dr Agata Strzelczyk_2021.png
dr Agata Strzelczyk

Doktor nauk ekonomicznych. Menedżer kierunku Finanse i rachunkowość oraz kierownik Zespołu Dydaktycznego Metod Ilościowych w WSB we Wrocławiu. Absolwentka kierunków Finanse i bankowość oraz Informatyka i ekonometria Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stypendystka Syddansk Universitet (Odense, Dania). Prowadzi zajęcia ze statystyki, analizy danych, prognozowania i matematyki finansowej zarówno w języku polskim jak i angielskim. Praktyk z zakresu analizy danych. Współautor projektów badawczych i opracowań biznesowych powstałych we współpracy z instytucjami finansowymi oraz przedsiębiorstwami. Prywatnie miłośniczka dobrej książki, brydża i zagadek logicznych.

dr Jolanta Bodzianny

Specjalizuje się w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Kierownik Studiów Podyplomowych „Rachunkowość". Wykładowca Stowarzyszenia księgowych w Polsce i PTE „PETEKS” Prowadzi szkolenia dla praktyków – kandydatów na samodzielnych i głównych księgowych. Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – odznaczony Złotą Odznaką  „Zasłużony dla rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Zainteresowania naukowe: finanse, rachunkowość,sprawozdawczość finansowa, polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, rachunkowość finansowa podmiotów gospodarczych, rachunek kosztów przedsiębiorstw i instytucji, etyka w zawodzie księgowego.

dr Rafał Parvi

Doktor ekonomii, asystent na Wydziale Rachunkowości w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, starszy asystent na wydziale kredytów i podmiotów gospodarczych w Polskim Banku Inwestycyjnym SA w Opolu, menedżer ds. Finansów i Zarządzania w Axxel Sp. z o.o. w Opolu, biegły Sądu Okręgowego w Opolu oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu w zakresie: ekonomii, finansów, bankowości i rachunkowości. Jako ekspert w dziedzinie finansów posiada rozległą wiedzę na temat finansowania przedsiębiorstw, zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach oraz ich racjonalnego wykorzystania w celu zapewnienia i poprawy  płynności finansowej przedsiębiorstw. Obszary zainteresowań naukowych: finanse, zarządzanie finansami, finanse przedsiębiorstw, zarządzanie przedsiębiorstwem, analiza finansowa, analiza ekonomiczna, ekonomia eksperymentalna, zarządzanie finansami publicznymi, matematyka finansowa, polityka finansowa, rynki finansowe.

Damian Kaźmierczak
Damian Kaźmierczak

Kierownik zespołu dydaktycznego kierunku finanse i rachunkowość. Absolwent Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu – Wydziału Ekonomicznego w Opolu oraz studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego, matematyki, przedsiębiorczości i muzyki. Nauczyciel mianowany, który w dydaktyce chętnie wykorzystuje metody aktywizujące studentów i cyfrowe narzędzia pracy doskonalone podczas licznych szkoleń i kursów. Certyfikowany Trener Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS. Współpracownik i konsultant biura rachunkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Organizator koncertów charytatywnych zaangażowany w wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży, wokalista i instruktor grup muzycznych. Obszary zainteresowań: praktyczne wykorzystanie metod ilościowych w finansach i zarządzaniu przedsiębiorstwem, rachunkowość finansowa i zarządcza oraz analiza ekonomiczno-finansowa.

Bożena Nowosielska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, studiów podyplomowych z zakresu  bankowości i finansów oraz kursów i szkoleń doskonalących, trener biznesu. Doświadczenia biznesowe i trenerskie zdobyła w bankach polskich oraz międzynarodowych korporacjach finansowych (naczelnik wydziału operacyjnego, dyrektor departamentu kredytów) a także realizując projekty w ramach programów UE oraz szkolenia na zlecenie firm zewnętrznych. Od kilkunastu lat związana z  Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu – jako wykładowca w zakresie przedmiotów szeroko pojmowanej bankowości. Tematyki bankowej dotyczą także opublikowane artykuły naukowe a także monografia z 2016 r.(współautorka): "Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym".

dr Beniamin Noga

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu IHI w Zittau (Niemcy). Autor ponad 20 publikacji naukowych o tematyce MŚP, pieniądzu i zarządzaniu w sporcie. Współautor podręcznika Makroekonomia oraz książki Edukacja ekonomiczna polskiego społeczeństwa. Praktyk zarządzania, członek zarządów, dyrektor finansowy wielu MŚP. Interesuje się sportem, lingwistyką i etnografią.

Agnieszka Dornfeld-Kmak
dr Agnieszka Dornfeld-Kmak

Doktor nauk o zarządzaniu, doktor nauk humanistycznych. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10. Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem.

dr Justyna Kuświk
dr Justyna Kuświk

Prodziekan ds. studenckich WSB we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu

Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii, psychoterapeuta oraz trener. Zainteresowania badawcze: psychologia polityki, w szczególności funkcjonowanie polityków w sytuacji stresu zawodowego, psychologia społeczna oraz psychologia zarządzania przede wszystkim w zakresie zarządzania stresem oraz kształtowania umiejętności miękkich pracowników. Autorka i realizatorka licznych szkoleń w zakresie rozwoju osobistego, zawodowego oraz kompetencji wychowawczych. Posiada wieloletnie doświadczenie jako terapeuta i diagnosta. Prywatnie miłośniczka gry w brydża.

Sochanik-Agnieszka — kopia2
Agnieszka Sochanik

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Swoją wiedzę doskonaliła na studiach podyplomowych z controllingu oraz studiach menedżerskich. Od kilkunastu lat związana z Wyższa Szkołą Bankową jako wykładowca na kierunku finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Szkoleniowiec w tematach biznesowych oraz sprzedaży bezpośredniej, nauczyciel podstaw biznesu w szkole średniej. Koordynator Klienta Biznesowego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na Wydziale Ekonomicznym w Opolu. Obszary zainteresowań: rozwój osobisty, zdrowe odżywianie, podróże.  
 

dr Anna Wawrzczak-Gazda
dr Anna Wawrzczak-Gazda

Menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych, młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

dr Bogdan Tomaszek

Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001 prowadził 16 ustaw w Senacie,  Wojewoda Opolski w latach 2005 do 2007, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach 2008 do 2013, doradca prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rozwoju gminy w latach 2011 do 2014. członek rad społecznych m. in. CBOS, SP ZOZ, Radia Opole, Rady Głównej Jednostek Badawczo Rozwojowych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej firmy  Grupy Azoty ZAK S.A. Zainteresowania naukowe:  zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, budowa sieci współpracy firm w regionie, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach w tym spin off, spin out, startup, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju,  rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.

dr Krzysztof Krukowski

Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu, którą ukończył złożonym egzaminem adwokackim. Specjalizuje się w prawie karnym. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się również sprawami z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego.

mgr Robert Czekaj

Doktorant  IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, wieloletni pracownik merytoryczny wymiaru sprawiedliwości, właściciel Kancelarii Prawnej Noxa, ekspert z zakresu prawa turystycznego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa karnego w fundacji Polski Instytut Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju, wykładowca WSB w Opolu. W pracy naukowej zajmuje się prawem turystycznym, roszczeniami z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy o usługi turystyczne, odpowiedzialnością cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, roszczeniami wynikającymi z odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialnością deliktową pracodawcy, odpowiedzialnością kontraktową w Polsce i innych systemach prawnych.