Bujak
prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak

Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".

prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Gałecki

Stopień naukowy doktora habilitowanego w specjalności Zarządzanie systemami informacyjnymi uzyskał w 2006 roku w Akademii Obrony Narodowej. Był pracownikiem Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Bogaty dorobek naukowy obejmuje łącznie ponad 150 pozycji, w tym: oryginalne prace twórcze, opracowania naukowo-badawcze, artykuły, referaty konferencyjne, a także opracowania metodyczne. Kierował pracami badawczymi dotyczącymi zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa informacyjnego. Przewodniczył, a ponadto był współorganizatorem, szeregu konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Jest recenzentem rozpraw doktorskich, przewodów habilitacyjnych oraz autorem recenzji wydawniczych. Aktywnie uczestniczył w Komitecie Redakcyjnym Przeglądu Informacyjno-Dokumentacyjnego Centralnego Ośrodka Naukowej Informacji Wojskowej w Warszawie, a także w Radzie Wydawniczej Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu.

Aktualne zainteresowania naukowe skoncentrował na identyfikacji i przeciwdziałaniu występujących w przestrzeni cyfrowej zagrożeń.

dr Anna Wawrzczak-Gazda
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

dr Tomasz Strzałkowski

Adiunkt w Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu. Zastępca redaktora naczelnego wprawie.com.
Zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego oraz prawa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących kwestii ustrojowych samorządu terytorialnego. Autor lub współautor kilkunastu publikacji naukowych poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w samorządzie gminnym, jako sekretarz gminy a także zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego. Przez trzy kolejne kadencje sprawował mandat radnego rady powiatu. Nabył również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych.
 

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

dr Maciej Karwas

Doktor nauk o bezpieczeństwie, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Wieloletni oficer cywilnych i wojskowych służb specjalnych, ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego w obszarze zwalczania terroryzmu, zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa, zarządzania kryzysowego, ochrony informacji niejawnych. W latach 2008-2011 ukończył studia podyplomowe kolejno na: Uniwersytecie Warszawskim, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Akademii Dyplomatycznej w Warszawie oraz Collegium Civitas PAN w Warszawie na kierunkach: terroryzm i przestępczość zorganizowana, polityka zagraniczna, międzynarodowe stosunki wojskowe oraz zarządzanie bezpieczeństwem ekonomicznym państwa. Od 2011 r. wykładowca akademicki miedzy innymi Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W latach 2015-2020  pełnił funkcje biegłego sądowego Sądu Okręgowego w Warszawie w dziedzinie zwalczania terroryzmu, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Autor wielu publikacji naukowych i artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa. Ekspert ds. bezpieczeństwa narodowego i obronności państwa stacji telewizyjnych: Polsat News 2 oraz Polsat News.

mgr Marek Dyjasz

Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej, w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.  

 

W trakcie swojej służby kierował wieloma zespołami operacyjno-śledczymi powołanymi do wykrycia sprawców najpoważniejszych przestępstw, w tym zabójstwa w 2001 r. 4 osób w Filii Kredyt Banku w Warszawie oraz zabójstwa w 1998 r. w Warszawie Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. 


Swoje doświadczenie wykorzystuje współpracując  z Instytutem Rachunkowości i Podatków oraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w ramach szkoleń dedykowanych audytorom i kontrolerom wewnętrznym  w zakresie nadużyć i oszustw oraz analizy śledczej.  Jest ekspertem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz członkiem ACFE Polska.

mgr Bartłomiej Pater

Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora narciarstwa. Przeszedł przeszkolenie w Direzione Centrale per gli Institui di Instruzione Centro Addestramento Alpino Moena. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i planowania działań bojowych, pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jest trenerem i wykładowcą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem. Właściciel firmy „CERBER”. Obecnie również wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.