Zobacz inny kierunek

Inspektor Ochrony Danych WSB Poznań - Studia podyplomowe

2 semestry naukirekrutacja zakończonastudia tradycyjne
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Inspektor Ochrony Danych - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu
 

Z uwagi na brak miejsc rekrutacja na ten kierunek w WSB w Poznaniu została zakończona.

 

buton_.jpg

buton_2.jpg buton_3.jpg

Od 25 maja 2018 r. stosujemy nowe przepisy o ochronie danych osobowych wprowadzone Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych nr 2016/679. Rozporządzenie jest wspólnym aktem prawnym nie tylko dla Unii Europejskiej, a także wszystkich innych przedsiębiorców z całego świata, którzy oferują albo sprzedają swoje towary lub usługi dla osób przebywających w Unii. Wzmacniając system ochrony danych, UE wprowadziła instytucję Inspektora Ochrony Danych (Data Protection Officer), który będzie odgrywał kluczową rolę w ochronie danych osobowych. Jest to nowa profesja łącząca ze sobą prawo i nowe technologie przetwarzania danych.

foto233x134_12.jpgInspektor Ochrony Danych to bardzo odpowiedzialne stanowisko w każdej firmie. Dba o bezpieczeństwo danych, czyli coś, co w XXI wieku jest największym i najbardziej cennym dobrem przedsiębiorstwa. WSB, dzięki doświadczonym wykładowcom i odpowiednio przygotowanemu programowi studiów, świetnie przygotowuje do tej roli.

Anna Wirkijowska
Słuchaczka studiów podyplomowych

Cel
Podstawowym celem studiów jest nabycie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań Inspektora Ochrony Danych zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych do niej oraz przygotowanie do pełnienia tej roli w nowych ramach prawnych po wprowadzeniu reformy Unii Europejskiej w obszarze ochrony danych osobowych. Dodatkowe cele studiów:

 • nabycie wiedzy z zakresu aktualnych przepisów prawa obowiązujących w Polsce oraz w Unii Europejskiej,
 • umiejętność interpretowania przepisów o ochronie danych osobowych w konkretnych sytuacjach faktycznych (biznesowych, organizacyjnych) i implementowania wymagań prawnych u administratora danych osobowych,
 • nabycie podstawowej wiedzy o współczesnych metodach technicznych i organizacyjnych ochrony danych osobowych,
 • nabycie kompetencji do uczestnictwa w postępowaniach prowadzonych przez organ - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzyści

 • Słuchacze będą mieli możliwość zdobycia kompetencji niezbędnych do pełnienie roli  Inspektora Ochrony Danych
 • Słuchacz pozna interpretację Rozporządzenia o ochronie danych osobowych zarówno od strony prawnej jak i praktycznego stosowania
 • Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych praktyków z różnych branż i różnych organizacji oraz uznanych prawników, ekspertów od prawnej ochrony danych osobowych
 • Słuchacze otrzymują interdyscyplinarną wiedzę i kompetencje z zakresu: prawa, organizacji i zarządzania, kryptologii i psychologicznych aspektów pracy Inspektora Ochrony Danych

Uczestnicy
Prawnicy (Radcy Prawni, Adwokaci), wyższa kadra kierownicza – administratorzy danych, pracownicy działów personalnych, IT, kadra kierownicza organów administracji publicznej (sekretarze, naczelniczy / dyrektorzy / kierownicy komórek organizacyjnych), osoby wykonujące zadania Administratora Bezpieczeństwa Informacji na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z przed 1.01.2015.

 

 

 

Program kierunku: 

Program studiów na kierunku Inspektor Ochrony Danych w WSB w Poznaniu

 • Liczba miesięcy nauki: 9
 • Liczba godzin: 160
 • Liczba zjazdów: 10
 • Liczba semestrów: 2 

Wstęp do prawa do ochrony danych osobowych (4 godz.) 

 • przepisy krajowe: Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Ustawa o ochronie danych osobowych inne przepisy polskie w zakresie ochrony danych osobowych
 • przepisy europejskie: Dyrektywa 46/95, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

System ochrony danych osobowych (4 godz.) 

 • odpowiedzialność karna, cywilna i administracyjna
 • europejskie organy nadzorcze: EIOD, FRA, TSUE, ETPC
 • polskie organy nadzorcze: GIODO, WSA, NSA
 • Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • kompetencja europejskich i polskich organów ochrony danych osobowych (Komisja Europejska, Europejska Rada Ochrony Danych, krajowe organy ochrony danych osobowych

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych (8 godz.) 

 • zasada zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość
 • zasada ograniczenie celu
 • zasada minimalizacja danych
 • zasada prawidłowości danych
 • zasada ograniczonego przechowywania
 • zasada integralności i poufności

Zagrożenia cybernetyczne oraz technologie chroniące prywatność systemów przetwarzających dane (16 godz.) 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (8 godz.) 

 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych "zwykłych" (PL - Ustawa)
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych "wrażliwych" (PL - Ustawa)
 • powiązane podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w innych ustawach (PL)
 • podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na mocy rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych

Prawa osób, których dane dotyczą (8 godz.) 

 • prawo do przejrzystego poinformowania (art. 12)
 • prawo do przejrzystego komunikowania (art. 12)
 • prawo do informacji przy zbieraniu danych (art. 12-14)
 • prawo dostępu do danych (art. 15)
 • prawo do uzyskania kopii danych (art. 15)
 • prawo do sprostowania danych (art. 16)
 • prawo do usunięcia danych („bycia zapomnianym” – art. 17)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 • prawo do informacji i ograniczenia przetwarzania (art. 18)
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20)
 • prawo do sprzeciwu (art. 21)
 • prawo do niepodlegania automatycznym decyzjom w tym profilowaniu (art. 22)

Prawo do ochrony danych osobowych a prawo do informacji publicznej i prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (8 godz.) 

Środki techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych – zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych (24 godz.) 

Kryptografia w ochronie danych osobowych (16 godz.) 

 • podstawowe szyfry i ich zastosowanie
 • podstawowe funkcje haszujące i ich zastosowanie
 • standardy uwierzytelniania
 • certyfikacja

Współpraca Inspektora Ochrony Danych z Działem IT (8 godz.) 

 • zasady powierzania przetwarzania danych osobowych
 • korzystanie z usług chmury obliczeniowej (cloud computing)
 • istotne aspekty teleinformatyczne w ochronie danych osobowych

Świadczenie usługi drogą elektroniczną a ochrona danych osobowych (8 godz.) 

 • zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną
 • zgody na korzystanie z telekomunikacyjnych urządzeń końcowych do celów marketingu bezpośredniego
 • odpowiedzialności hostingodawcy za treści niedozwolone
 • polityka prywatności - tzw. polityka "cookies"

Wybrane orzecznictwo w zakresie ochrony danych osobowych (8 godz.) 

 • Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC)
 • Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Nowe prawo o ochronie danych osobowych w UE – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i krajowe przepisy o ochronie danych osobowych (16 godz.) 

Risk-based aproach (podejście oparte na ryzyku) warsztaty (8 godz.) 

 • geneza podejścia opartego na ryzyku
 • ocena ryzyka i ocena skutków do ochrony danych w rozporządzeniu ogólnym
 • warsztat praktyczny

Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych (4 godz.) 

 • wyznaczanie Inspektora
 • status Inspektora
 • zadania Inspektora

Rejestr czynności (aktywności) przetwarzania danych osobowych (4 godz.) 

 • podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru
 • zakres informacji w rejestrze
 • cele, podstawy prawne i retencja

Psychologiczne aspekty wykonywania zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji (8 godz.) 

 • skuteczne przekazywanie wiedzy
 • prowadzenie szkoleń / prezentacji
 • unikanie konfliktów w trakcie kontroli / audytów
 • asertywność w kontekście niezależności ABI / Inspektora

Forma zaliczenia

 • test półroczny
 • test końcowy
Wykładowcy: 

 

mgr inż. Tomasz Izydorczyk
ABI w ANECOOP Polska sp. z o.o., wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, redaktor bloga TIZYDORCZYK.pl oraz konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, Politechniki Poznańskiej, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim (dot. ochrony danych osobowych) oraz w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Twórca kierunku studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Jest członkiem SABI oraz ISSA Polska. Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI m.in. w Kompanii Piwowarskiej S.A.

dr Maciej Kawecki
Doktor nauk prawnych. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

dr Tomasz Tyksiński
Absolwent Wydziału Matematyki i Informatyki na Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, uzyskał doktorat z bezpieczeństwa danych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na bezpieczeństwie systemów komputerowych, szeroko rozumianej kryptologii, jak również programowaniu, algorytmice i złożoności obliczeniowej. Dr Tomasz Tyksiński prowadzi wykłady i zajęcia praktyczne na studia wyższych, podyplomowych oraz kursach i szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa danych. Specjalizuje się w kryptologii, zastosowaniach technicznych aspektów stosowania certyfikatów bezpieczeństwa, protokołów zabezpieczających, mechanizmów uwierzytelnia, autoryzacji, bezpiecznego podpisu elektronicznego. Zainteresowania: kolekcjoner płyt, filmy i stara fantastyka.

mgr inż. Mariola Więckowska
Doświadczona Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) / Data Protection Officer (DPO), obecnie w Grupie Allegro, Ceneo i Naspers Classifieds (olx.pl, OtoMoto.pl i OtoDom.pl). Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals) oraz SABI (Stworzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji). Jest absolwentem kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania projektami. Blisko 20 lat kierowała zespołem IT w bankowości i sektorze giełdowym. W swoje obecnej roli łączy wieloletnie doświadczenie IT, w tym współpracę z Giełdą Parierów Wartościowych w Warszawie i KNF (Komisją Nadzoru Finansów) z obecną praktyką w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych. Nadzoruje wypełnianie obowiązków Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, Rozporządzeń EU i polskich. Jako praktyk na co dzień doświadczający wszelkich ich aspektów doradza organom ustawodaczym i komentuje mające się ukazać akty prawne w kwartalniki ABI Expert, gdzie jest członkiem rady programowej.

mgr inż. Maciej Kołodziej
Wykładowca, doradca, specjalista informatyki śledczej FHU MatSoft, ABI w Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, od 2003 roku wiceprezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (SABI). Konsultant ds. ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i systemów IT. Audytor wiodący i trener/wykładowca ISO/EIC 27001 (PECB). Uczestnik wielu branżowych projektów szkoleniowych m.in. dla: Instytutu Nauk Prawnych PAN, Ministerstwa Finansów, Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, Centrum Promocji Informatyki, IIA Polska, e-Detektywi, sektora publicznego, edukacji, bankowości, telekomunikacji i nowych technologii. Autor publikacji związanych z ochroną danych osobowych. Jest wykładowcą stowarzyszonym Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Uczestniczył w pracach grup problemowych, działających przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz ZPBI IAB Polska i Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, dotyczących regulacji prawnych i przyszłości Internetu, reklamy internetowej oraz rozwoju nowych technologii, ochrony danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Absolwent informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od 1995 roku prowadzi własną firmę, oferującą specjalistyczne doradztwo w dziedzinie ochrony informacji i bezpieczeństwa w branży nowych technologii, a także outsourcing IT. Kierował Działem Technicznym w Grupie Solidex. W Grupie Onet.pl pełnił funkcje dyrektora Działu Bezpieczeństwa, CSO i ABI. Koordynował i nadzorował realizację Polityki Bezpieczeństwa Informacji w spółkach Grupy TVN. Był ABI w portalu NK.pl i Grupie Wydawniczej PWN. Świadczy usługi ABI i doradcze dla kilku podmiotów.

Konrad M. Mazur
praktyk i naukowiec, ekspert z dziedziny prawa ochrony danych osobowych. Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego działalność dydaktyczna na Uniwersytecie obejmuje: wykład z prawa ochrony danych osobowych, autorski wykład poświęcony cyberprzestępczości, ćwiczenia dla studentów z podstaw prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe skupione w obszarze nowoczesnych technologii, obsługi sektora IT oraz ochrony danych osobowych. Przez kilka lat współpracował z dużymi poznańskimi i toruńskimi kancelariami prawnymi, obecnie pracuje jako niezależny konsultant dla kancelarii prawnych z Poznania, Torunia i Bydgoszczy. Jego doświadczenie obejmuje audyty kontrolujące zgodność z prawem ochrony danych osobowych, wsparcie merytorycznie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratorów Sieci Informatycznych we wdrażaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych wymaganych przez prawo. Doradza podczas powstających dopiero projektów IT, pomagając już na etapie koncepcyjnym zapewnić zgodność ze standardami ochrony danych osobowych. Sam jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w startupie technologicznym.
Od ponad 7 lat szczególnie interesuje się prawem nowoczesnych technologii – szczególnie bliskie są mu prawne aspekty ochrony informacji. Autor licznych publikacji naukowych, w tym artykułów dotyczących prawa ochrony danych osobowych czy tajemnic, autor monografii naukowej Polskojęzyczna społeczność przestępcza zorganizowana w sieci darknet.

dr Mirosław Gumularz
Doktor nauk prawnych. Radca prawny w GKK Gumularz Kozieł Kozik Radcowie Prawni. Doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ (organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie) oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmuje się także w roli administratora bezpieczeństwa informacji w organizacjach zatrudniających powyżej 500 pracowników.

dr Marlena Sakowska-Baryła
Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna |"ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p.,adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

 

Ceny studiów podyplomowych na kierunku Inspektor Ochrony Danych w WSB w Poznaniu 

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.  

zapisz-sie-onlin.png

Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej promocji w czesnym.

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATA
390 zł455 zł2275 zł4550 zł

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studia Podyplomowe

budynek GG, pokój 03, parter, INFOLINIA 61 667 01 70

  • ul. Powstańców Wielkopolskich 5
  • 61-895 Poznań
  • PON - WTO:
  • ŚRO:
  • CZW - PIĄ:
  • 09:00 - 16:00
  • 10:00 - 17:00
  • 09:00 - 16:00
  • tel. 61 655 33 00
  • fax

Javascript is required to view this map.
52.40409516.921774