Bujak
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Zarządzanie systemami informacyjnymi uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej. Był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Bogaty dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 150 pozycji, w tym: oryginalne prace twórcze, opracowania naukowo-badawcze, artykuły, referaty konferencyjne, a także opracowania metodyczne. Kierował pracami badawczymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Przewodniczył, a ponadto był współorganizatorem, szeregu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jest recenzentem rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz autorem recenzji wydawniczych. Aktywnie uczestniczył w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Informacyjno-Dokumentacyjnego Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie, a także w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Aktualne zainteresowania naukowe skoncentrował na identyfikacji i przeciwdziałaniu występujących w przestrzeni cyfrowej zagrożeń.

Prof. Krzysztof Łobos
dr hab. Krzysztof Łobos, prof. WSB

Profesor Wyższej Szkoły Bankowej. W latach 2013-2016 prorektor odpowiedzialny za badania naukowe i rozwój pracowników. Doktorat na temat Strategia i struktura organizacji na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz habilitacja Organizacja jako czynnik efektywności. Obecne badania koncentrują się na efektywności organizacji, rozwoju i rozwoju małych przedsiębiorstw oraz współczesnych koncepcjach zarządzania. Autor i współautor wielu publikacji z zakresu metod zarządzania przedsiębiorstwem, m.in. z teorii chaosu w zarządzaniu organizacjami. Doradca w kwestiach zarządczych wielu firm działających na polskim rynku. Dyrektor naukowy badania eksperymentalnego GUS (Statystyka Polska) Determinanty rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MSP (2018). Członek Polskiego Towarzystwa Statystycznego (PTS).

dr Anna Wawrzczak-Gazda
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

dr Tomasz Strzałkowski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zastępca redaktora naczelnego wprawie.com.
Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kwestii ustrojowych samorządu terytorialnego. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym, jako sekretarz gminy a także zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Przez trzy kolejne kadencje sprawował mandat radnego rady powiatu. Nabył również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych.
 

zdjecie
dr Anna Karwacka

Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o komunikacji społecznej i mediach, absolwentka filologii romańskiej i filologii angielskiej.
Adiunkt na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Ekspert ds. mediów, marketingu i komunikacji z 20-letnim doświadczeniem w zarządzaniu działami PR, marketingu i sprzedaży w międzynarodowym środowisku biznesowym. 
Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Dyplomacja kulturalna, Marketing międzynarodowy, Zarzadzanie oświatą i przedsiębiorczość.
Autorka kilku publikacji z zakresu public relations, marketingu politycznego oraz reklamy.
Główne zainteresowania naukowe: marketing polityczny, digital marketing, nowoczesne formy reklamy, public relations, rzecznictwo prasowe, marketing terytorialny, smart city. Biegle włada j. angielskim, francuskim i włoskim.

Kierownik merytoryczny kierunków: Nowoczesne rzecznictwo prasowe z elementami neurokomunikacji oraz Menedżer Samorządu Terytorialnego – zarządzanie procesami Smart City i Green City.
 

 

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Anna Zięty
dr Anna Zięty

doktor nauk społecznych, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel akademicki, pedagog medialny, badacz, medioznawca, certyfikowany tutor, trener w grantach NCBiR i projektach UE,  metodyk szkoleń e-learningowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. 


Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych. Fundatorka oraz członkini Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum. 

Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, kierownik Zakładu Edukacyjnych Zastosowań Mediów DSW w latach 2014–2016.
 

Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10. Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem.

dr Wojciech Węglarz

Adiunkt, doktor nauk społecznych, emerytowany funkcjonariusz Policji, realizujący czynności w pionach operacyjnych w tym w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej, gospodarczej i korupcyjnej oraz inwigilacji osób będących w zainteresowaniu organów ścigania. Współorganizator oraz uczestnik wielu kursów i szkoleń zarówno resortowych jak i cywilnych. Sędzia i instruktor strzelectwa w PZŁ. Teoretyk i praktyk w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Ekspert oraz współredaktor projektu pod tytułem ,,Oblicza Bezpieczeństwa” w wydaniu internetowym ,,Gazety Miechowic”. Autor i współautor artykułów traktujących o fenomenie bezpieczeństwa w różnych jego aspektach. 

dr Izabela Wrzoszczyk

Komisarz Policji w stanie spoczynku. Wszystkie lata służby spędzone w pionach dochodzeniowo-śledczych, początkowo KP V Kraków, następnie Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, kolejno Wydział do Walki ze Zorganizowaną Przestępczością Ekonomiczną Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji. Posiada doświadczenie w zwalczaniu przestępczości,  w szczególności tej zorganizowanej. Dotyczy to przestępstw związanych z karuzelami VAT, wyłudzeniami bankowymi, wyłudzeniami dotacji unijnych, praniem pieniędzy. Od 2018 roku do końca maja 2022 pełniła służbę w Biurze Inspekcji Wewnętrznej Ministerstwa Finansów, którego zadania obejmują przede wszystkim zwalczanie przestępczości korupcyjnej.


Jest trenerem w Krajowej Szkole Skarbowości, gdzie prowadzi szkolenia m.in. z taktyk i technik przesłuchań.

 

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.  

 

W trakcie swojej służby kierował wieloma zespołami operacyjno-śledczymi powołanymi do wykrycia sprawców najpoważniejszych przestępstw, w tym zabójstwa w 2001 r. 4 osób w Filii Kredyt Banku w Warszawie oraz zabójstwa w 1998 r. w Warszawie Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. 


Swoje doświadczenie wykorzystuje współpracując  z Instytutem Rachunkowości i Podatków oraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w ramach szkoleń dedykowanych audytorom i kontrolerom wewnętrznym  w zakresie nadużyć i oszustw oraz analizy śledczej.  Jest ekspertem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz członkiem ACFE Polska.

mgr Bartłomiej Pater

Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora narciarstwa. Przeszedł przeszkolenie w Direzione Centrale per gli Institui di Instruzione Centro Addestramento Alpino Moena. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i planowania działań bojowych, pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jest trenerem i wykładowcą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem. Właściciel firmy „CERBER”. Obecnie również wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.