Chcesz studiować? Sprawdź, jak wygląda proces rekrutacji na studia

Zdany egzamin maturalny umożliwia podjęcie nauki na uczelni wyższej. Młodzi ludzie muszą tym samym podjąć pierwsze poważne decyzje odnośnie swojej edukacji i kariery zawodowej. Pierwszym krokiem jest wybór kierunku studiów i uczelni, na której chcą kontynuować naukę na szczeblu akademickim. Szkoły ponadgimnazjalne nie zawsze przygotowują swoich uczniów do procesu rekrutacyjnego na studia. Dlatego poniżej publikujemy krótki poradnik dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, co powinni zrobić, jeśli od października chcą dołączyć do grona studentów.

 

Wybrałem kierunek studiów, uczelnię… i co dalej?
Jeśli przyszły student podjął już decyzję co do wyboru uczelni i kierunku studiów, powinien z uwagą prześledzić stronę internetową wybranej placówki edukacyjnej. Na przykład Wyższa Szkoła Bankowa ma na swojej stronie zakładkę poświęconą zasadom rekrutacji na studia – inne uczelnie mają zazwyczaj zbliżony układ strony. To tam w pierwszej kolejności warto szukać informacji dotyczących procesu rekrutacyjnego. Dla kandydata cały proces zaczyna się od zapisania się na studia. W przypadku WSB możliwe to jest zarówno drogą elektroniczną (poprzez wypełnienie formularza online) jak i tradycyjnie (za pośrednictwem Biura Karier). Kandydat uzupełnia pola dotyczące jego danych osobowych oraz preferencji (wybór kierunku studiów, trybu studiowania itd.). 


Co po przyjęciu na studia?
Osoba, która otrzymała informację o dostaniu się na wybrany kierunek studiów, musi dostarczyć do siedziby uczelni odpowiednie dokumenty. Najczęściej są to: kwestionariusz, podpisane ślubowanie (wzór dostarcza uczelnia), podanie o przyjęcie na studia, umowa w dwóch egzemplarzach, kserokopia świadectwa maturalnego i ukończenia szkoły średniej, kserokopia dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia (takie jak do dowodu).


Uwaga: zarówno przy zapisach jak i przy dostarczaniu dokumentów kandydat musi pamiętać o przestrzeganiu wyznaczonych terminów. Na stronach uczelni zazwyczaj znacznie wcześniej pojawia się harmonogram procesu rekrutacyjnego, dlatego warto poszukać tej informacji jeszcze w maju lub tuż po egzaminach maturalnych.

 

Wróć do spisu artykułów >