II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Turystyka i Rekreacja w metropoliach"

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU „TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH”

„Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach”

 
Termin: 16.11.2017
Miejsce: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Organizator: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu – Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji
 
Założenia konferencji
Turystyka staje się coraz ważniejszym i czułym na zachodzące w świecie przemiany działem gospodarki. Na tempo przemian turystyka reaguje najszybciej dostosowując swoje struktury organizacyjne i oferty do potrzeb współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Wielkie miasta i metropolie odgrywają tu ważną rolę będąc motorami napędzającymi nowe kierunki oraz innowacyjne formy turystyki i rekreacji. W ostatnich kilkunastu latach obserwuje się coraz większe zainteresowanie miastami jako destynacjami turystycznymi. Dodatkowo intensywny rozwój turystyki stwarza coraz większe zapotrzebowanie na tereny rekreacyjne i obszary aktywnego wypoczynku w centrum miast oraz na terenach podmiejskich.
 
Założeniem programowym konferencji jest wielostronne przybliżenie i wielopłaszczyznowa dyskusja nad rolą metropolii w kreowaniu i stymulowaniu współczesnej turystyki i rekreacji w Polsce i na świecie.
 
Do udziału w konferencji zapraszamy środowiska akademickie i naukowo-badawcze oraz przedstawicieli samorządu regionalnego, lokalnego, organizacji turystycznych oraz innych instytucji branżowych związanych z turystyką i rekreacją w różnych metropoliach.
 
W zamyśle organizatorów, konferencja będzie nie tylko okazją do zaprezentowania wiedzy i dorobku naukowego, wymiany poglądów oraz praktycznych doświadczeń w zakresie planowania i organizacji turystyki i rekreacji na terenach aglomeracji miejskich, ale ma stać się również przyczynkiem do wspólnych badań naukowych oraz transferu wiedzy z sektora nauki do sektora gospodarki. 
 
Cele konferencji
 
II Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach pt. „Trendy i tendencje rozwoju turystyki i rekreacji w metropoliach” w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację podjętej na konferencji w 2015 roku w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu problematyki turystyki i rekreacji związanej z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich.
 
Celem konferencji jest wymiana poglądów, wyników badań oraz praktycznych doświadczeń w zakresie trendów i tendencji rozwoju turystycznego i rekreacyjnego metropolii, a w szczególności:
 • pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki, uwzględniając jej rolę i znaczenie w wielkich ośrodkach miejskich jakimi są współczesne metropolie
 • popularyzacja badań w zakresie turystyki i rekreacji na obszarach metropolitalnych w Polsce i na świecie
 • spotkanie przedstawicieli środowisk akademickich, samorządowych i branżowych
 • prezentacja i weryfikacja metod badań w zakresie turystyki i rekreacji w aglomeracjach miejskich,
 • prezentacja uwarunkowań instytucjonalnych i dobrych praktyk w rozwoju rekreacji i turystyki w miastach
 
Zakres tematyczny
Problematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących najważniejszych zjawisk i procesów związanych z możliwościami rozwoju oraz trendami w turystyce i rekreacji w metropoliach. 
 
Proponowana tematyka konferencji obejmuje także współczesne korzyści i problemy wynikające z kreowania funkcji turystycznej i rekreacyjnej w wielkich ośrodkach miejskich. Ma ona m.in. na celu zainteresowanie szerszej grupy specjalistów, a także praktyków, którzy w turystyce i rekreacji znajdują ciekawe pola badawcze.
 
Proponowane bloki tematyczne:
 • Współczesne formy turystyki i rekreacji w metropoliach
 • Metropolie a rozwój form turystyki i dochody z turystyki w regionie
 • Metropolie polskie na tle zagranicznej turystyki przyjazdowej
 • Metropolie polskie a problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i jakości życia jego mieszkańców
 • Dynamika zmian w przestrzeni turystycznej metropolii
 • Zachowania prozdrowotne mieszkańców metropolii w aspekcie aktywności fizycznej i rekreacyjnej
 
Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Prosimy także o zapoznanie się z wymogami wydawniczymi
 
Ważne terminy:
 • Do 15 marca 2017 – zgłoszenie udziału w konferencji oraz przesłanie tytułu referatu wraz ze streszczeniem artykułu
 • Do 31 marca 2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej i przesłanie pełnego tekstu artykułu
 • Do 30 września 2017 – ostateczne zgłoszenie udziału w konferencji 
 
Publikacje pokonferencyjne
Artykuły przesłane na konferencję (w języku polskim lub angielskim), po pozytywnym zaopiniowaniu przez dwóch recenzentów, zostaną opublikowane w czasopiśmie „Studia Periegetica” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu w numerach za 2017 i 2018 rok (ISSN 1897-9262, lista „B” MNiSW wykaz z 2015 roku, obecnie 6 pkt). Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2015 r.: 63,67.  
 
Czasopismo indeksowane w bazach: Index Copernicus, BazEkon, PBN i POL-Index.
 
Więcej informacji o czasopiśmie z poprzednimi numerami tutaj.
Koszt uczestnictwa
 • 250 zł – uczestnictwo w konferencji i publikacja artykułu, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, w czasopiśmie „Studia Periegetica”  - (6 pkt według wykazu MNiSW za 2015 rok);
 • 200 zł – wydruk artykułu bez uczestnictwa w konferencji
 • 125 zł – uczestnictwo w konferencji bez publikacji referatu.
 
Opłatę konferencyjną prosimy wpłacać na konto:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5
61-874 Poznań
PKO Bank Polski SA
45 1020 4027 0000 1902 1280 5992
Z  obowiązkowym dopiskiem "Turystyka i rekreacja w metropoliach"
Noclegi
Informacje na temat noclegów znajdują się tutaj
 
Komitet organizacyjny:
Przewodnicząca - dr Maria Zamelska
Zastępca przewodniczącej - dr Alicja Kaiser
Sekretarz: dr Jarosław Styperek
Członkowie: dr Agata Basińska-Zych, dr Stanisław Bronowicki, mgr Michał Preisler, mgr Małgorzata Krych
 
Kontakt:
Zakład Dydaktyczny Turystyki i Rekreacji
Wydział Finansów i Bankowości
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-874 Poznań
 
Pliki do pobrania