.  10:00-18:00
nd. 10:00-17:00

 

Program kierunku: 

Moduły tematyczne / bloki przedmiotowe podyplomowego studium dla doktorantów (PSD) - do pobrania tutaj

Informacje dodatkowe

1. W ramach Podyplomowego Studium dla Doktorantów (PSD) słuchacze uczestniczą w proseminariach doktoranckich organizowanych przez opiekunów naukowych.  

2. Termin przygotowania wstępnej koncepcji rozprawy doktorskiej - do połowy 3 semestru Podyplomowego Studium dla Doktorantów (PSD).

 

 
Wykładowcy: 

Wykładowcy na Podyplomowym Studium dla Doktorantów to nauczyciele akademiccy jednostek naukowych (pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego) o dużym doświadczeniu w zakresie kształcenia kadr naukowych i biznesowych. Nasi wykładowcy posiadają dorobek w sferze realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, a także aktualny dorobek naukowy.

Opłaty za Podyplomowe Studium dla Doktorantów (PSD)  na Wydziale Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

 

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

18 RAT15 RAT3 RATY1 RATA
510 zł600 zł3000 zł9000 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774