Pedagogika w praktyce - konferencja Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 22 września 2017

Podziel się:


600x-5.jpg

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma imienny ceryfikat uczestnictwa.

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy online --> button-formularz.jpg

Agenda

  • 9:30-10:00 rejestracja i powitanie uczestników
  • 10.00-11.30 - Nauczyciel - tutor, mentor, coach? - dr Agnieszka Skowrońska-Pućka
  • 11:30 - 11:45 - przerwa kawowa
  • 11.45 - 13.15 Pomóż mi samemu to zrobić - zastosowanie elementów pedagogiki Marii Montessori w tradycyjnym przedszkolu i szkole - mgr Agnieszka Bartosik
  • 13:15-13:45 - przerwa na lunch
  • 13.45  - 15.15  Trudne zachowania a deficyty komunikacyjne u ucznia z autyzmem i Zespołem Aspergera - Magdalena Kazimierczak, Monika Zemke
  • 15:15 - 15.45 - panele informacyjne z przedstawicielami Działu Studiów Podyplomowych i Szkoleń oraz pracownikami Biura Rekrutacji dla osób zainteresowanych podjęciem studiów podyplomowych w WSB w Poznaniu

 

Wykładowcy:

Agnieszka Skowrońska - Pućka
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Pedagogika ogólna, specjalność: resocjalizacja). Ukończenie studiów podyplomowych nadających kwalifikacje pedagogiczne w Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie oraz Studiów Podyplomowych Coaching w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doktorantka w Zakładzie Poradnictwa Społecznego Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wykładowca Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty w Gnieźnie, Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, UAM Piła, WSB Poznań. Pedagog i wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej Domu Matki i Dziecka oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Gnieźnie.

Agnieszka Bartosik
Czynny zawodowo nauczyciel z 18-letnim stażem pracy. Doświadczony pedagog i wychowawca współpracujący z wieloma instytucjami zewnętrznymi wspierającymi rozwój szkoły. Od 2010 roku pełni funkcje kierownicze w kilku placówkach oświatowych.  Jest dyrektorem Placówki Doskonalenia Nauczycieli interlis, dyrektorem Ośrodka – Szkoleniowo- Doradczego Edulabor oraz dyrektorem Policealnej Szkoły Administracji interlis.  Pełni też funkcje dyrektora zarządzającego w grupie edukacyjnej Południowowielkopolskie Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń  w Kaliszu. Koordynuje działania placówek wchodzących w skład tej grupy edukacyjnej. Założyciel pierwszego w Kaliszu zarejestrowanego Klubu dziecięcego „Słoneczko”- placówki opieki nad dziećmi do lat trzech.
Autorka opracowań szczegółowych programów kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli na podstawie ramowych programów MEN, niezbędnych do uzyskania zgody Kuratora Oświaty na organizacje tych form kształcenia.  Opracowała program szkolenia dla Kandydatów dla opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym zatwierdzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i uzyskała zgodę Ministra na prowadzenie tego szkolenia w ramach działalności placówki, której jest dyrektorem. Autorka i współautorka programów kilku kierunków studiów podyplomowych dla nauczycieli.
W obszarach jej działalności znajdują się :organizacja studiów podyplomowych, organizacja studiów licencjackich, współpraca placówki ze środowiskiem lokalnym, organizacja szkoleń dla nauczycieli z zakresu zarządzania oświata, pedagogiki, pedagogiki specjalnej,  terapii pedagogicznej i innych obszarów. Pomysłodawca i założyciel w ramach placówki  szkoleniowo – doradczej, ośrodka wsparcia metodycznego dla nauczycieli kształcenia specjalnego pracujących w oddziałach integracyjnych lub prowadzących rewalidację uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności w szkołach masowych. Stale rozwijająca się zawodowo i podążająca za megatrendami w edukacji. Obecnie zainteresowana zagadnieniami coachingu i wykorzystania jego narzędzi w obszarze edukacji, zarządzania placówkami oraz w warsztacie zawodowym nauczyciela, wychowawcy.

Magdalena Kaźmierczak 
posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 roku, Magda pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland.

Monika Zemke
Ukończyłam studia na kierunku Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna  oraz studia magisterskie na kierunku Pedagog Specjalny. Studia pedagogiczne pozwoliły mi na zgłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz zaburzeń rozwoju, które już wcześniej były w kręgu moich zainteresowań. Pierwsze zawodowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam pracując, jako nauczyciel z dziećmi typowo rozwijającymi się. Od roku 2013 moja ścieżka zawodowa całkowicie związana jest z zagadnieniami dotyczącymi autyzmu. Posiadam duże doświadczenie w praktycznym tworzeniu środowiska edukacyjnego w oparciu o Podejście Pyramid oraz w budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą metody PECS. Na co dzień pracuję z dziećmi z autyzmem w Przedszkolu Saplings Educating for Life w Poznaniu.

button-formularz.jpg

 

 

17-09-2017