Stypendia i zniżki

Stypendia naukowe na II stopniu

Malwina Wyganowska
studentka II stopnia
WSB jest uczelnią bardzo skupioną na studencie. Jestem tutaj doceniana i jest mi z tym dobrze. Mimo tego, że bardzo dużo pracuję, udało mi się dobrze zdać...

Wiemy, że studia to inwestycja. Chcemy, aby jak najwięcej osób miało szansę podjąć naukę i zainwestować w swój rozwój. Dlatego premiujemy zdolnych i ambitnych, oraz wspieramy tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia za wyniki w nauce

  • Stypendia za wyniki w nauce są przyznawane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na cały rok studentom, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w poprzednim roku akademickim
  • Stypendia za wyniki w nauce fundowane są również przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości i przyznawane najlepszym studentom studiów stacjonarnych według ustalanego co semestr rankingu. Fundacja wspiera tych studentów szkół niepublicznych, którzy muszą finansować koszty czesnego

Stypendia socjalne

  • Stypendia socjalne są przyznawane na okres jednego semestru ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość stypendium socjalnego zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta.
  • Dodatkowo studenci w ramach stypendium socjalnego mogą starać się o środki finansowe na wyżywienie.
  • Ponadto na studiach stacjonarnych osoby spełniające warunki przyznania stypendium socjalnego, a będące spoza Poznania, którym studiowanie utrudnia dojazd, mogą otrzymać stypendium mieszkaniowe (na podstawie umowy najmu i potwierdzenia tymczasowego zameldowania w Poznaniu lub oświadczenia z akademika).
  • Dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji losowej, przyznawane są jednorazowe zapomogi.

Stypendia sportowe
WSB już od pierwszego roku studiów przydziela stypendia sportowe studentom, którzy reprezentują barwy Uczelni w akademickim ruchu sportowym. W kolejnych latach można ubiegać się o stypendia sportowe z budżetu MNiSW.

Stypendia dla niepełnosprawnych
Osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności i niezdolności do pracy lub o przyznanej grupie inwalidzkiej mogą starać się o stypendium specjalne.

9_sposobow.png