Władze WSB we Wrocławiu

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.

Senat

Senat decyduje o przyszłości uczelni oraz:

  • określa i uchwala strategię uczelni, regulaminy studiów,
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent,
  • wnioskuje  o utworzenie kierunku studiów oraz określa specjalności w ramach danego kierunku,
  • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Rektor jest przewodniczącym Senatu.

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą: koordynatorzy dyscyplin, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.


Rada Akademicka posiada uprawnienia i realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia postępowań oraz nadawania stopnia naukowego doktora,
  • opiniowania regulaminu biblioteki, studiów i praktyk studenckich,
  • opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków,
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Samorząd studencki

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.

Rektor

prof. dr hab. inż. Jacek Mercik

 

ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 103)
tel. 71 356 16 10 lub -18, 376 23 90

e-mail: rektorat@wsb.wroclaw.pl

Kanclerz

dr Marek Natalli

 

ul. Fabryczna 29-31 (bud. A, p. 103)
tel. 71 356 16 10 lub -18, 376 23 90

e-mail: rektorat@wsb.wroclaw.pl

Wicekanclerz

Dziekan

Prodziekan ds. studenckich