W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest ważny, dlatego w WSB uruchomiliśmy Program VIS – Very Important Student


Został on przygotowany z myślą o kandydatach na studia I stopnia, którzy mogą pochwalić się świadectwem dojrzałości z wysokimi wynikami i dzięki temu będą mieli możliwość bezpłatnego studiowania w naszej uczelni już od pierwszego semestru.

 

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, kto i na jakich zasadach może z Programu VIS skorzystać.

Kiedy możesz skorzystać z programu VIS?

Książka
Po maturze

Osobom, które na egzaminie maturalnym zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią liczbę punktów z 2 przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów: język obcy i język polski, język obcy i matematyka, język obcy i geografia, język obcy oraz fizyka i astronomia, język obcy i wiedza o społeczeństwie, język obcy i informatyka) przyznaje się następującą promocję:

 • 195-200 pkt – 100% promocji w czesnym

Punkty przedmiotów zaliczonych poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3.

 

W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą liczbą punktów. 

Puchar
Po szkole ponadpodstawowej

Osobom, które uzyskały świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej z wyróżnieniem (świadectwo z czerwonym paskiem) w roku zdania egzaminu maturalnego przyznaje się 25% promocji w czesnym w pierwszym semestrze nauki.

Po maturze międzynarodowej

Osobom, które  zdawały maturę maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyli na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów: język obcy i język polski/ matematyka/ geografia/informatyka/ ekonomia/ zarządzanie/ technologia informacyjna przyznaje się następującą promocję:

 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym.

Kto jeszcze zwolniony jest z opłat czesnego?

 • Studenci, którzy na świadectwie dojrzałości są zwolnieni z co najmniej jednego z przedmiotów pisemnej części egzaminu maturalnego, przyznaje się 100 % promocję w czesnym w pierwszym semestrze nauki na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
 • Laureaci konkursów sponsorowanych przez WSB na poziomie szkoły średniej otrzymają promocję zgodnie z przyznaną nagrodą udokumentowaną certyfikatem lub promesą zawierającą zapis o szczegółach przyznanej promocji.
 • Studenci, którzy są aktualnymi wychowankami domu dziecka/rodziny zastępczej lub przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów w Uczelni otrzymują 100 % promocji w czesnym na I roku nauki. 
Folder
Sprawdź zapisy regulaminu promocji

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania dotyczące Programu VIS, zniżek w czesnym lub pozostałych stypendiów, z jakich mogą korzystać studenci Wyższej Szkoły Bankowej, skontaktuj się z:

 • Biurem Rekrutacji - Program VIS i zwolnienia z opłat czesnego
  tel. 77 401 94 44 /01/02/03, e-mail: opole@wsb.wroclaw.pl
 • Dział Obsługi Finansowej Studenta WSB - Stypendia i zapomogi
  tel. 77 401 94 05, e-mail: dofs@wsb.opole.pl
tech_1b