O KONFERENCJI

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA Z CYKLU
TURYSTYKA I REKREACJA W METROPOLIACH

 „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych - problemy i wyzwania”

organizowana przez 
Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu
oraz
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki


POD HONOROWYM PATRONATEM

JM REKTORA WSB W POZNANIU
prof. dra hab. Józefa Orczyka

oraz
JM REKTORA 
LWOWSKIEGO UNIWERSYTETU NARODOWEGO IM. IWANA FRANKI
prof. Volodymyra Melnyka

CELE KONFERENCJI

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Turystyka i rekreacja w metropoliach pt. „Turystyka i rekreacja w obszarach metropolitalnych – problemy i wyzwania” w zamierzeniach swoich stanowić ma kontynuację podjętej na konferencji w 2015 i 2017 roku w WSB w Poznaniu problematyki turystyki i rekreacji związanej z funkcjonowaniem aglomeracji miejskich. 


Celem konferencji jest pogłębienie zagadnień funkcjonowania turystyki i rekreacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań  podobieństw i różnic jej rozwoju w wielkich ośrodkach miejskich jakimi są współczesne metropolie. Konferencja ma stanowić także platformę  do dyskusji nad nowymi metodami badawczymi w zakresie roli turystyki i rekreacji w metropoliach oraz wymiany wiedzy, doświadczeń oraz najnowszych wyników badań naukowców i instytucji branżowych, prowadzonych w różnych metropoliach w Polsce, Europie i na świecie
Ponadto celem konferencji jest podniesienie poziomu współpracy międzynarodowej i stworzenie warunków do zawiązania nowych, międzynarodowych zespołów badawczych. 
 

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Problematyka konferencji obejmuje szeroki wachlarz zagadnień dotyczących najważniejszych zjawisk i procesów związanych z możliwościami rozwoju oraz trendami w turystyce i rekreacji w metropoliach. Załączona tematyka konferencji obejmuje część najważniejszych problemów współczesnego sytuowania się turystyki i rekreacji w wielkich ośrodkach miejskich. Ma ona m.in. na celu zainteresowanie szerszej grupy specjalistów, którzy w turystyce i rekreacji znajdują ciekawe pola badawcze.

 

Proponowane grupy tematyczne:
1.    Strategie budowania marki miast z wykorzystaniem wartości smart i praktyk innowacyjnych
2.    Współczesne formy turystyki i rekreacji w metropoliach
3.    Metropolie jako obszary recepcji turystycznej i ich wpływ na dochody z turystyki w regionie
4.    Regionalizacja wewnątrz metropolii
5.    Metropolie a problemy zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska i jakości życia jego mieszkańców
6.    Dynamika zmian w przestrzeni turystycznej światowych metropolii
7.    Problem overtourismu w obszarach miejskich
8.    Miejsce turystyki i rekreacji w rozwoju inteligentnych metropolii
9.    Zachowania prozdrowotne mieszkańców metropolii w aspekcie aktywności fizycznej i rekreacyjnej

PUBLIKACJE

Istnieje możliwość opublikowania przesłanych na konferencję artykułów w języku angielskim, po dwóch pozytywnych recenzjach, w czasopiśmie „Studia Periegetica” Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

 

WYMOGI EDYTORSKIE

•    wymogi edytorskie

 

(ISSN 1897-9262, min. 20 pkt MNiSW – wg. wykazu czasopism zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” 2019r. Indeksowane w bazach: BazEkon, PBN, POL-Index, Index Copernicus. Wskaźnik ICV (Index Copernicus Value) za 2017 r.: 100,00.
 

Więcej informacji o czasopiśmie tutaj 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

    Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia 

 

OPŁATY:

  • 400 PLN (udział w konferencji z artykułem, materiały konferencyjne, obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorek 20.11.19, publikację w czasopiśmie naukowym Studia Periegetica po pozytywnych recenzjach)
  • 250 PLN (wydruk artykułu, bez udziału w konferencji) 
  • 200 PLN (udział w konferencji, bez artykułu, materiały konferencyjne, obejmuje przerwy kawowe, lunch oraz kolację integracyjną wieczorem 20.11.19) 

 

KONTO DO WPŁAT:
WSB : PL45 1020 4027 0000 1902 1280 5992 z dopiskiem: konferencja - turystyka i rekreacja

 

WAŻNE TERMINY:

  • do 15.07.2019 – zgłoszenie uczestnictwa  w  konferencji  oraz  przesłanie tytułu referatu wraz  ze  streszczeniem artykułu w j. angielskim
  • do 30.09.2019 – przesłanie  pełnego  tekstu  artykułu  (w j. polskim lub angielskim) i dokonanie opłaty konferencyjnej

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodnicząca – dr Maria Zamelska
Sekretarze: dr Tomasz Lewandowski, dr Joanna Łuczak

Członkowie: dr Agata Basińska-Zych, dr Stanisław Bronowicki, dr Alicja  Kaiser, dr Jarosław Styperek, mgr Michał Preisler, mgr Lidia Seroczyńska;
 e-mail: konferencjatir@wsb.poznan.pl

Informacje do pobrania