Zarządzenie Rektora z dnia 25 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 18/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 
§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach wyższych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dziekan danego Wydziału, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dziekan danego Wydziału.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dziekan danego Wydziału.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dziekan danego Wydziału upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.

 

Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach wyższych w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 


Zarządzenie nr 19/2020 Rektora Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku
  

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 11 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) oraz § 26 ust.1 pkt 3) lit. m) Statutu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz wytycznych Senatu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 911),

zarządzam co następuje: 
§ 1

 1. Z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć dydaktycznych, przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów na studiach podyplomowych oraz w ramach programu MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu, od 25 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. prowadzone jest w formie zdalnej, tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, w siedzibie uczelni oraz filii mogą odbywać się wyłącznie:
  a.    zajęcia, które nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
  b.    zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów,
  c.    egzaminy dyplomowe.
 3. Realizacja zajęć, o których mowa w ust. 2 odbywa się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa określonymi odrębnymi przepisami.
 4. Decyzję o realizacji zajęć, o których mowa w ust. 2, w tym ich terminie, podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA, informując o tym Rektora i Wicekanclerza odpowiedzialnego za działalność właściwej jednostki lokalnej. Rozpoczęcie zajęć może nastąpić po 25 maja 2020 roku, po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 3.
 5. W odniesieniu do przedmiotów, które nie mogą być realizowane w formie zdalnej, realizacja tych przedmiotów może zostać odroczona. Decyzję o terminie i sposobie ich realizacji podejmuje Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 6. Szczegółowy zakres organizacji procesu dydaktycznego, o którym mowa w ust. 1 i 2 określa Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA.
 7. W przypadku wystąpienia zagrożenia związanego bezpośrednio z COVID-19, Dyrektor Działu Studiów Podyplomowych/Dyrektor Programu MBA upoważniony jest do podjęcia decyzji zawieszającej odbywanie się zajęć określonych w ust. 2.
 8. Realizacja zajęć na studiach wyższych odbywa się na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 25 maja 2020 r. i obowiązuje do 30.09.2020 r.
 

Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć, zaliczeń i egzaminów oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych na studiach podyplomowych i w ramach programu MBA w okresie 25 maja – 30 września 2020 roku

 

Wsparcie finansowe

W związku z pandemią COVID – 19 Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu chce wesprzeć studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wychodząc naprzeciw ich potrzebom informujemy, że każdy student, którego sytuacja ekonomiczna uległa istotnemu pogorszeniu w wyniku pandemii może otrzymać (jednorazową) zapomogę z funduszu stypendialnego. Wzór wniosku znajduje się poniżej.

 

Wniosek o przyznanie zapomogi 

 

Skan wniosku wraz z dokumentami należy przesyłać do 15.05.2020r. na adres mailowy dofs.opole@wsb.wroclaw.pl (więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 77 4019405)

 

Dodatkowe wyjaśnienia:

 1.     Za trudną sytuację życiową Wydziałowa Komisja Stypendialna przyjmuje obecnie także utratę lub istotne zmniejszenie przez studenta źródła dochodu spowodowanym ograniczeniami w funkcjonowaniu pracodawców związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce.
 2.     Zdarzenie podane przez studenta jako podstawa ubiegania się o zapomogę należy udokumentować oraz dokładnie opisać obrazując zaistniałą przejściową, trudną sytuację życiową w jakiej znalazł się student (i jego rodzina) na skutek ww. zdarzenia.
 3.     Dokumentami potwierdzającymi sytuację studenta mogą być przykładowo:
 •     Przedstawienie kopii umowy zlecenia z dołączonym zaświadczeniem od zleceniodawcy stwierdzającym jej rozwiązanie, zawieszenie lub brak możliwości realizacji z uwagi na ogólną sytuację wynikającą z zagrożenia epidemiologicznego
 •     Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o utracie pracy
 •     Przedstawienie zaświadczenia od pracodawcy o istotnym zmniejszeniu wysokości wynagrodzenia.
 •     Zaświadczenie z CEIDG o zawieszeniu prowadzonej działalności

Zapomoga, decyzją studenta, może być przekazana na poczet czesnego lub wskazane przez studenta konto. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim (raz w semestrze) , ale nie może otrzymać zapomogi dwa razy z tego samego powodu. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.

 

Z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii wnioski o zapomogi wraz z załącznikami należy składać w formie elektronicznej. Wnioski o zapomogę wraz dokumentami potwierdzającymi opisaną we wniosku sytuację należy złożyć do 15 maja wysyłając komplet dokumentów na następujący adres mailowy: dofs.opole@wsb.wroclaw.pl

 

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do końca maja 2020 r., a przyznane zapomogi uruchomione na początku czerwca 2020 r.

 

Studia podyplomowe

Zajęcia stacjonarne na studiach podyplomowych pozostają zawieszone do końca kwietnia br.  Dział Studiów Podyplomowych oraz Kierownicy Merytoryczni kierunków studiów podyplomowych nieustannie pracują nad modyfikacją Państwa toku studiów, który wynika z aktualnego zawieszenia zajęć. Z uwagi na charakter studiów podyplomowych oraz różnorodność i specyfikę kierunków wszelkie informacje organizacyjne przekazywane będą słuchaczom bezpośrednio przez Dział Studiów Podyplomowych. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Działem oraz Kierownikami Merytorycznymi kierunków.

Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, z dniem 11 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony. Podjęta w dniu 11 marca br. przez Radę Ministrów decyzja o wprowadzeniu radykalnych działań mających na celu spowolnienie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce do dnia 17 kwietnia br., potwierdza słuszność działań Władz WSB w Opolu. W związku z tym zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni w formie tradycyjnej są zawieszone do 17 kwietnia br.

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 

Więcej informacji o koronawirusie i jak się przed nim zabezpieczyć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

Komunikat do wszystkich studentów szczegóły 12.03.pdf

Zarządzenie Rektora nr_11_2020 ws zawieszenia zajęć.pdf

Prace działów obsługowych

W trosce o Państwa bezpieczeństwo informujemy, że formą kontaktu z działami obsługowymi WSB jest e-mail. Czynimy to w trosce o Państwa zdrowie. 

 

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni pracują zdalnie. Dokładne godziny pracy działów są obsługujących studentów są podane w Extranecie oraz na stronie uczelni w zakładce Kontakt. Uwaga, godziny są na bieżąco aktualizowane. 


Jakie informacje podać w mailu?
 

W przypadku załatwiania spraw drogą mailową:
•    maila należy wysłać ze swojego adresu mailowego podanego w uczelni (widoczny w Extranecie w zakładce Mój profil/Moje dane), 
•    podać swój numer albumu oraz imię i nazwisko,
•    w przypadku Dziekanatów podanie/prośbę napisać w treści emaila, a nie jako załącznik.

 

 

Kształcenie w okresie zawieszenia zajęć

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuścił realizację procesu kształcenia i programu studiów w alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych efektów uczenia się, określonych programem studiów.

Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia.

Co ważne, na chwilę obecną MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w rekrutacji na studia, podobnie w przypadku terminów egzaminów dyplomowych.
 

Mając na uwadze powyższe Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu:

 

 1. Przygotowuje szczegółowe wytyczne do kształcenia zdalnego oraz uaktualniony harmonogram zajęć kontaktowych. Uczelnia planuje w procesie kształcenia zdalnego wykorzystanie platformy Moodle, środowiska Microsoft Office 365 oraz innych technologii do kształcenia zdalnego.
 2. Ustaliła, że przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie realizowane są w sposób zdalny, wszyscy prowadzący te przedmioty zostali zobligowani do ich kontynuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego kontaktu, aby określony harmonogramem termin złożenia pracy był niezagrożony.
 3. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych kontynuowane są na dotychczasowych zasadach. 
 4. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych zostaną uruchomione na platformie Moodle wraz z konsultacjami on-line.
 5. Informuje, że ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 maja 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) bez konieczności ich indywidualnego przedłużania w dziekanacie uczelni. Przedłużanie legitymacji na kolejny okres zostanie wznowione od 4 maja 2020 r.
 6. Harmonogram pracy działów będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny w Extranecie. Podstawową formą kontaktu z działami obsługowymi jest telefon oraz e-mail. Czynimy to w trosce o bezpieczeństwo studentów, dlatego też upraszczamy proces załatwiania spraw studenckich. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby upewnić się czy wizyta jest niezbędna. 
 7. PŁATNOŚĆ CZESNEGO – W związku z tym, że proces dydaktyczny realizowany w formie bezpośredniego kontaktu został zawieszony, a wytyczne MNiSW wskazują na stosowanie innych form kształcenia, zostaną zastosowane rozwiązania, które umożliwią zdobycie niezbędnych kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie.
 8.  Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wszelkie informacje w tym zakresie zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie 18 marca 2020 r., z wykorzystaniem dostępnych i używanych kanałów informacyjnych. Ze względu na dynamiczną sytuację możliwe jest przedłużenie okresu zawieszenia zajęć oraz zmiany w pracy działów obsługowych o czym będziemy informować na bieżąco. 


Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania

 

Przedłużenie ważności legitymacji

Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020, zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r.

 

Co to oznacza? 

Jeśli jesteś uprawniony do posiadania ważnej legitymacji studenckiej nie musisz przyjeżdżać na uczelnię, aby przedłużyć jej ważność. Odgórnie została ona przedłużona do końca maja. 


Prosimy o zapoznanie się:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie legitymacji studenckich z dnia 12.03.2020 r.

 

Kiedy wznowimy przedłużanie legitymacji?

Planujemy wznowienie przedłużania ważności legitymacji od 4 maja 2020 r. O tym, czy będzie to możliwe zadecyduje aktualna sytuacja epidemiologiczna.

Biblioteka

Na czas zamknięcia Biblioteki naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek zostało wstrzymane.

Jeśli nie jesteście zapisani do Biblioteki, a chcecie skorzystać z naszych zbiorów elektronicznych, prosimy o kontakt, będziemy starali się pomóc zdalnie.

Więcej informacji: https://www.wsb.pl/opole/strefa-studenta/biblioteka

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

www.wsseopole.pis.gov.pl

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·         Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, działy administracyjne pracują, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 2. Mam pilną sprawę, czy mogę przyjechać na uczelnię?
  Najpierw skontaktuj się z działem obsługowym, w którym chcesz załatwić daną sprawę. Pracownik administracyjny pomoże ustalić, czy faktycznie Twoja osobista wizyta jest potrzebna, czy sprawa może być rozwiązana zdalnie. Dane kontaktowe i godziny pracy podane są w Extranecie.
 3. Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  Nie musisz tego robić, legitymacja jest ważna. Wszystkie legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r. W WSB w Opolu planujemy wznowić przedłużanie legitymacji studenckich 4 maja 2020 r. jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
 4. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?
  W tej sprawie skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub napisz email. Godziny pracy i dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 5. Czy studia będą się obywać w formie online?
  Tak, pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi kształcenie zdalne. Będziemy w tym celu wykorzystywać platformę Moodle, środowisko Microsoft Office 365 oraz inne technologie do kształcenia zdalnego.
 6. Kiedy rozpoczną się zajęcia w formie zdalnej?
  Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane odrębnie do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia. Wszystkie informacje zostaną podane do 18 marca 2020 r.
 7. Co to jest Moodle i jak z niego korzystać?
  Moodle to platforma nauczania zdalnego. Informacje o niej znajdziesz po wcześniejszym zalogowaniu się do Extranetu pod linkiem: https://moodle2.e-wsb.pl/course/view.php?id=50275.
 8. Gdzie uzyskam dostęp do Microsoft Office 365?
  Informacje o pakiecie Microsoft Office 365 wraz z linkami do logowania dostępne są na stronie: https://www.wsb.pl/wroclaw/aktualnosci/office-365-dla-studentow-wsb.
 9. Czy semestr będzie odrabiany w lipcu i sierpniu?
  Na chwilę obecną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego.
 10. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier?
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymaliśmy organizację praktyk za pośrednictwem Biura Karier.
 11. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?
  Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego oraz dotyczące organizacji praktyki prosimy wysyłać pocztą tradycyjną.
 12. Gdzie mogę sprawdzić, czy praktyka została zaliczona?
  Informacja o zaliczeniu praktyki jest dostępna w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie/Moje praktyki.
 13. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcami zawodowymi Biura Karier?
  Tak, doradcy są dostępni on-line (mail, telefon) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Karier. Kontakty do doradców są dostępne w Extranecie.