Stypendia i zniżki

Anna Wojtasiak_2018

Anna Wojtasiak
Dział Obsługi Finansowej Studenta
Studia w WSB są płatne, ale staramy się tworzyć naszym kandydatom, studentom i słuchaczom jak najwięcej możliwości efektywnego planowan...

W WSB w Opolu wiemy, że studia to inwestycja, dlatego chcemy by osoby zainterewsowane kontynuowaniem nauki, miały możliwość obniżenia jej kosztów. Zapisując się na studia w trakcie aktualnej promocji, a w trakcie studiów ubiegając się o stypendia i zniżki, możesz znacznie zmniejszyć wysokość czesnego. Premiujemy zdonych i ambitnych, a także wspieramy tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

studiuj_za_darmo_0.png

STUDIUJ ZA DARMO

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest VIP-em, dlatego WSB uruchomiły Program VIS – Very Important Student.

 • Każdy z naszych studentów i absolwentów otrzyma wsparcie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej.
 • Program VIS został przygotowany z myślą o studentach i absolwentach studiów wyższych (studia I i II stopnia) oraz słuchaczach i absolwentach studiów podyplomowych.

W WSB możesz ubiegać się o następujące stypendia:

 • Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
  O Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się każdy, kto uzyskał  średnią ocen z dwóch ostatnich semestrów na poziomie min. 4,5 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym. Osoby przyjęte na I rok studiów powinny złożyć wniosek o Stypendium Rektora w Biurze Rekrutacji do 15 września 2016 roku.
  Do pobrania:
  Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów
  Oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku
  Zaświadczenie o średniej dla osób, które ukończyły licencjat na innej uczelni niż WSB
 • Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce
  Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
 • Stypendia socjalne
  Opolska WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2017/2018 o stypendium socjalne mogą starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 950 zł.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  WSB we Opolu to Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Przyznajemy stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365).
 • Stypendia dla Liderów
  Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni. Tylko w ostatnim roku akademickim wyróżniliśmy nimi aż 11 studentów.
 • Zapomogi
  Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MNiSW.

DOTYCZY OBCOKRAJOWCÓW:

Prawo do ubiegania  się o:

 • stypendium socjalne i zapomogi,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów posiadają Obcokrajowcy, którzy podjęli kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

im_wiecej_inwestujesz.png