Konferencja Lider w obliczu współczesnych wyzwań | Opole, 15.03.2023 r.

Cel konferencji

Celem konferencji będzie wymiana wiedzy

i doświadczeń praktyków i pracowników naukowo-dydaktycznych będących ekspertami z zakresu bezpieczeństwa, psychologii, logistyki oraz edukacja w kontekście wyzwań dla współczesnych liderów.

BEZPIECZEŃSTWO - PSYCHOLOGIA - LOGISTYKA

dr Tomasz Smal

Żyjemy w globalnym środowisku, które stawia nas przed nowymi wyzwaniami. Świat przyspieszył - rozwój nowych technologii pędzi do przodu bez oglądania się na nasze możliwości adaptacyjne, a kolejne kryzysy przed nami. Jak sobie z tym radzić? Co nas może uratować oprócz zachowania spokoju?
 
Naszą odpowiedzią jest właściwe podejście do edukacji w kontekście kształtowania właściwych kompetencji lidera. Taka edukacja i takiego typu kompetencje pozwolą naszym następcom radzić sobie z nieprzewidywalnym oraz pomagać w tym innym. Dzięki temu staną się oni liderami w swoich środowiskach.

 

płk (rez.) dr hab. Tomasz Smal, prof. WSB

Przewodniczący Komitetu Naukowego

Zapisy na konferencję

Zapraszamy do zapisu na konferencję Lider w obliczu współczesnych wyzwań!

 

W dniu konferencji (15 marca) umożliwiamy uczestnictwo w transmisji online, bądź uczestnictwo stacjonarne. Liczba miejsc na uczestnictwo stacjonarne jest ograniczona i obowiązuje kolejność zapisów. Potwierdzenie uczestnictwa otrzymają Państwo w odpowiedzi zwrotnej na zapis, do 48 godzin.

Organizacja

Zarezerwuj miejsce na konferencji

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

Trudne doświadczenie ostatniej dekady, bliskowschodnie krucjaty, globalny kryzys finansowy, pandemia i wojna na Ukrainie wpływają na obniżenie poczucia bezpieczeństwa życia ludzi. Wyzwania te wymagają od  liderów biznesu, menedżerów i dowódców grup dyspozycyjnych zmiany podejścia do kwestii zarządzania w swoich organizacjach ze szczególnym zwróceniem ich uwagi na współczesne potrzeby swoich pracowników i podwładnych. Zaproszeni prelegenci są doświadczonymi dowódcami, liderami biznesu, psychologami, lekarzami co przesądza o interdyscyplinarnym podejściu do tematyki konferencji. 

 


ENG.

The difficult experience of the last decade, the Middle East crusades, the global financial crisis, the pandemic and the war in Ukraine are all affecting people's sense of security of life. These challenges demand that business leaders, managers and commanders of command groups change the management approach in their organizations with special attention to the contemporary needs of their employees and subordinates. Invited speakers are experienced commanders, business leaders, psychologists, doctors which determines the interdisciplinary approach to the conference topics.

ppłk (rez.) dr inż. Piotr Pietrakowski

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Plan konferencji

belka belka

Otwarcie konferencji

8.30-8.40

prof. dr hab. inż. Jacek Mercik - rektor Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

dr Katarzyna Mizera - dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

 

Przywitanie, oficjalne otwarcie konferencji ze strony Władz WSB

Welcoming remarks, official opening of the conference by WSB authorities

8.40-9.00

płk (rez.) dr hab. Tomasz Smal, prof. WSB

 

Przywództwo w czasach próby

Leadership in times of trial

9.00-9.30

dr hab. prof. Uniwersytetu SWPS Tomasz Grzyb

 

Poczucie bezpieczeństwa w otaczającym nas świecie

A sense of security in the world around us 

Sesja 1.

panel bezpieczeństwa i rozwoju panel bezpieczeństwa i rozwoju

9.35-10.00

generał broni w st. spoczynku. dr Marek Tomaszycki  

 

Współczesne i przyszłe wyzwania dla przywództwa w strukturach wojskowych w świetle zachodzących zmian

Contemporary and future challenges for leadership in military structures in light of the changes taking place

 

10.00-10.25

COL. ASSOC. prof. Harald Gell, PHD

 

Benefits of students’ international exchanges and best practice on European Union level

 

10.25-10.50

insp. policji w st. spoczynku dr Mariusz Sokołowski

 

Obawa jako reakcja na brak informacji

Fear as a reaction to lack of information

 

Wystąpienie on-line

przerwa 1 przerwa 1

11.20-11.45

Bogdan Frąckiewicz

 

Młodzi liderzy we współczesnym biznesie

Young leaders in modern business 

11.45-12.10 

dr inż. Adam Busławski

 

Procesowe podejście jako kompetencja podejmowania decyzji biznesowych

Process approach as a competence for business decision-making

12.10-12.35

COL. ASSOC. prof. Harald Gell, PHD

 

Presentation of Theresian Military Academy study programme – consolidation of knowledge and skills towards the development of effective leaders
Ceremonia podpisania umowy o współpracy pomiędzy WSB Wrocław a Theresian Miliatry Academy Wiener Neustad (Austria) Ceremonia podpisania umowy o współpracy pomiędzy WSB Wrocław a Theresian Miliatry Academy Wiener Neustad (Austria)
przerwa 2 przerwa 2

SESJA NR 2.

panel psychologiczno-technologiczny panel psychologiczno-technologiczny

13.15-13.40

Inga Bielińska

 

Formy wsparcia rozwoju w kryzysach. Coaching jako metoda pracy

Forms of development support in crises. Coaching as a working method

 

Wystąpienie on-line

13.40-14.05

dr Steven Horslay  

 

The 5 Be’s of TRUST! Mentoring for the Long Run

14.05-14.25

dr n med. Anna Szczegielniak  

 

Funkcjonowanie człowieka w kryzysie z punktu widzenia psychiatry

Human functioning in crisis from the psychiatrist's point of view

14.25-14.50

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

 

Lider 4.0 – nowe trendy w weryfikacji kompetencji przywódczych

Leader 4.0 - new trends in the verification of leadership competences

SESJA NR 3.

panel podsumowujący i integrujący panel podsumowujący i integrujący

14.50-15.20

PANEL DYSKUSYJNY / PANEL DISCUSSION
 

generał broni w st. spoczynku. dr Marek Tomaszycki, dr Steven Horslay, Prof Harald Gell, Bogdan Frąckiewicz, ppłk (rez.) dr inż. Piotr Pietrakowski.

 


 

15.20-15.30

dr Katarzyna Mizera, płk (rez.) dr hab. Tomasz Smal, prof. WSB

 

Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Summary and closing of the conference

Prelegenci konferencji

gen. broni w st. spoczynku dr Marek Tomaszycki

Gen. broni (R) dr Marek Tomaszycki jest doktorem nauk społecznych specjalizującym się w naukach o obronności. Pracuje w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu na Wydziale Zarządzania. Ukończył Studia Polityki Obronnej w AON w Warszawie, Studia Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych USA w Carlisle Barracks, Kurs generałów, oficerów flagowych i ambasadorów w NATO DEFENSE COLLEGE w Rzymie. Dowodził plutonem, kompanią, batalionem, brygadą, dywizją oraz Dowództwem Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Wyznaczony na kandydata na Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. Uczestnik dwóch misji: Irak 2003-2004r. (odpowiedzialny za szkolenie sił bezpieczeństwa Iraku) oraz Afganistan 2007r. (dowódca kontyngentu). Główne obszary badań i dydaktyki to polityka obronna, przywództwo i dowodzenie, prawo humanitarne konfliktów zbrojnych i zarządzanie kryzysowe. Jest autorem i współautorem wielu opracowań resortowych, ekspertyz oraz publikacji naukowych.


ENG.

Lieutenant General (R) Dr. Marek Tomaszycki is Doctor of Social Sciences specializing in defence sciences. He works at the Academy of Land Forces in Wroclaw at the Faculty of Management. He graduated from the AON Defence Policy Studies in Warsaw, the Defense Policy Studies at the U.S. Army War College in Carlisle Barracks; he realized a course for generals, flag officers and ambassadors at NATO DEFENCE COLLEGE in Rome. He commanded a platoon, a company, a battalion, a brigade, a division and an Operational Command of the Armed Forces. He was appointed as a candidate for the Supreme Commander of the Armed Forces. He participated in two missions: Iraq 2003-2004 (responsible for training Iraq's security forces) and Afghanistan 2007 (commander of the contingent). The main areas of research and didactics are as follows: defence policy, leadership and command, humanitarian law of armed conflicts and crisis management. He is the author and co-author of many ministry elaborations, expertise papers and scientific publications.

gen. broni w st.spoczynku dr Marek Tomaszycki

COL Prof Harald Gell

płk prof.  HARALD GELL - Najważniejsza osoba w systemie umiędzynarodowienia w kształceniu oficerów w Unii Europejskiej. Przewodniczący Europejskiej Inicjatywy Wymiany Młodych Oficerów, Kierownik wszystkich modułów Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony prowadzonych w Theresańskiej Akademii Wojskowej. Weteran, Uczestnik w misji monitorującej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie oraz Chorwacji oraz Szef sekcji operacyjnej w UNDOF w Syrii. W 2015 roku został powołany przez Komitet Sterujący Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony na nowego przewodniczącego Wojskowego Erasmusa (EMILYO).


ENG.

COL. ASSOC.PROF. HARALD GELL, PHD - The most important person in the system of internationalization in the education of officers in the European Union. President of the European Initiative for the Exchange of Young Officers. Course director of all the Common Security and Defence  Policy-Modules conducted at the Theresan Military Academy. Veteran, Team Leader of the European Union Monitor Mission in Bosnia-Hercegovina and Croatia and Chief Operations Officer with UNDOF in Syria On 2015 he was appointed by the Steering Committee of the European Security and Defence College as new Chairman of the Military Erasmus (EMILYO).

col. assoc. prof. Harald Gell

Inga Bielińska

Coach MCC ICF coach, team coach, superwizor, mentor, certifikowany trener FRIS i DiSC. Specjalizuje się w budowaniu efektywnych zespołów, rozwoju liderów i rozwiązywaniu konfliktów. Prowadzi coachingi dla wyższej kadry zarządzającej. Od 2015 do 2017 wiceprezes ICF Polska. Od lipca 2018 swoje centrum dowodzenia ma w Dolinie Krzemowej w Kalifornii, gdzie mieszka i pracuje z klientami na całym świecie. Autorka „Efektywne zespoły. Jak razem osiągać więcej?” oraz „Jeden na jeden. Odważne rozmowy z pracownikami”. Jej artykuły regularnie ukazują się w amerykańskim Forbsie i Newsweeku. Jej klienci zazwyczaj mówią o współpracy z nią „Działanie, nie gadanie” i te słowa są jej mottem.


ENG.

Inga Bielinska is Master Certified Coach, team coach, business trainer, ICF mentor coach and coach supervisor.
She works globally with clients who undergo change, both organizational and individual, struggle with managing remote and culturally diverse teams, or find communication challenging. Some of them experience issues and conflicts or just try to move up from managing to executive position.
During her career, she gained experience as a managing partner, business owner, consultant, and a Board member in non-profit organizations, which allows her to bring hands-on, credible experience to her work since she experienced the challenges of corporate career.
Inga has been working in different countries that can contribute to her understanding for cultural diversity and its role in managing people, collaborating, and communicating with internal or external clients. Currently she lives in Silicon Valley, California where she globally supports engineers and leaders in dealing with challenges of fast-paced VUCA reality.
Inga Bielinska is a part of Forbes Coaches Council and Newsweek Expert Forum where she can share her expertise in a community and by writing articles. She wrote two books in Polish for leaders. Second one was shortlisted by a major Polish business magazine for a book award.

Inga Bielińska

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

ppłk (rez.) dr Piotr Pietrakowski, doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim. Weteran, dwukrotny uczestnik międzynarodowej operacji w Afganistanie, odznaczony medalami za zasługi, w tym przez Prezydenta RP oraz Dowódcę Sił Zbrojnych USA. Członek Międzynarodowej Grupy Implementacyjnej przy Komisji Europejskiej ds. jakości kształcenia oficerów w UE. Współtwórca koncepcji Lider 4.0 wykorzystującej nowe technologie do weryfikacji i kształtowania kompetencji przywódczych. Ekspert w Energomedica Instytut oraz w Ośrodku Studiów i Edukacji dla Bezpieczeństwa.


ENG.
LTC (ret.) Piotr Pietrakowski, Ph.D., in the Polish Army, doctor of social sciences in the field of political science at the University of Wrocław. Veteran, two-time participant in the international operation in Afghanistan, decorated with medals for merits, including the Star of Afghanistan twice awarded by the President of the Republic of Poland and the Army Commendation Medal from the Commander of the United States Forces. Member of the International Implementation Group at the European Commission for the quality of education of officers in the EU. Co-creator of the Leader 4.0 concept that uses new technologies to verify and shape leadership competences. Expert at Energomedica Instytut and at the Center for Studies and Education for Security.

ppłk rez. dr inż. Piotr Pietrakowski

  insp. policji w st. spoczynku dr Mariusz Sokołowski

insp. policji w st. spoczynku dr Mariusz Sokołowski - doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i pedagogiki na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, inspektor polskiej policji w stanie spoczynku. W przeszłości wieloletni rzecznik prasowy polskiej Policji. Obecnie adiunkt Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego a także partner w agencji public relations – Prostrategic Communication.


ENG.

Doctor of Humanities, graduate of the Faculty of Journalism and Political Science at the University of Warsaw, the Higher Police School in Szczytno and pedagogy at the Agricultural and Technical Academy in Olsztyn, retired Polish police inspector. In the past, he was a spokesman for the Polish Police for many years. He is currently an assistant professor at the Faculty of Political Science and International Studies at Warsaw University and a partner in the public relations agency Prostrategic Communication.

insp. policji w st. spoczynku dr Mariusz Sokołowski

Bogdan Frąckiewicz

Bogdan Frąckiewicz, prawnik, menedżer z wieloletnim, praktycznym doświadczeniem w zarządzaniu spółkami kapitałowymi, w tym spółkami notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych, członek wielu rad nadzorczych oraz komitetów audytu. Lider i uczestnik projektów biznesowych w kraju i za granicą.


ENG.
Bogdan Frąckiewicz, lawyer, manager with many years of practical experience in managing capital companies, including companies listed on the Stock Exchange, member of many supervisory boards and audit committees. Leader and participant in business projects at home and abroad.

Bogdan Frąckiewicz

dr inż. Adam Busławski

Manager z wieloletnim doświadczeniem specjalizujący się w zarządzaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych, transportowych i magazynowych. Doktor nauk technicznych w zakresie mechaniki, wykładowca akademicki i wdrożeniowiec systemów ERP, inspektor ochrony danych, specjalista ds. controllingu finansowego. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 20 lat pracy na stanowiskach kierowniczych i dyrektorskich w branży produkcyjnej i logistycznej przedsiębiorstw. Jest autorem wielu prac naukowych i badawczych, w tym publikacji krajowych i międzynarodowych. Pracował dla takich firm jak Philips, Toyota, Mercedes, Ford zarządzając brygadą około 1000 pracowników. Posiada Certyfikowane szkolenie na doradcę bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz certyfikat w zakresie zwinnego zarządzania projektami "AgilePM". Specjalista w zakresie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 22000. Zwolennik optymalizacji i dotrzymywania wszelkich terminów i jakości produkcji. Praktyk i profesjonalista metod i narzędzi: Six Sigma, FMEA, SMED, SPC, pasjonat koncepcji Lean management. Założyciel i właściciel firmy AMB prowadzącej działalność naukowo – badawczą na rynku krajowym i międzynarodowym. Twórca wielu szkoleń i optymalizacji procesów biznesowych. Autor książki "Zarządzanie procesami produkcyjnymi".


ENG.

Manager with many years of experience specializing in management and optimization of production, transport, and storage systems. Ph.D. in technical sciences in the field of Mechanical Engineering, academic lecturer and ERP systems implementation, data protection inspector, and financial controlling specialist. His professional experience comprises 20+ years of work as a manager and director in the business manufacturing and logistics industry. He is the author of many scientific and research works including national and international publications. He used to work for such companies as Philips, Toyota, Mercedes, and Ford managing a brigade of about 1000 employees. He has Certified training as a safety adviser for the transport of dangerous goods and is certified in agile project management "AgilePM". Specialist in ISO 9001, ISO 14000, and ISO 22000 Quality Management System. An advocate of optimization and keeping up all the time limits and quality of production. Practitioner and professional of methods and tools: Six Sigma, FMEA, SMED, SPC, passionate about the concept of Lean management. Author of a book titled "Manufacturing process management".

dr inż. Adam Busławski

prof. Tomasz Grzyb

Psycholog. Naukowo zajmuje się psychologią wpływu społecznego. Interesuje się także metodologią badań psychologicznych, marketingiem i nowymi technologiami. Pracę naukową łączy z praktyką marketingową. Prowadzi szkolenia w dziedzinie psychologii społecznej, manipulacji i perswazji. Od 2013 r. kształci oficerów NATO i krajów stowarzyszonych w zakresie technik wpływu społecznego. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej oraz redaktor naczelny Polish Psychological Bulletin.


ENG.

Psychologist. He is scientifically engaged in the psychology of social influence. He is also interested in psychological research methodology, marketing and new technologies. He combines academic work with marketing practice. He provides training in social psychology, manipulation and persuasion. Since 2013, it has been training officers from NATO and associated countries in social influence techniques. President of the Polish Association of Social Psychology and editor-in-chief of the Polish Psychological Bulletin.

prof. Tomasz Grzyb

dr n. med. Anna Szczegielniak

Absolwentka kierunku lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz magister fizjoterapii z dyplomem Politechniki Opolskiej. Specjalistka psychiatrii z doświadczeniem pracy klinicznej szpitalnej oraz ambulatoryjnej. Stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu uzyskała broniąc rozprawy doktorskiej pt.: „Zaburzenia seksualne i jakość życia pacjentów z napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków”. Jej zainteresowania naukowe oscylują w obrębie zagadnień uzależnień behawioralnych, szeroko pojętej psychiatrii społecznej, a także seksuologii. Jest autorką licznych prac badawczych i artykułów popularnonaukowych z zakresu zdrowia psychicznego. Laureatka zagranicznych programów stypendialnych, m.in. Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii. Anna stara się poszerzać swoją wiedzę biorąc udział regularnie w konferencjach, szkoleniach i stażach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Aktywnie działa w obszarach przywództwa, równości płci, praw człowieka oraz dostępu do usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem. Zaangażowana w pracę rzeczniczą w międzynarodowych organizacjach pozarządowych biorąc aktywny udział m.in. w 62. sesji Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet oraz Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ ds. Zrównoważonego Rozwoju w 2018 r. W ramach inicjatywy WHO „Helping Adolescents Thrive” członkini zespołu opracowującego wytyczne interwencji promujących zdrowie psychiczne młodzieży.


ENG.

A graduate of the Medical Faculty of the Medical University of Silesia in Katowice and a holder of a Master's degree in Physiotherapy with a diploma from the Opole University of Technology. Psychiatry specialist with an experience in hospital and outpatient clinical work. Received her PhD degree in medical and health sciences after defending her doctoral dissertation entitled "Sexual disorders and quality of life in patients with paroxysmal or persistent atrial fibrillation". Her scientific interests oscillate around behavioral addictions, broadly understood social psychiatry, as well as sexology. She is an author of numerous research papers and popular science articles in the field of mental health. Laureate of foreign scholarship programs, e.g. the European Psychiatric Association and the Japanese Society of Psychiatry and Neurology. Anna tries to broaden her knowledge by regular participation in conferences, trainings and internships, both in Poland and abroad. Actively involved in the areas of leadership, gender equality, human rights and access to health services with particular emphasis on people at a risk of exclusion. Involved in advocacy work in international non-governmental organizations, taking an active part in e.g. in the 62nd session of the UN Commission on the Status of Women and the UN High-Level Political Forum on Sustainable Development in 2018. As part of the WHO initiative "Helping Adolescents Thrive", a member of the team developing guidelines for interventions promoting youth mental health.

dr n. med. Anna Szczegielniak