Realizowane badania

Wśród realizowanych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu projektów naukowo-badawczych znacząco wzrósł udział Wydziału Ekonomicznego w Opolu.

Aktualnie realizowane projekty badawcze:

Projekt Opis
„Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów"

Projekt PL.3.22/3.3.07/11.02781 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Projekt realizowany jest przez Opolską Regionalną Organizację Turystyczną, przy współpracy z KLACR o.s. w Ostrawie – czeskim klastrem turystycznym Kraju Morawsko-Śląskiego oraz Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu.

Projekt ukierunkowany jest na usprawnienie i profesjonalizację ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim. Dzięki realizacji przedsięwzięć założonych w projekcie otrzymamy dokładne informacje dotyczące natężenia ruchu turystycznego, jakości obsługi i oczekiwań turystów, w tym uwarunkowań lokalnych i subregionalnych ruchu turystycznego, a także wnioski i wytyczne dotyczące ilości, jakości i zasięgu zadań, które powinny być w najbliższej przyszłości zrealizowane, aby móc konkurować z silniejszymi regionami i ośrodkami turystycznymi. W konsekwencji będzie możliwym przeprowadzenie działań mających na celu profesjonalizację oferty turystycznej oraz poprawę jakości obsługi bezpośredniej gości odwiedzających region opolski (PL) i morawsko-śląski (RCz).

Analiza ruchu turystycznego dostarczy tym instytucjom, firmom i obiektom, fundamentalnej wiedzy o dalszym ukierunkowaniu rozwoju turystyki w Regionach i możliwościach tworzenia oraz promowania lepszej i bardziej profesjonalnej niż dotychczas oferty turystycznej.

„Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw z branży wydobywczej”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Określenie determinantów efektywności ekonomicznej w dużych podmiotach branży wydobywczej.

„Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw – producentów pieczarek”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: ukazanie możliwości aktywnego oddziaływania za pomocą odpowiedniego doboru narzędzi funkcjonalnych na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw specjalizujących się w produkcji pieczarek.

 

Planowane / przygotowywane do realizacji  projekty badawcze:

  • „Controlling systemu zarządzania przedsiębiorstwem” - projekt badawczy przygotowywany na konkurs grantów MNiSzW.
  • Określenie sposobów wzmacniania instytucji okołobiznesowych wspierających przedsiębiorczość na terenie województwa opolskiego oraz wypracowanie modelu wsparcia tych instytucji poprzez stworzenie funduszu pożyczkowego i poręczeniowego działającego na polsko-czeskim pograniczu – projekt we współpracy z OCRG
  • Bariery wychodzenia poza rynek regionalny i internacjonalizacji opolskich mikro i małych przedsiębiorstw – projekt we współpracy z OCRG.

W ciągu ostatniego roku w Katedrze Zarządzania zrealizowane zostały następujące projekty:

Projekt Opis
„Badanie innowacyjności przedsiębiorstw branży turystycznej”

Kierownik zespołu: dr Bolesław Goranczewski, skład zespołu badawczego: dr Daniel Puciato, mgr Agnieszka Łoś.

Cel projektu: ocena wybranych aspektów innowacyjności w przedsiębiorstwach turystycznych Opolszczyzny oraz analiza jej głównych determinant.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: analiza stopnia innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych w kontekście tworzenia założeń do strategii rozwoju województwa opolskiego.

„Skuteczność i efektywność systemów zarządzania jakością w Starostwach Powiatowych Województwa Opolskiego”

Kierownik zespołu: dr Bolesław Goranczewski, skład zespołu badawczego: prof. nadzw. dr hab. Marek Bugdol.

Cel projektu: ocena wpływu systemów zarządzania jakością na działania, procesy oraz doskonalenie organizacji Starostw Powiatowych w porównaniu z urzędami, które nie wykorzystują podejścia znormalizowanego w zarządzaniu.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: weryfikacja wykorzystania systemów zarządzania jakością, jako praktycznych narzędzi zarządzania w administracji publicznej.

„Innowacyjność a efektywność ekonomiczna  przedsiębiorstw w ujęciu regionalnym”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego:  dr Katarzyna Mizera, dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Specyfikacja rozwiązań innowacyjnych w badanych przedsiębiorstwach oraz ich wpływ na efektywność ekonomiczną.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: badanie związku wyników ekonomicznych z aktywnością przedsiębiorstw w sferze innowacji.

„Monitorowanie działalności podmiotów gospodarczych w pierwszym okresie funkcjonowania”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr Bolesław Goranczewski,  dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Identyfikacja determinantów przeżywalności podmiotów small biznesu.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: ukazanie czynników warunkujących przeżywalność mikroprzedsiębiorstw województwa opolskiego i dolnośląskiego w pierwszych latach  funkcjonowania.

„Uwarunkowania efektywności przedsiębiorstw branży chemicznej w województwie opolskim”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Określenie determinantów efektywności ekonomicznej w dużych podmiotach branży chemicznej.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: ukazanie możliwości aktywnego oddziaływania za pomocą odpowiedniego doboru narzędzi funkcjonalnych na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw branży w zależności od sytuacji finansowej w jakiej znajdują się podmioty.

„Rola aktywów mieszkaniowych w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym”

Kierownik zespołu: dr Rafał Jakubowski (Wydział Ekonomiczny w Opolu WSB Wrocław, Katedra Ekonomii), skład zespołu badawczego: dr Radosław Kurach.

Cel projektu: Ukazanie nieruchomości mieszkaniowych jako atrakcyjnych inwestycji portfelowych. Zamiarem badań była weryfikacja hipotezy, że dodanie aktywów mieszkaniowych do portfela składającego się z akcji w sposób istotny podnosi ocenę jakości zarządzania takim portfelem (mierzoną za pomocą współczynnika Sharpe’a).

„Źródła generowania wartości przez przedsiębiorstwa z listy Forbsa”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr Bolesław Goranczewski, dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: ustalenie czynników w największym stopniu wpływających na wartość badanych przedsiębiorstw.

„Porównanie efektywności ekonomicznej 100 największych przedsiębiorstw polskich i czeskich”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Identyfikacja podobieństw i różnic w zakresie struktury realizowanych zadań i miar efektywności.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: wskazanie na te obszary aktywności przedsiębiorstw, które powinny podlegać restrukturyzacji.

„Wpływ kredytowania na płynność finansową wybranych jednostek gospodarczych”

Kierownik projektu: dr Rafał Parvi, skład zespołu projektowego: dr Katarzyna Mizera.

Cel projektu: uwarunkowania wpływu kredytowania działalności na płynność finansową przedsiębiorstw
Przydatność projektu dla praktyki: określenie zmiennych warunkujących skuteczne wykorzystanie  kredytowania działalności podmiotów gospodarczych

„Overview of the Polish and Ukrainian enterprises from the perspective of  one hundred largest companies In 2009"

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Identyfikacja podobieństw i różnic w zakresie struktury realizowanych zadań i miar efektywności.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: wskazanie na te obszary aktywności przedsiębiorstw, które powinny podlegać restrukturyzacji.

„Badanie efektywności przedsiębiorstw branży metalowej w województwie opolskim”

Kierownik zespołu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego: dr Bolesław Goranczewski, dr inż. Mirosława Szewczyk.

Cel projektu: Określenie determinantów efektywności ekonomicznej w dużych podmiotach branży chemicznej.
Przydatność projektu dla praktyki gospodarczej: ukazanie możliwości aktywnego oddziaływania za pomocą odpowiedniego doboru narzędzi funkcjonalnych na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw branży w zależności od sytuacji finansowej w jakiej znajdują się podmioty.

„Badania motywatorów radnych gmin podpoznańskich do podejmowania decyzji finansowych”

Kierownik projektu: prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, skład zespołu badawczego:  mgr Krzysztof Bartkowiak.

Cel projektu: określenie zestawu motywatorów, którymi kierują się radni podejmując decyzje finansowe.
Przydatność projektu dla praktyki: wskazanie na źródła nieracjonalności w podejmowanych decyzjach.