Program studiów

Inteligencja emocjonalna staje się kluczową kompetencją na wszystkich stanowiskach, nieodzowną w realizacji celów. Dzięki studiom otrzymasz do ręki znakomite narzędzie – Dialog Motywujący! 

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
Certyfikowany Kurs Dialogu Motywacyjnego
(48 godz.)


1. Wprowadzenie do Dialogu Motywującego. Podstawy teoretyczne. Duch Dialogu Motywującego (16 h)

 • zapoznanie z kluczowymi założeniami, koncepcjami, teoriami psychologicznymi stanowiącymi podstawy DM
 • zapoznanie ze specyficznym dla DM nastawieniem mentalnym - „Duchem DM”
 • rola i znaczenie transteoretycznego modelu zmiany w DM.
 • nabycie umiejętności dostosowywania interwencji do etapu zmiany, na którym znajduje się rozmówca
 • zapoznanie z pułapkami utrudniającymi posługiwanie się DM, barierami komunikacyjnymi oraz odruchem naprawiania 
 • zapoznanie z metodami (pytaniami otwartymi dowartościowaniami, odzwierciedleniami, podsumowaniami) i zasadami pracy w DM,
 • nabycie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach  pracy z rozmówcą – cz. 1

2. Podstawowe narzędzia stosowane w Dialogu Motywujacym. Udzielanie informacji WDW. Procesy w DM (16 h)

 • zapoznanie z rozumieniem dynamiki interakcji z rozmówcą przez pryzmat 4 procesów: angażowania, ukierunkowania, wywoływania i planowania
 • praktykowanie w warunkach warsztatu metod i zasad pracy w DM 
 • rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania metod DM na poszczególnych etapach  pracy z rozmówcą= cz. 2
 • zapoznanie ze specyfiką i techniką udzielania informacji w DM (Wydobądź- Dostarcz – Wydobądź). Nabycie umiejętności stosowania WDW

3. Język podtrzymania i niezgody  oraz język zmiany w Dialogu Motywującym. Proces angażowania (16 h)

 • zapoznanie z koncepcją języka podtrzymania i niezgody oraz języka zmiany w Dialogu Motywującym
 • budowa świadomości roli  procesu angażowania w relacji z rozmówcą
 • nabycie umiejętności rozpoznawania j. podtrzymania i j. zmiany w wypowiedziach rozmówcy
 • nabycie umiejętności tonowania języka podtrzymania i rozwijania języka zmiany metodami stosowanymi w DM
 • zapoznanie z przyczynami występowania języka niezgody w relacji/ rozmowie
 • zwiększenie świadomości roli konsultanta w sytuacjach występowania rozdźwięku w relacji/ rozmowie
 • nabycie umiejętności pracy nad zmianą w sytuacji wystąpienia rozdźwięku
Inteligencja emocjonalna – podstawy teoretyczne i praktyczne
(36 godz.)
 • Wprowadzenie do inteligencji emocjonalnej 8 h
 • Pochodzenie emocji, funkcje i programy emocji 4h
 • Charakterystyka emocji, zarządzanie emocjami 4h
 • Rozpoznawanie emocji. Emocje w relacjach 8h
 • Empatia a współczucie 8h
 • Samoświadomość, samoregulacja, samokontrola 4h
Trening kompetencji miękkich
(44 godz.)
 • Wystąpienia publiczne – trening z kamerą  – 8 h
 • Warsztat emisji głosu – ćwiczenia emisyjne, ćwiczenia oddechowe, pobudzenie rezonatorów, ćwiczenia artykulacyjne–  8 h
 • Fakty i mity na temat mowy ciała, z elementami ekspresji mimicznych i pantomimicznych 8 h 
 • Asertywność jako postawa wyrażania siebie. Trening asertywności 8 h
 • Wpływ społeczny, manipulacja i perswazja. Reguły wpływu społecznego 4 h
 • Stres, trema, wypalenie zawodowe- ćwiczenia praktyczne 8 h
Trening umiejętności liderskich nastawionych na współpracę
(48 godz.)
 • Budowanie autorytetu lidera 4 h
 • Komunikacja interpersonalna w nurcie Komunikacji bez przemocy - 8 h
 • Efektywne zarządzanie zespołem z uwzględnieniem różnic pokoleniowych - 8 h
 • Delegowanie zadań i efektywne zarządzanie czasem - 4 h
 • Komunikowanie zmian, opór przed zmianą - 8 h
 • Trudne rozmowy, trudny klient, trudne konflikty- 8 h 
 • Współpraca w praktyce – przygotowanie projektu grupowego na zaliczenie – 8 h
Forma zaliczenia

Wymagana Obecność na 100 proc zajęć z bloku Certyfikowany Kurs Dialogu Motywującego, pozwala na zdobycie zaświadczenia o ukończeniu certyfikowanego kursu. Test końcowy i projekt zespołowy przygotowany pod okiem trenera.