Ważne informacje dotyczące kształcenia w semestrze zimowym 2020/2021

Drodzy Studenci,

 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z pandemią SARS-Cov-2, informuję, iż Zarządzeniem Dziekana nr 62/2020 z dn.5.11.2020, podjęta została decyzja o

realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych w formie zdalnej do końca semestru zimowego 2020/21, za wyjątkiem jednego przedmiotu, określonego w Zarządzeniu Dziekana nr 63/2020 z dn.5.11.2020, tj. Pierwsza pomoc i ratownictwo (na kierunkach: AiBW oraz Pedagogika, studia 1 stopnia). Zajęcia te, z racji specyfiki przedmiotu, w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, pozostają w realizacji w formie tradycyjnej, ze szczególnym zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Odpowiednie korekty (oznaczenia i kody do zajęć) zostaną naniesione do planu zajęć.

 

W załączeniu komunikat w powyższej sprawie oraz regulujące ją Zarządzenia Dziekana.

 

Pozdrawiam,

dr Katarzyna Mizera
Dziekan

 

Dokumenty:
Komunikat o realizacji zajęć w formie zdalnej do końca semestru 2020.pdf

Zarządzenie w sprawie realizacji procesu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.pdf

Zarządzenie w sprawie zajęć wyłączonych z realizacji w formie zdalnej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.pdf


Przypominamy, że podstawowym źródłem informacji dla studentów WSB jest Extranet. Za jego pośrednictwem działy obsługowe uczelni przekazują informacje organizacyjne, wytyczne i rozporządzenia. Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości i komunikatów w Extranecie.

 

Zaloguj się do extranetu

Studia w semestrze zimowym 2020/2021

Na studiach I stopnia (licencjackich i inżynierskich) i II stopnia (magisterskich)  kształcenie w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 będzie się obywać w modelu mieszanym ze zdecydowaną przewagą zajęć realizowanych online. 

Poniżej przedstawiamy Zarządzenie nr 26/2020 Dziekana Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu z dnia 14.09.2020 r. oraz załączniki z harmonogramami określającymi, które zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym (online) a które w trybie tradycyjnym (w salach na uczelni).

 

Kształcenie zdalne w semestrze zimowym 2020/2021

Komunikat do studentów - szczegóły zajęć

Najważniejsze informacje w związku z koronawirusem

W trosce o bezpieczeństwo społeczności akademickiej, mając na uwadze bezpośrednie zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, z dniem 11 marca 2020 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu zawiesiła prowadzenie zajęć na studiach wyższych na czas nieokreślony. Podjęta w dniu 11 marca br. przez Radę Ministrów decyzja o wprowadzeniu radykalnych działań mających na celu spowolnienie możliwości rozprzestrzeniania się koronawirusa i zawieszenie na mocy rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzenia zajęć we wszystkich uczelniach w Polsce do dnia 17 kwietnia br., potwierdza słuszność działań Władz WSB w Opolu. W związku z tym zajęcia dydaktyczne na naszej uczelni w formie tradycyjnej są zawieszone do 17 kwietnia br.

 

Dotyczy to wszystkich kierunków studiów I i II stopnia (licencjackich, inżynierskich, magisterskich), jednolitych studiów magisterskich we wszystkich trybach (stacjonarne, niestacjonarne) oraz studiów podyplomowych, MBA, kursów i szkoleń a także wydarzeń, które były zaplanowane na terenie Wyższej Szkoły Bankowej w Opolu.

 

Przekazywanie informacji organizacyjnych

 

Wszelkie informacje dotyczące funkcjonowania uczelni oraz sposobu realizacji zajęć dydaktycznych będą przekazywane na bieżąco za pośrednictwem Extranetu, niniejszej podstrony lub innymi kanałami informacyjnymi.


Bez względu na okres zawieszenia zajęć gwarantujemy, że cykl kształcenia zostanie zrealizowany a uczelnia pracuje nad odpowiednimi rozwiązaniami w tym zakresie.

 

Więcej informacji o koronawirusie i jak się przed nim zabezpieczyć na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

 

Komunikat do wszystkich studentów szczegóły 12.03.pdf

Zarządzenie Rektora nr_11_2020 ws zawieszenia zajęć.pdf

Prace działów obsługowych

W okresie zawieszenia zajęć działy administracyjne uczelni pracują zdalnie. Dokładne godziny pracy działów są obsługujących studentów są podane w Extranecie oraz na stronie uczelni w zakładce Kontakt. Uwaga, godziny są na bieżąco aktualizowane. 


Jakie informacje podać w mailu?
 

W przypadku załatwiania spraw drogą mailową:
•    maila należy wysłać ze swojego adresu mailowego podanego w uczelni (widoczny w Extranecie w zakładce Mój profil/Moje dane), 
•    podać swój numer albumu oraz imię i nazwisko,
•    w przypadku Dziekanatów podanie/prośbę napisać w treści emaila, a nie jako załącznik.

 

 

Kształcenie w okresie zawieszenia zajęć

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dopuścił realizację procesu kształcenia i programu studiów w alternatywnych formach, w tym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Aktualnie pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi realizację procesu dydaktycznego przy założeniu, że zajęcia dydaktyczne zostaną zrealizowane w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych efektów uczenia się, określonych programem studiów.

Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną Państwu przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia.

Co ważne, na chwilę obecną MNiSW nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego ani w rekrutacji na studia, podobnie w przypadku terminów egzaminów dyplomowych.
 

Mając na uwadze powyższe Wyższa Szkoła Bankowa w Opolu:

 

 1. Przygotowuje szczegółowe wytyczne do kształcenia zdalnego oraz uaktualniony harmonogram zajęć kontaktowych. Uczelnia planuje w procesie kształcenia zdalnego wykorzystanie platformy Moodle, środowiska Microsoft Office 365 oraz innych technologii do kształcenia zdalnego.
 2. Ustaliła, że przedmioty: seminarium dyplomowe, techniczny projekt nowatorski oraz seminarium magisterskie realizowane są w sposób zdalny, wszyscy prowadzący te przedmioty zostali zobligowani do ich kontynuacji z wykorzystaniem wszelkich dostępnych narzędzi informatycznych służących do zdalnego kontaktu, aby określony harmonogramem termin złożenia pracy był niezagrożony.
 3. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów niestacjonarnych kontynuowane są na dotychczasowych zasadach. 
 4. Informuje, że lektoraty dla studentów studiów stacjonarnych zostaną uruchomione na platformie Moodle wraz z konsultacjami on-line.
 5. Informuje, że ważność legitymacji studenckich zostaje przedłużona do 31 maja 2020 r. (zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego) bez konieczności ich indywidualnego przedłużania w dziekanacie uczelni. Przedłużanie legitymacji na kolejny okres zostanie wznowione od 4 maja 2020 r.
 6. Harmonogram pracy działów będzie na bieżąco aktualizowany i dostępny w Extranecie. Podstawową formą kontaktu z działami obsługowymi jest telefon oraz e-mail. Czynimy to w trosce o bezpieczeństwo studentów, dlatego też upraszczamy proces załatwiania spraw studenckich. W przypadku konieczności wizyty bezpośredniej w dziale obsługowym prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy, aby upewnić się czy wizyta jest niezbędna. 
 7. PŁATNOŚĆ CZESNEGO – W związku z tym, że proces dydaktyczny realizowany w formie bezpośredniego kontaktu został zawieszony, a wytyczne MNiSW wskazują na stosowanie innych form kształcenia, zostaną zastosowane rozwiązania, które umożliwią zdobycie niezbędnych kwalifikacji przewidzianych programem całych studiów. Wysokość czesnego oraz terminy płatności nie ulegają zmianie.
 8.  Prosimy o sprawdzenie informacji o działaniu uczelnianych platform dydaktycznych i informacyjnych:

Zgodnie z wcześniejszą deklaracją, wszelkie informacje w tym zakresie zostaną przekazane w nieprzekraczalnym terminie 18 marca 2020 r., z wykorzystaniem dostępnych i używanych kanałów informacyjnych. Ze względu na dynamiczną sytuację możliwe jest przedłużenie okresu zawieszenia zajęć oraz zmiany w pracy działów obsługowych o czym będziemy informować na bieżąco. 


Prosimy o zapoznanie się:

Komunikat Dziekana Wydziału Ekonomicznego

 

Przedłużenie ważności legitymacji

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars-Cov-2 (Dz.U. 2020, poz. 695), na podstawie art. 63 ust. 4, wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 85, 374, 695) w zakresie przedłużania z mocy prawa ważności legitymacji studenckich. 

 

Tym samym, zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

 

Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.
 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ogranicza się funkcjonowanie uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przez zawieszenie kształcenia: 

a) na studiach, 
b) na studiach podyplomowych, 
c) w innych formach, do 30 września 2020 r.

 

Co to oznacza?


Jeśli jesteś uprawniony do posiadania ważnej legitymacji studenckiej, nie musisz przyjeżdżać na uczelnię, aby przedłużać jej ważność. Odgórnie została ona przedłużona do końca listopada.

Biblioteka

Na czas zamknięcia Biblioteki naliczanie opłat za nieterminowy zwrot książek zostało wstrzymane.

Jeśli nie jesteście zapisani do Biblioteki, a chcecie skorzystać z naszych zbiorów elektronicznych, prosimy o kontakt, będziemy starali się pomóc zdalnie.

Więcej informacji: https://www.wsb.pl/opole/strefa-studenta/biblioteka

Bezpieczeństwo

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.


Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w miejscu gdzie występuje koronawirus lub miałeś kontakt z osobami zakażonymi i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: 

 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszność i problemy z oddychaniem,

zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590.


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrocławiu
ul. Mickiewicza 1, 45-367 Opole

www.wsseopole.pis.gov.pl

 

Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!

 

Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa.

 

Wiele jednak zależy od Ciebie!

·         Unikaj skupisk ludzkich, jeśli możesz – udaj się na pracę zdalną.

·         Myj często ręce, nie dotykaj bez potrzeby twarzy.

·         Zwracaj uwagę innym na właściwe zachowania!

 

Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.

 

FAQ - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi na nie

 1. Czy uczelnia jest zamknięta?
  Nie, działy administracyjne pracują, ale z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o załatwianie spraw telefonicznie lub mailowo. Godziny pracy działów oraz dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 2. Mam pilną sprawę, czy mogę przyjechać na uczelnię?
  Najpierw skontaktuj się z działem obsługowym, w którym chcesz załatwić daną sprawę. Pracownik administracyjny pomoże ustalić, czy faktycznie Twoja osobista wizyta jest potrzebna, czy sprawa może być rozwiązana zdalnie. Dane kontaktowe i godziny pracy podane są w Extranecie.
 3. Jak przedłużyć ważność legitymacji studenckiej?
  Nie musisz tego robić, legitymacja jest ważna. Wszystkie legitymacje, których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020 zostały przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego automatycznie przedłużone do 31 maja 2020 r. W WSB w Opolu planujemy wznowić przedłużanie legitymacji studenckich 4 maja 2020 r. jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.
 4. Jak odebrać legitymację, którą miałem otrzymać na pierwszych zajęciach w marcu?
  W tej sprawie skontaktuj się z Dziekanatem telefonicznie lub napisz email. Godziny pracy i dane kontaktowe podane są w Extranecie.
 5. Czy studia będą się obywać w formie online?
  Tak, pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi kształcenie zdalne. Będziemy w tym celu wykorzystywać platformę Moodle, środowisko Microsoft Office 365 oraz inne technologie do kształcenia zdalnego.
 6. Kiedy rozpoczną się zajęcia w formie zdalnej?
  Szczegółowe informacje o sposobie, formach i trybie prowadzenia zajęć oraz czasie ich realizacji zostaną przekazane niezwłocznie po ich podjęciu. Będą one skierowane odrębnie do każdego kierunku, specjalności i trybu, gdyż przyjęte rozwiązania będą wymagały takiego indywidualnego podejścia. Wszystkie informacje zostaną podane do 18 marca 2020 r.
 7. Co to jest Moodle i jak z niego korzystać?
  Moodle to platforma nauczania zdalnego. Informacje o niej znajdziesz po wcześniejszym zalogowaniu się do Extranetu pod linkiem: https://moodle2.e-wsb.pl/course/view.php?id=50275.
 8. Gdzie uzyskam dostęp do Microsoft Office 365?
  Informacje o pakiecie Microsoft Office 365 wraz z linkami do logowania dostępne są na stronie: https://www.wsb.pl/opole/aktualnosci/office-365-dla-studentow-wsb.
 9. Czy semestr będzie odrabiany w lipcu i sierpniu?
  Na chwilę obecną Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa nie przewiduje zmian w kalendarzu roku akademickiego.
 10. Czy jest możliwość organizacji praktyk za pośrednictwem Biura Karier?
  Ze względu na sytuację epidemiologiczną spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronawirusa wstrzymaliśmy organizację praktyk za pośrednictwem Biura Karier.
 11. Jak można przekazać dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk?
  Dokumenty dotyczące zaliczenia praktyk na podstawie doświadczenia zawodowego oraz dotyczące organizacji praktyki prosimy wysyłać pocztą tradycyjną.
 12. Gdzie mogę sprawdzić, czy praktyka została zaliczona?
  Informacja o zaliczeniu praktyki jest dostępna w Extranecie w zakładce Praktyki studenckie/Moje praktyki.
 13. Czy będę odbywać się konsultacje z doradcami zawodowymi Biura Karier?
  Tak, doradcy są dostępni on-line (mail, telefon) od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura Karier. Kontakty do doradców są dostępne w Extranecie.