Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku mediacje sądowe i pozasądowe w WSB w Opolu.

Program studiów obejmuje m.in mechanizmy powstawania konflików, sposoby ich rozwiązywania oraz trening umiejętności mediacyjnych.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Mechanizm powstawania konfliktów oraz ich przebieg
(32 godz.)
 • Psychologia konfliktów (12 godz.) 
 • Komunikacja w mediacji, zakłócenia percepcji i blokady komunikacyjne (8 godz.) 
 • Samoświadomość w konfliktach (kwestia samooceny, samokontroli, skłonności do ryzyka, inteligencji emocjonalnej) (4 godz.) 
 • Konflikty w organizacji (patologie w zachowaniach organizacyjnych, geneza konfliktów w organizacji) (4 godz.) 
 • Mobbing i przejawy dyskryminacji w zespołach pracowniczych (4 godz.)
Sposoby rozwiązywania konfliktów
(36 godz.)
 • Wprowadzenie do mediacji (istota i zasady mediacji, przebieg postępowania mediacyjnego) (4 godz.) 
 • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów (4 godz.) 
 • Rozwiązywanie konfliktów w biznesie i organizacji, zarządzanie zmianą (8 godz.) 
 • Procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne w organizacji (4 godz.) 
 • Konflikty rodzinne (specyfika konfliktów rodzinnych i sposoby ich rozwiązywania) (8 godz.) 
 • Konflikty szkolne i rówieśnicze (geneza, diagnoza i sposoby rozwiązywania, rola mediatorów rówieśniczych w rozwiązywaniu konfliktów w szkole) (4 godz.) 
 • Konflikty w medycynie, błędy medyczne (4 godz.) 

 

Warsztat pracy mediatora i metodyka trenera mediacji zajęcia praktyczne
(52 godz.)
 • Mediator, rola i kompetencje w zawodzie, prawa i obowiązki (8 godz.) 
 • Warsztat pracy zawodowego mediatora - techniki mediacji (8 godz.) 
 • Trening umiejętności mediacyjnych (12 godz.) 
 • Sytuacje trudne w mediacji (przełamywanie oporu psychologicznego stron mediacji, wspieranie stron w mediacji) (8 godz.) 
 • Trening negocjacji (4 godz.) 
 • Metodyka pracy trenera mediacji (4 godz.) 
 • Budowanie marki osobistej mediatora: kwestie etyczne i PR (8 godz.) 
Prawne aspekty mediacji
(48 godz.)
 • Mediacje w prawie cywilnym i gospodarczym (4 godz.) 
 • Mediacje w prawie budowlanym (4 godz.) 
 • Mediacje i rozwiązania polubowne w prawie pracy (4 godz.) 
 • Uwarunkowania prawne mediacji rodzinnych (8 godz.) 
 • Mediacje w prawie medycznym (4 godz.)  
 • Mediacje w postępowaniu administracyjnym (4 godz.) 
 • Mediacje karne i nieletnich (4 godz.) 
 • Rola pełnomocników w mediacji (4 godz.) 
 • Konstruowanie ugód i tworzenie dokumentów mediacyjnych (8 godz.)  
 • Prowadzenie własnej działalności mediacyjnej: aspekty prawne i księgowe Krajowe i międzynarodowe standardy postepowania mediacyjnego (4 godz.) 
Mediacje online
(8 godz.)
 • Mediacje online – jak skutecznie używać nowoczesnych technologii w prowadzeniu mediacji (4 godz.)
 • Marketing internetowy w działalności mediacyjnej (4 godz.) 
Forma zaliczenia

Przygotowanie dokumentacji mediacyjnej na podstawie case study (scenariusza mediacji). Zaliczenie testu końcowego i obecność na 80% zajęć z bloków: warsztat pracy mediatora i metodyka trenera mediacji oraz prawne aspekty mediacji – 76 z 96 godzin.