Edukacja dofinansowana z UE

Rozpoczęliśmy rekrutację na studia podyplomowe Zarządzanie zasobami środowiska dla zrównoważonego rozwoju. Studia skierowane są  do:
 • Pracowników ekologicznych przedsiębiorstw/instytucji związanych z ochroną środowiska
 • Edukatorów ekologicznych
 • Przedstawicieli samorządów lokalnych
Dofinansowanie możliwe jest dzięki śrdokom z funduszy NFOŚiGW.

 

Projekty aktualnie realizowane:

Projekty zakończone:

 • Projekt: Menedżer Projektu Badawczo - Rozwojowego - studia podyplomowe dla pracowników naukowych, kierunek Menedżer Projektu Badawczo-Rozwojowego
  Więcej informacji
 • Projekt: Studi@ podyplomowe - cyfrowa edukacja przyszłością, kierunki Nowoczesne Technologie Webowe i Mobilne, Marketing Internetowy i Przedsiębiorczość w Internecie
  Więcej informacji

Projekty wewnętrzne:

 • Projekt: Uczenie się Logistyki przez doświadczenie - Program rozwoju WSB w Poznaniu
  Więcej informacji
 • Projekt: Staż szansą rozpoczęcia kariery zawodowej Więcej informacji
 • Projekt: Staż na start Więcej informacji
 • Projekt: Dydaktyka oparta na mediach elektronicznych - (r)ewolucja w kształceniu i uczeniu się
  Więcej informacji 
 • Projekt: Zdobądź kompetencje pomocne w rozwoju kariery zawodowej w sektorze finansowym
  Więcej informacji
 • Projekt: Kształtowanie własnego portfolio kompetencyjnego - szansą na lepszy start zawodowy studentów kierunku Zarządzanie
  Więcej informacji
   
 • Projekt: Finanse się opłacają! – studia podyplomowe z zakresu finansów dla przedsiębiorców oraz pracowników przedsiębiorstw.
  Projekt dotyczył realizacji studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na kierunkach finansowych: Rachunkowość, Podatki, Controlling, Zarządzanie Finansami, Pozyskiwanie i Rozliczanie Funduszy UE. 
 • Projekt: Kompetencje na miarę przyszłości – studia podyplomowe z zakresu IT dla pracowników przedsiębiorstw.
  Projekt dotyczył realizacji studiów podyplomowych dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z zakresu nowoczesnych Technologii Informatycznych na kierunkach: Systemy Baz Danych, Aplikacje Internetowe i Mobilne, Informatyka Stosowana, Zintegrowane Systemy Informatyczne. 
 • Projekt: Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez wzrost jakości i efektywności kształcenia.
  Projekt zakładał realizację szeregu zadań, mających na celu rozwój Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, m.in.: przebudowę i dostosowanie programów nauczania, standaryzację kształcenia, upraktycznienie nauczania i dostosowanie do wymogów gospodarki opartej na wiedzy, współpracę z pracodawcami, rozwój Biura Karier, wzrost kompetencji kadry naukowo-dydaktycznej. 
 • Projekt: Niezbędnik Profesjonalnego Menedżera.
  Projekt dotyczył przygotowania i realizacji studiów podyplomowych dla przedsiębiorców oraz pracowników dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw na kierunkach: Zarządzanie Kadrami; Psychologia w Biznesie; Zarządzanie Wartością Klienta; PR i zarządzanie kryzysowe; Zarządzanie Zmianą; Zarządzanie Projektami.
 • Projekt: Akademia Managera i Managera HR drogą do budowy wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej.
  Projekt dotyczył realizacji ogólnopolskich szkoleń otwartych i doradztwa dla przedsiębiorców oraz pracowników dużych, średnich, małych i mikro przedsiębiorstw.
 • Projekt: Inwestycja w kadry 3. 
  Projekt dotyczył realizacji studiów podyplomowych MBA z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi przeznaczonych dla kadry wyższego i średniego szczebla oraz pracowników odpowiedzialnych za sprawy kadrowe i zarządzanie personelem w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu całej Polski.
 • Projekt: Menadżer projektu badawczo – rozwojowego – szansą na rozwój polskiej nauki.
  Celem projektu było zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie zarządzania projektami badawczymi pracowników jednostek naukowych lub podmiotów działających na rzecz nauki poprzez udział w studiach podyplomowych Menadżer Projektu Badawczo-Rozwojowego.
 • Projekt: Budowa potencjału rozwojowego Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu poprzez poprawę jakości kształcenia i rozwój programów studiów.
  Projekt zakładał realizację szeregu zadań, mających na celu rozwój Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, m.in.: rozwój programów przedmiotów w języku angielskim, rozwój nowych, innowacyjnych programów specjalności studiów z zakresu IT, wdrożenie systemów i aplikacji informatycznych wspomagających proces nauczania oraz rozwój narzędzi e-learning.
 • Projekt: Banki spółdzielcze – europejski poziom kadr.
  Projekt dotyczył organizacji kursów przygotowujących do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca dla pracowników Banków Spółdzielczych z terenu całej Polski.
 • Projekt: Najlepsze Kadry dla Wielkopolski – Top Skills for Wielkopolska – Szkolenie kadr dla innowacyjnych sektorów wysokiej szansy w Wielkopolsce Projekt dotyczył realizacji szkoleń dla przyszłych i obecnych pracowników centrów usług BPO z terenu województwa wielkopolskiego z zakresu: języków obcych, finansów i księgowości oraz IT.
 • Projekt: Szkolenia pracowników drogą do realizacji celów biznesowych Edica S.A.
  Projekt dotyczył organizacji szkoleń zamkniętych w oparciu o strategię rozwoju firmy Edica S.A. Celem projektu było podwyższenie umiejętności zawodowych i kompetencji pracowników firmy.
 • Projekt: Klienci i pracownicy potencjałem firmy - szkolenia w Kühne+Nagel. 
  Projekt dotyczył realizacji zamkniętych szkoleń ogólnych dla firmy Kuehne+Nagel sp. z o.o. i jej pracowników.
 • Projekt: Kształtowanie kompetencji i profesjonalny rozwój kadr sektora pozarządowego województwa wielkopolskiego.
  Projekt dotyczył realizacji szkoleń i studium dla działaczy, liderów i przedstawicieli organizacji pozarządowych z województwa wielkopolskiego z zakresu: zarządzania w organizacjach pozarządowych oraz pozyskiwania i rozliczania funduszy dla organizacji pozarządowych.
 • Projekt: Od kwalifikacji pracownika do konkurencyjności przedsiębiorstwa - doskonalenie umiejętności kadr.
  Projekt dotyczył organizacji Podyplomowych Studiów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Zarządzania Jakością dla pracowników firmy Prokom.
 • Projekt: Kadry dla Wielkopolski - inwestycje w rozwój kadry zarządzającej. 
  Projekt dotyczył organizacji studiów podyplomowych z zakresu: Menedżer Projektu, Zarządzania i Finansów Firmy, Menedżer Jakości, Zarządzanie Potencjałem Pracowników.
 • Projekt: Studia podyplomowe - inwestycja w rozwój kluczowych działów MŚP. 
  Projekt dotyczył organizacji studiów podyplomowych dla pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu: Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy UE dla MŚP; Rachunkowości i Podatków MŚP; Marketingu i Sprzedaży; Organizacji i Zarządzania Kadrami; Informatyki dla MŚP.
 • Projekt: Placówki oświatowe na fundusze UE gotowe – warsztaty dla nauczycieli z pozyskiwania i rozliczania funduszy UE. 
  Projekt dotyczył realizacji warsztatów doskonalących dla nauczycieli ze szkół, placówek oświatowych i przedszkoli z terenów wiejskich, miejsko-wiejskich oraz z miast do 25 tys. mieszkańców w zakresie organizacji, zarządzania i finansowania działalności oświatowej ze środków UE. 
 • Projekt: Sprawna gmina – gwarancją skuteczności działań i standardu świadczonych usług.
  Celem projektu było zapewnienie optymalnej jakości wykonywania zadań publicznych przez JST z województwa wielkopolskiego przez wdrożenie usprawnień i przeszkolenie kadr w 3 urzędach gminy biorących udział w projekcie. 
 • Projekt: Wszyscy jesteśmy klientami – rozwój kompetencji pracowników Herlitz dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu.
  Projekt dotyczył realizacji ponadregionalnych ogólnych szkoleń zamkniętych dla kadry zarządzającej i pracowników Herlitz Sp. z o.o., o tematyce określonej w oparciu o zidentyfikowane problemy i indywidualną strategię rozwoju firmy.
 • Projekt: Socjologia w praktyce - rozwój oferty studiów podyplomowych i szkoleń WSB w Poznaniu.
  Projekt dotyczył przygotowania, otwarcia i realizacji nowych kierunków studiów podyplomowych oraz szkoleń z obszaru socjologii. 
 • Projekt: Badanie kapitału społecznego jako czynnika determinującego skuteczność strategii polityki społecznej w Wielkopolsce.
  Celem projektu badawczego była diagnoza poziomu kapitału społecznego w województwie wielkopolskim oraz określenie sposobów jego wzrostu dla długotrwałego polepszenia rozwiązywania problemów społecznych.
 • Projekt: Finansista filarem sukcesu firmy – studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.
  Projekt dotyczył realizacji studiów podyplomowych dla pracowników i przedsiębiorców branży finansowej z: Rachunkowości Zarządczej, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Analizy Finansowej i Zarządzania Wartością Firmy.
 • Projekt: Kadry menadżerskie w globalnej gospodarce. Studia podyplomowe Executive MBA i Zarządzanie w firmie. 
  Projekt dotyczył realizacji dwuletnich studiów menedżerskich Executive MBA dla kadry menedżerskiej wyższego szczebla oraz rocznych menedżerskich studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w Firmie dla nowomianowanych i przyszłych menedżerów średniego i niższego szczebla.
 • Projekt: Wzrost kompetencji pracowników ITTI Sp. z o.o. kluczem do budowy e-Wielkopolski.
  Projekt dotyczył realizacji regionalnych szkoleń zamkniętych dla pracowników Instytutu Technik Telekomunikacyjnych i Informatycznych Sp. z o.o.
 • Projekt: Kompleksowe szkolenia pracowników - SKOK w przyszłość.
  Projekt dotyczył realizacji ogólnych regionalnych szkoleń zamkniętych dla kadry Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. St. Kardynała Wyszyńskiego.
 • Projekt: Naukowcy w wielkopolskich firmach – staże badawcze szansą podniesienia innowacyjności i konkurencyjności kluczowych branż dla rozwoju regionu. 
  Projekt dotyczył realizacji staży i szkoleń dla pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo–dydaktycznych wielkopolskich uczelni w przedsiębiorstwach.
 • Projekt: Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli w gminie Malanów.
  Celem projektu było podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli z placówek oświatowych gminy Malanów w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.
 • Projekt: Szansa dla przedsiębiorców wielkopolski na zmianę profilu działalności.
  Projekt dotyczył wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.
 • Projekt: Liderzy służby zdrowia gwarancją profesjonalnego zarządzania podmiotami leczniczym
  Celem projektu jest podniesienie kompetencji menedżerskich kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi pozwalające na efektywne zarządzanie placówkami zdrowia, a także zwiększenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie prawnym, administracyjnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe, pracowników zarządzających podmiotami leczniczymi w całej Polsce
 • Projekt: Liderzy pielęgniarstwa i położnictwa gwarancją jakości systemu opieki zdrowotnej
  Celem projektu jest nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych w realizacji funkcji kierowniczych w reformowanym obecnie systemie służby zdrowia. Udział w studiach kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi pozwoli na efektywne zarządzania placówkami zdrowia a także zwiększy wiedzę i kwalifikacje w zakresie prawnym, administracyjnym i finansowym z uwzględnieniem zagadnień dotyczących przekształceń SPZOZ w spółki kapitałowe

   

Współpraca z firmami
Szkolenia i doradztwo szyte na miarę dla poszczególnych firm i instytucji - dofinansowane ze środków UE.
Wyższe Szkoły Bankowe posiadają kilkunastoletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń na zlecenie firm i instytucji. By sfinansować ich realizację, pozyskuje również fundusze z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski o dofinansowanie z EFS składane są w terminach określonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji czy Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy. W ramach funduszów unijnych szkoły oferują studentom, instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz firmom i ich pracownikom szeroki wachlarz kursów, szkoleń, studiów podyplomowych itp. Dzięki możliwości pozyskania dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przed przedsiębiorstwami otwiera się droga do podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Bieżące informacje o przygotowywanej przez Wyższe Szkoły Bankowe ofercie Studiów Podyplomowych, kursów językowych i szkoleń współfinansowanych przez EFS znaleźć można na stronie: www.efs.pl