Zobacz inny kierunek

Logopedia WSB Poznań - Studia podyplomowe

4 semestry naukistudia tradycyjne
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Logopedia to nauka o kształtowaniu prawidłowej mowy, usuwaniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku jej braku lub utraty. Kluczowe jest oddziaływanie na psychikę w celu wytworzenia właściwego stosunku do wady mowy i zapobiegania jej ujemnemu wpływowi na kontakty interpersonalne oraz kształtowanie osobowości.

660x__2_0.jpg

Wybierając studia podyplomowe, kierowałam się wcześniejszymi doświadczeniami. Studiując w WSB, mam pewność, że wykłady są prowadzone na bardzo wysokim poziomie, a kadrę stanowią praktycy z dużym doświadczeniem i wiedzą.

Edyta Kamińska-Wołoszyn
Absolwentka studiów podyplomowych

Cel
Celem kształcenia jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy jak również przygotowanie słuchaczy do praktycznego wykonywania zawodu.

Korzyści
Podczas studiów podyplomowych słuchacz:

 • uzyska  wiedzę z zakresu przedmiotów objętych programem studiów
 • nabędzie  umiejętności diagnozowania zaburzeń mowy dziecka oraz stosowania metod i technik terapii logopedycznej
 • uzyska podstawy rozwoju warsztatu pracy logopedy
 • uzyska wykształcenie  - Logopeda ze specjalnością logopedia ogólna

Uczestnicy
Studia przeznaczone są dla osób, które legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich w zakresie filologii polskiej, psychologii lub pedagogiki. Absolwenci uzyskują kwalifikacje logopedyczne, dające uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy.
Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie od foniatry (nie laryngologa czy audiologa) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.  Negatywny wynik badania foniatrycznego dyskwalifikuje kandydata do przystąpienia do dalszych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

 
 
Program kierunku: 
Program studiów podyplomowych na kierunku Logopedia w WSB w Poznaniu
 • Liczba miesięcy nauki: 20
 • Liczba godzin: 546+64 godzin praktyk
 • Liczba zjazdów: 30

W ramach studiów realizowanych jest 546 godzin zajęć w tym 80 godzin w formie e-learningowej oraz 64 godziny praktyk.

 
I. WPROWADZENIE DO LOGOPEDII – PRZEDMIOTY MEDYCZNE – (122 godz.)
 • Wprowadzenie do logopedii 12 godz.
  • terminologia.
  • prawne aspekty pracy logopedy
  • zakres oraz działy logopedii
  • specjalizacje w logopedii
  • logopedia a inne dziedziny wspomagające  
  • status zawodowy i etyka pracy logopedy
 • Audiologia z metodyką 16  godz.
  • podstawy audiologii dziecięcej 
  • zaburzenia słuchu i leczenie
  • aparaty słuchowe, protezowanie ubytków słuchu
  • otolaryngologia
  • wstępne badanie słuchu  
  • audiometria tonalna *
  • audiometria impedancyjna
  • metodyka pracy logopedy
 • Diagnoza i terapia logopedyczna 16 godz.
  • wywiad z pacjentem, rodzicami dziecka
  • badanie sprawności narządów artykulacyjnych
  • badanie mowy pod względem sprawności artykulacyjnych
  • sprawdzenie kompetencji językowej (rozumienie i nadawanie mowy)
  • orientacyjne badanie słuchu
  • badanie lateralizacji (określenie dominującej strony ciała)
  • badanie słuchu fonematycznego
  • przekazanie wskazówek do pracy w domu
  • nawiązanie kontaktu werbalnego z pacjentem
  • stymulowanie rozwoju mowy
  • usuwanie deformacji artykulacyjnych oraz przyczyn niechęci do mówienia
  • usprawnianie aparatu artykulacyjnego, oddechowego oraz słuchu fonematycznego.
 • Wczesna interwencja logopedyczna 12 godz.  
 • wczesna ocena logopedyczna noworodka,
 • stymulacja rozwoju mowy dzieci w pierwszym roku życia
 • czynności przygotowujące niemowlęcy narząd artykulacyjny do mówienia
 • metodologia postępowania logopedy
 • rola pediatry w profilaktyce logopedycznej
 • Podstawy anatomii i fizjologii dla logopedów 12 godz.  
 • budowa, funkcje, patologia jamy ustnej
 • budowa, funkcje, patologia jamy nosowej   
 •  budowa, funkcje, patologia jamy gardłowej i krtani
 • budowa, funkcje, patologia układ  u oddechowego
 • budowa, funkcje, patologia narządu słuchu
 • Ortodoncja z metodyką 18 godz.
 •  definicja i zadania ortodoncji
 •  systematyka wad zgryzu
 • diagnoza zaburzeń wymowy u osób z wadami zgryzu
 • zasady współpracy z ortodontą
 •  wczesne wykrywanie wad zgryzu
 • metodologia pracy z dziećmi z wadami zgryzu i aparatem ortodontycznym
 • Elementy foniatrii – anatomia i patologia narządu mowy 18 godz.
 • anatomiczne podstawy procesu komunikatywnego
 • najczęstsze zaburzenia i schorzenia głosu u dzieci i dorosłych
 • systematyka zaburzeń mowy i języka*zaburzenia słuchu w wieku rozwojowym
 • pomoc instytucjonalna
 •  Psychiatria i neurologia dziecięca 18 godz.
 • neuropsychologia języka i mowy człowieka
 •  nowoczesna diagnostyka neuropsychologiczna
 • reakcje nerwicowe
 • autyzm dziecięcy
 • dziecko z chorobami nerwowo-mięśniowymi
 • postępowanie logopedy z dziećmi
 • współpraca z psychiatrą i psychologiem
II. LINGWISTYKA – (76 godz.)
 • Rozwój sprawności językowych u dzieci 10 godz. 
 • komunikowanie dzieci-język, mowa
 • etapy rozwoju mowy dziecka
 • wadliwe realizacje na  różnych etapach rozwoju mowy*
 • determinanty mowy dziecka
 • Semantyka a podstawy komunikacji językowej 12 godz.
 • ogólna teoria znaków
 • relacje między językiem a rzeczywistością
 • analiza znaczenia jednostek językowych z perspektywy różnych zaburzeń mowy
 • zapis eksplikacji znaczenia wyrażeń językowych.  
 • zastosowanie różnych metod opisu znaczenia w terapii logopedycznej.
 • Kultura języka 12 godz. 
 • kultura języka w definicjach
 •  elementy dykcji 
 • prozodia mowy w żywym słowie
 • poprawność językowa
 • zasady kształtowania pozytywnej postawy wobec języka
 • działalność kulturalno-językowa
 • Glottodydaktyka 18 godz.
 • wprowadzenie do glottodydaktyki
 • glottodydaktyka a dysleksja i analfabetyzm funkcjonalny
 • metoda zabawy i poznawania znaków graficznych
 • techniki płynnego czytania ze zrozumieniem i płynnego pisania
 • Fonetyka z metodyką 24 godz.
 • fonetyka jako dział lingwistyki
 • narządy mowy biorące udział w powstawaniu głosek
 • artykulacja
 • akcent, intonacja, iloczas
 • alfabet i zapis fonetyczny 
 • metody somatyczne: metoda kimograficzna, laryngoskopowa, palatograficzna, rentgenograficzna
III. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU – (58 godz.)
 • Psychologia rozwojowa i kliniczna 16 godz.
 • elementy psychologii rozwojowej
 • rozwój psychiczny dziecka
 • rola psychologii klinicznej w zaburzeniach mowy
 • determinanty zaburzeń psychicznych i emocjonalnych
 • narzędzia wywiadu i obserwacji dziecka
 • diagnoza psychologiczna i kliniczna
 • pomoc psychologiczni-pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej 18 godz. 
 • podstawy pedagogiki specjalnej
 • podstawy rewalidacji, resocjalizacji, rehabilitacji i terapii pedagogicznej
 • podstawy oligofrenopedagogiki i tyflopedagogiki
 • metodyka pracy z dziećmi z dysfunkcjami  
 • zasady organizacji zajęć terapeutycznych
 • Zaburzenia procesów emocjonalno-motywacyjnych u dzieci 12 godz.
 • najczęstsze odchylenia w budowie i funkcjonowaniu organizmu dziecka
 • rodzaje zaburzeń procesowych
 • zaburzenia rozwoju procesów emocjonalno-motywacyjnych
 • współpraca z psychologiem
 • wsparcie instytucjonalne
 • Neuropsychologia dziecięca 12 godz.
 • neuropsychologia wieku rozwojowego
 • neuropsychologiczne mechanizmy powstawania zaburzeń rozwojowych
 • upośledzenie umysłowe, mózgowe porażenie dziecięce, specyficzne zaburzenia językowe u dzieci
 • specyficzne trudności w uczeniu się
 • ADHD zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi
 • psychospołeczne aspekty rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami mózgu
 • neuropsychologia w logopedii
IV. ZABURZENIA MOWY – ( 150  godz.) 
 • Alalia z terapią 18 godz.
 • etiologia opóźnionego rozwoju mowy
 • diagnoza różnych typów alalii
 • postępowanie terapeutyczne w rewalidacji opóźnionego rozwoju mowy
 • Dyslalia z terapią 18 godz.
 • dyslalia w definicjach
 • dyslalia pochodzenia ośrodkowego
 • dyslalia motoryczną
 • dyslalia sensoryczną  
 • diagnoza dyslalii
 • terapia dyslalii
 • metodologia postępowania 
 • Dysartria z metodyką 18 godz.
 • uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia
 • podział dysartrii według kryterium przyczynowego
 • diagnoza i terapia osób dorosłych z dysartrią
 • diagnoza i terapia osób dzieci z dysartrią
 • budowanie kontaktu z pacjentem z dysartrią
 • postępowanie logopedyczne
 • Afazja i dysfazja z metodyką 18 godz.
 • przyczyny powstawania afazji
 • przyczyny powstawania dysfazji  
 • uszkodzenia ośrodków mowy w mózgu człowieka dojrzałego
 • uszkodzenia okolic ważnych dla przyszłego rozwoju mowy u małego dziecka
 • teorie klasyfikacji
 • podział kliniczny afazji i dysfazji
 • diagnoza logopedyczna  
 • zasady pracy logopedycznej
 • wczesna terapia i metody pracy
 • Dysglosja z metodyką 18 godz.  
 • podstawowe pojęcia
 • diagnoza dysglosji
 • logopedyczna terapia wad wymowy u osób z dysglosją wargową, zębową, językową, podniebienną
 • wczesna opieka logopedyczna dzieci z wadami zgryzu i rozszczepem
 • dokumentacja procesu diagnostyczno-terapeutycznego osób z dysglosją
 • warsztat pracy logopedy
 • Balbutologopedia z terapią 18 godz. 
 • balbutologopedia jako dział w logopedii
 • przyczyny jąkania się u dzieci i dorosłych
 • metody stosowane leczeniu niepłynności mówienia
 • echokorekcja
 • profilaktyka w zakresie niepłynności mówienia, w tym jąkania się
 • Surdologopedia z metodyką 12 godz.
 • surdologopedia w definicjach
 • etiologia głuchoty
 • najczęstsze przyczyny niedosłuchu i głuchoty
 • metody badania stosowane u dzieci z niedosłuchem
 • metodyka pracy z dzieckiem głuchym i niedosłyszącym
 •  poradnictwo rodzinne i rola rodziców w terapii dzieci niesłyszących
 •  determinanty mowy u dzieci z wadą słuchu
 • język migowy
 • współpraca z psychologiem
 •  Neurologopedia  12 godz.     
 • funkcjonowanie mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem struktur ważnych dla funkcjonowania mowy
 • niedokształcenia mowy towarzyszące niepełnosprawności intelektualnej
 • uszkodzenia mózgu
 • mowa osób z zaburzeniami psychicznymi
 •  terapia neurologopedyczna
 • rehabilitacja fizjoterapeutyczna
 • współpraca logopedy z neurologiem
 • Diagnoza i terapia zaburzeń mowy osób upośledzonych umysłowo 18 godz.
 • podstawowe pojęcia  w ogólnej terapii zaburzeń mowy u dzieci z upośledzeniami *
 • rozwój dziecka a stopnie niepełnosprawności intelektualnej *
 • zasady diagnostyki logopedycznej *
 • korelacje dysfunkcji umysłowych z innymi zaburzeniami rozwoju
 • terapia mowy u dzieci z porażeniem mózgowym
 •  metodologia pracy logopedy
V. ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE – (204 godz.)
 • 1. Metodyka pracy i warsztat logopedy 16 godz.
 • podstawy prawne pracy logopedy
 • narzędzia w pracy logopedy
 • dokumentowanie pracy logopedycznej  
 • zasady współpracy instytucjonalnej
 • służba zdrowia w pracy logopedy  
 • podstawowe procedury postępowania logopedycznego: diagnozowanie, budowanie programu terapii, postępowanie terapeutyczne.
 • Logorytmika 8 godz.  
 • rola ćwiczeń słuchowych, wokalnych, ruchowych  i słuchowo-ruchowych w stymulacji rozwoju mowy
 • charakterystyka metody i możliwości jej wykorzystania w profilaktyce i terapii
 • ćwiczenia z zakresu techniki ruchu, poczucia metrum i tempa, ćwiczenia rytmiczne 
 • ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne, gra na instrumentach perkusyjnych *
 • logorytmika jako forma kinezyterapii
 • wykorzystaniem muzyki w logopedii 
 • Emisja głosu w pracy logopedy 12 godz.
 • kształtowanie prawidłowej postawy i koordynacji oddechowo-artykulacyjno-fonacyjnej      
 • emisja, impostacja i higiena głosu u dzieci
 • zasady prewencji zdrowego głosu
 • wadliwe realizacje-postępowanie terapeutyczne
 •  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w logopedii 12 godz.
 • ogólne założenia pracy korekcyjno – kompensacyjnej w logopedii
 • podstawy terapii pedagogicznej
 • planowanie i programowanie pracy korekcyjno – kompensacyjnej
 • ćwiczenia praktyczne – konstruowanie programów i konspektów do zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
 • ćwiczenia w usprawnianiu analizy i syntezy słuchowej, mowy i koordynacji słuchowo – wzrokowej
 • usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych
 • Laryngologopedia z metodyką 18 godz. 
 • funkcjonowanie narządów po całkowitym usunięciu krtani 
 • cechy głosu i mowy przełykowej
 • ćwiczenia w wywoływaniu i utrwalaniu pseudogłosu i pseudomowy 
 • rehabilitacja motoryczna laryngektomowanych 
 • rehabilitacja psychologiczna osób po laryngektomii
 • współpraca z laryngologiem
 • postępowanie logopedyczne
 • Metodyka relaksacji 18 godz. 
 • cele i zadania relaksacji
 • relaksacja oddechowa dla dzieci
 • pranajama dla przedszkolaków
 • oddychanie wg De Mill'a
 • metody dotykowe w relaksacji logopedycznej
 • Pedagogika zabawy 18 godz.
 • pedagogika zabawy w teorii
 • zasady pedagogiczne, psychologiczne i lingwistyczne pracy z dzieckiem
 • rola zabawy w edukacji językowej dzieci
 • metody, formy i środki
 • rodzaje zabaw logopedycznych
 • Podstawy komunikacji wspomagającej 12 godz.
 • ogólna teoria komunikacji niewerbalnej
 • komunikacja niewerbalna dzieci upośledzonych umysłowo  
 • systematyka znaków i znaczeń
 • diagnoza dziecka w zakresie jego możliwości stosowania pozawerbalnych form komunikacji
 • alternatywne formy komunikowania się z dzieckiem
 • Wykorzystanie informatyki w logopedii 12 godz.
 • komputer w pracy logopedy i wspomaganiu terapii osób z uszkodzeniami neurologicznymi  
 • programy komputerowe w pracy logopedy * indywidualizacja procesu terapeutycznego
 • wykorzystanie komputera w przygotowaniu warsztatu pracy logopedy
 • Konsultacje logopedyczne 14 godz. 
 • zasady konsultacji z rodzicami 
 • wymiana doświadczeń
 • konsultacje on-line
 • Praktyka logopedyczna 64 godz. 
 • obserwacja warsztatu pracy logopedy 
 • praktyczne zapoznanie z różnymi formami oceny, diagnozy i terapii przydatnymi w pracy    logopedycznej
 • posługiwanie się dokumentacją logopedyczną
 • zastosowanie teorii w praktyce 
 • realizacja praktyki zgodnie z programem
Forma zaliczenia:
 • egzamin sprawdzający wiedzę po I, II, III i IV semestrze
Wykładowcy: 

 

Mgr  Monika Połącarz-Rymaszewska
Logopeda-terapeuta głosu w oddziałach integracyjnych szkół masowych, wykładowca emisji i higieny głosu oraz lektor radiowy od blisko 12 lat stąd zainteresowanie żywym słowem, dykcją i cyzelą artykulacyjną oraz jakością głosu. Ukończone studia logopedyczne (Poznań/Warszawa) oraz podyplomowe Public Relation, Zarządzanie w Poznaniu, a także Emisja i Terapia Głosu dla logopedów w Gdańsku. Wieloletni trener-szkoleniowiec w licznych firmach.

dr hab. Anita Szwed
Specjalista w zakresie biologii człowieka, pracuje w Zakładzie Biologii Rozwoju Człowieka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka wielu prac naukowych dotyczących przed wszystkim rozrodczości kobiet. Specjalizuje się w zajęciach z anatomii i fizjologii człowieka  w szczególności  układu nerwowego i hormonalnego. Prowadzi liczne wykłady, konwersatoria i warsztaty m.in. dla studentów biologii, fizyki i pedagogiki. Każdy, nawet najtrudniejszy temat, potrafi przekazać w niekonwencjonalny, przystępny i interesujący sposób. Wiedzę teoretyczną zwykle odnosi do praktycznych przykładów, co ułatwia słuchaczom zrozumienie zawiłości funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Mama Weroniki i Zosi. 

Jakub Wierzbicki
Z wykształcenia psycholog (psychologia, studia magisterskie na UAM, 2010) i doradca zawodowy (pedagogika, doradztwo zawodowe i personalne, studia magisterskie na UAM, 2007), absolwent podyplomowego studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi na WNPiD UAM (2012), doktorant psychologii na Uniwersytecie Gdańskim. Doktoryzuje się z psychologii ekonomicznej i społecznej (wpływ idei pieniędzy i duchowości na zachowania prospołeczne). Publikuje m.in. w e-mentorze (2014) i Current Psychology (2014). Wykładowca akademicki od 2010 roku. Pracownik administracji samorządowej.

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Logopedia w WSB w Poznaniu

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

24 RATY20 RAT4 RATY1 RATA
255 zł290 zł1450 zł5800 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774