Studia podyplomowe - czy warto się na nie decydować?

Kiedy jest na to odpowiedni moment?
Na obranie ścieżki edukacyjnej, która zakłada ukończenie studiów podyplomowych, decydują się najczęściej absolwenci, którzy czują, że wciąż mogą sporo się nauczyć w kwestii wiedzy specjalistycznej. Liczą też, że uzupełnienie tej luki edukacyjnej pozwoli im później, bez większych przeszkód, zaistnieć na rynku pracy lub umożliwi dynamiczny rozwój kariery zawodowej. Wśród najczęściej wybieranych kierunków z reguły wymienia się zarządzanie projektami czy psychologię w biznesie, czyli takie, które łączą w sobie zarówno odpowiednie zasoby wiedzy specjalistycznej, jak również wzmacniają kompetencje niezbędne praktycznie na każdym etapie kariery zawodowej: zarządzanie projektem i (często niedoceniana, ale niezwykle istotna) umiejętność planowania pracy i następująca potem analiza jej efektów. Umiejętność budowania dobrych relacji w grupie również jest wysoce pożądana na każdym stanowisku pracy: począwszy od juniora do menedżera. Niektórzy (choć jest to grupa o wiele mniej liczna) decydują się na studia podyplomowe dopiero po kilku latach pracy w zawodzie i jest to z reguły spowodowane wymogami rynku. Rozszerzający się zakres odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach sprawia, że pracownicy chcą dotrzymać kroku zmieniającym się realiom i również poszerzają dotychczasowe umiejętności, zdobywając dodatkową wiedzę w danej dziedzinie. Wiele z kierunków studiów podyplomowych już istniejących na rynku usług edukacyjnych, kierowanych jest wyłącznie do praktyków w danej dziedzinie.

 

Co z absolwentami studiów licencjackich?
Liczba kandydatów rekrutujących się na studia podyplomowe spośród absolwentów studiów licencjackich jest stosunkowo niewielka. Warto pamiętać, że studia podyplomowe są realną alternatywą dla uzupełniających studiów magisterskich. Rynek usług edukacyjnych wykazuje pewien zauważalny trend, w myśl którego to absolwenci niestacjonarnych studiów licencjackich coraz chętniej wybierają studia podyplomowe, podczas gdy studenci studiów stacjonarnych częściej kontynuują naukę na uzupełniających studiach magisterskich. Pierwsza ze wspomnianych grup wchodzi na rynek dużo wcześniej i, na skutek naturalnej weryfikacji rynkowej, staje przed koniecznością pogłębienia, czy choćby ugruntowania nabytej wiedzy specjalistycznej w szybki i efektywny sposób. Taką możliwość dają studia podyplomowe – wykładana tam wiedza może być od razu wdrożona w pracy, przy poświęceniu na to relatywnie mniejszych nakładów czasu potrzebnych, by ukończyć magisterskie studia uzupełniające. Absolwenci stacjonarnych studiów licencjackich zdecydowanie rzadziej aplikują na studia podyplomowe, a jeśli się na to decydują, powodem z reguły jest chęć szybkiego rozpoczęcia pracy zawodowej przy jednoczesnym poczuciu pewnych braków edukacyjnych w obszarze wiedzy specjalistycznej. To dobry wybór, bo jak wynika z rozmów z pracodawcami, niezmiernie cenią sobie takich kandydatów, gdyż studia podyplomowe prowadzone są przez praktyków i ekspertów w danej dziedzinie.

 

Klasyczny model edukacyjny
Sekwencyjność procesu edukacyjnego, zgodnie z którym dany absolwent najpierw zdobywał tytuł magistra, a dopiero później kończył studia podyplomowe, staje się powoli nieaktualna, o ile nie anachroniczna. Młodzi ludzie są uważnymi obserwatorami debaty publicznej dotyczącej jakości kształcenia wyższego w Polsce i na tej podstawie, między innymi, starają się podjąć jak najbardziej racjonalne decyzje dotyczące swojej zawodowej przyszłości. Ostatnie postulaty o potrzebie dopasowania ścieżki edukacyjnej do surowych realiów rynku pracy owocuje tym, że studenci chcą jak najszybciej wejść w posiadanie wiedzy, która umożliwi im stosunkowo wcześnie rozpocząć karierę zawodową. Dobre studia podyplomowe mogą im to umożliwić.

 

Dobre studia podyplomowe – ogólna specyfikacja
Pojęcie „dobrych” studiów podyplomowych jest na tyle subiektywne i nieprecyzyjne, że warto je nieco usystematyzować. Można przyjąć, że to określenie pasuje do studiów, które oferują aktualną wiedzę teoretyczną z danego zakresu czy w obrębie konkretnej branży, przy jednoczesnym pogłębianiu umiejętności praktycznego wykorzystania tej wiedzy w przyszłej pracy. Do tej pory najpoważniejsze zarzuty dotyczące poziomu szkolnictwa wyższego dotyczyły wprowadzania nieproporcjonalnie dużej ilości wiedzy teoretycznej w połączeniu z zupełnym brakiem wskazówek na temat tego, jak ją stosować w praktyce. Studia podyplomowe, na których wykładowców rekrutuje się spośród doświadczonych ekspertów z udokumentowaną praktyką, mają szansę zmienić taki wizerunek studiów. Jeśli chodzi o czas trwania takich studiów – zazwyczaj nie trwają one dłużej niż dwa semestry, bowiem praktyka dowodzi, że optymalny model edukacyjny to roczne studia podyplomowe. Studenci również są zainteresowani intensywniejszą, acz krótszą formą edukacji oraz wysoką jakością nauczania, przy niższym poziomie kosztów, które muszą ponieść. Im dłuższe zaś studia, tym większe muszą poświęcić nakłady czasu i pieniędzy.

 

Współcześni studenci studiów podyplomowych – rys socjologiczny  
Ciężko jest dziś określić, kto jest „typowym studentem” studiów podyplomowych, bo również w tej kwestii wiele się zmieniło. Krzywa wieku powoli, ale systematycznie rośnie i dokształcający się na studiach podyplomowych czterdziestolatkowie to powszechny widok. Starsi studenci dbają w ten sposób o utrzymanie swoich miejsc pracy i uaktualnienie swojego zawodowego dossier, by móc wciąż ubiegać się o atrakcyjne stanowiska dostępne na rynku pracy. Współcześni studenci są, ogólnie, o wiele bardziej świadomi zmian, jakim on podlega i związanych z tym wyzwań, z którymi konfrontowani są pracownicy.

 

MBA – czy warto?
Zdecydowanie tak, pomimo tego, że są to studia dość kosztowne. Warto jednak przypomnieć, że studia MBA są przeznaczone przede wszystkim dla wąskiego odsetka pracowników – osoby aktywne zawodowo, z przynajmniej kilkuletnim doświadczeniem na stanowisku menedżera i potwierdzonymi w praktyce umiejętnościami zarządzania zespołem. Wydaje się, że właśnie takie osoby mają największe szanse, by w pełni wykorzystać potencjał studiów MBA i później przełożyć go na zawodowy sukces. Największej wartości w kursach MBA upatruje się w dostarczaniu przez nich trzech podstawowych elementów składowych, które, zgodnie ze strategią bolońską, powinny znaleźć się w programie studiów akademickich, czyli zdefiniowanych umiejętności, szerokiej wiedzy teoretycznej i kształtowania odpowiednich postaw i zachowań na poziomie zarządzania strategicznego.

 

Sprawdź ofertę studiów podyplomowych na uczelniach WSB:
Bydgoszcz | Chorzów | Gdańsk | Gdynia | Opole | Poznań | Szczecin | Toruń | Wrocław

 

Wróć do spisu artykułów >