Konferencje i seminaria

Wyższa Szkoła Bankowa  serdecznie zaprasza do udziału w organizowanych konferencjach i seminariach naukowców oraz przedstawicieli biznesu.

Organizowane konferencje

Lista konfererncji zorganizowanych przez Wyższą Szkołę Bankową w Opolu

„Mobbing i dyskryminacja jako zjawiska destrukcyjne w administracji publicznej. Materialna i karna odpowiedzialność urzędników.”

Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związana z zarządzaniem podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Konferencja będzie jednocześnie podsumowaniem projektu „W służbie społeczeństwu - podnoszenie jakości oferty edukacyjnej Uczelni” /03.08.2009-31.12.2012/.
 

„Efektywność – pomiar, narzędzia, uwarunkowania”

Konferencja cykliczna, zapoczątkowana w 2011 roku, wieloaspektowo podejmująca tematykę efektywności funkcjonowania organizacji, jej optymalizacji, doboru narzędzi oraz metod jej pomiaru.
Informacje szczegółowe dotyczące konferencji (rada programowa i naukowa, terminarz, opłaty, zakres tematyczny i zasady przygotowania referatów ) znajdują się aktualnie na etapie dopracowywania.
 

„Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów”

Konferencja zorganizowana przez OROT, KLACR o.s. w Ostrawie i WSB we Wrocławiu  dotyczyła projektu nr PL.3.22/3.3.07/11.02781 pn. „Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację wspólnej oferty Regionów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa.
Celem konferencji było zaprezentowanie założeń projektu badawczego, którego partnerem merytorycznym jest WSB we Wrocławiu. Podczas konferencji zaprezentowano założenia projektu i jego cele, potencjał turystyczny Województwa Opolskiego i Kraju Morawsko-Śląskiego oraz przedstawiono metodologię badań opracowaną dla projektu.
 

"Kształtowanie efektywności przedsiębiorstw - determinanty, pomiar, narzędzia"

Podstawowym celem konferencji było wieloaspektowe rozpoznanie uwarunkowań efektywności ekonomicznej i możliwości oddziaływania na nią, a także wymiana poglądów w kwestii uwarunkowań, narzędzi i metod optymalizacji efektywności zarówno za pomocą metod „twardych” jak i „miękkich”. Zaproszono na nią teoretyków i praktyków zarządzania, rozpatrujących problemy efektywności z różnych punktów widzenia.

Konferencja obejmowała następujące moduły tematyczne:

    Jakościowe determinanty efektywności przedsiębiorstw
    Finansowe narzędzia kształtowania efektywności ekonomicznej
    Funkcjonalne narzędzia kształtowania efektywności (marketingowe, logistyczne, personalne, jakościowe)
    Efektywność w organizacjach publicznych i społecznych
    Najlepsze praktyki kształtowania efektywności przedsiębiorstw (studia przypadków)

Komitet Naukowy konferencji stworzyli: prof. zw. dr hab. Stefan Forlicz – przewodniczący, prof. nadz. dr hab. Marek Bugdol, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Kaleta, prof. nadzw. dr hab. Józef Koziński, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, prof. dr. hab. inż. Jaroslav Nenadal, dr Bolesław Goranczewski oraz dr Włodzimierz Wudarzewski. Wygłoszone referaty zostały  zrecenzowane i opublikowane w Zeszycie Naukowym WSB we Wrocławiu nr 27.
 

„Wyzwania w zarządzaniu administracją publiczną”

Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych związana z zarządzaniem podmiotami administracji rządowej i samorządowej. Wśród uczestników konferencji jak i prelegentów znaleźli się naukowcy i praktycy zajmujący się tą problematyką (m in. wójtowie, burmistrzowie, starości i prezydenci). W skład komitetu naukowego konferencji weszli: prof. dr hab. Barbara Kożuch, prof. dr hab. Elżbieta Prawelska Skrzypek, prof. nadzw. dr hab. Marek Bugdol, dr hab. prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Łobos, prof. nadzw. dr hab. Marek Szydło, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Grycner, prof. nadzw. dr hab. Andrzej Śmieja, dr Bolesław Goranczewski, dr Tomasz Papaj. Artykuły konferencyjne zostały zrecenzowane i opublikowane w Zeszycie Naukowym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu nr 26.