Stypendia i zniżki

Anna Wojtasiak_2018

Anna Wojtasiak
Dział Obsługi Finansowej Studenta
Studia w WSB są płatne, ale staramy się tworzyć naszym kandydatom, studentom i słuchaczom jak najwięcej możliwości efektywnego planowan...

Studia to inwestycja. Wiemy, że dla wielu osób wiążą się one z ogromnym wysiłkiem finansowym. Jako student WSB masz jednak możliwość skorzystania z ulg w czesnym, całkowitego zwolnienia z opłat, a nawet uzyskania środków umożliwiających samodzielne utrzymanie się podczas studiów. Stypendia w WSB finansowane są ze środków własnych Uczelni oraz z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane specjalności dofinansowane ze środków Funduszy Europejskich

Sprawdź możliwość dofinansowania wybranych specjalności ze środków Funduszy Europejskich! Na kierunkach inżynieria zarządzania, logistyka inżynierska i zarządzanie - poza promocjami wynikającymi z regulaminu promocji - na wybranych specjalnościach masz szansę skorzystać z dofinansowania czesnego i zapłacić mniej za studia: dowiedz się więcejSzczegóły znajdziesz  również na stronie Zintegrowanego Programu Uczelni

Program VIS

W Wyższych Szkołach Bankowych każdy student jest VIP-em, dlatego WSB uruchomiły Program VIS – Very Important Student. Dzięki niemu każdy z naszych studentów i absolwentów otrzyma wsparcie na wszystkich etapach swojej kariery zawodowej. Jeśli masz pytania o Program VIS, skontaktuj się z Biurem Rekrutacji WSB w Opolu.

studiuj_za_darmo_0.png

Studiuj  za darmo 

Studenci WSB w Opolu już w pierwszym semestrze studiów mogą uzyskać od 50 do 100% promocji w czesnym

Wysokość promocji zależy od:

- liczby punktów (minimum 185) uzyskanych na pisemnym egzaminie dojrzałości z dwóch przedmiotów (do wyboru następujące zestawy przedmiotów) :

 • język obcy i język polski lub
 • język obcy i matematyka lub
 • język obcy i geografia lub
 • język obcy i wiedza o społeczeństwie lub
 •  język obcy i informatyka

Osobom, które na egzaminie dojrzałości zdanym w Polsce zdobyły z egzaminu pisemnego odpowiednią sumę % punktów z 2 przedmiotów przyznaje się następującą promocję:

 •  185-194 pkt – 50% promocji w czesnym
 • 195- 200 pkt – 100% promocji w czesnym

% punktów z przedmiotów zaliczonych na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 1,3. W przypadku zdawania egzaminu pisemnego z danego przedmiotu na obu poziomach (podstawowym i rozszerzonym) wybiera się poziom z wyższą ilością % punktów. 

podanie o promocję  

- lub średniej (minimum 93%) z etapu pisemnego i praktycznego na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w jednym z wymienionych zawodów:
technik administracji, technik ekonomista, technik handlowiec, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik organizacji  reklamy,  technik  rachunkowości,  technik  turystyki wiejskiej, asystent osoby niepełnosprawnej,  opiekun medyczny/osoby  starszej/w  domu pomocy  społecznej, opiekunka dziecięca/ środowiskowa,  pracownik  pomocniczy obsługi hotelowej, ratownik medyczny, sprzedawca, technik agrobiznesu, technik analityk, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik informatyk, technik  spedytor,  technik teleinformatyk,  technik  transportu drogowego/kolejowego, technik  usług pocztowych  i finansowych, technik cyfrowych procesów graficznych, technik elektronik, technik elektroniki i informatyki medycznej, technik prac  biurowych,  technik eksploatacji  portów  i terminali, technik tyfloinformatyk ).

Osobom, które na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wydanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Polsce zdobyły z etapów pisemnego i praktycznego odpowiednią średnią ilość % punktów przyznaje się następującą promocję:

 • 93-97% punktów – 50% promocji w czesnym
 • 98-100% punktów – 100% promocji w czesnym

podanie o promocję 

Osobom, które  zdawały maturę międzynarodową IB (International Baccalaureat) lub maturę europejską EB (European Baccalaureate) i zdobyły na dyplomie odpowiednią sumę punktów wg poniższego przelicznika ocen z jednego z zestawów 2 przedmiotów:

 • język obcy i język polski lub
 • język obcy i matematyka lub
 • język obcy i geografia lub
 • język obcy i informatyka lub
 • język obcy i ekonomia lub
 • język obcy i zarządzanie lub
 • język obcy i technologia informacyjna

przyznaje się następującą promocję:

 • 185 -194 pkt – 50 % promocji w czesnym
 • powyżej 195 pkt – 100 % promocji w czesnym

przelicznik ocen na punkty | podanie o promocję

Z opłat czesnego w pierwszym semestrze studiów zwolnieni są także:

 • laureaci olimpiad międzynarodowych, laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim podanie o promocję
 • laureaci konkursów sponsorowanych przez Wyższą Szkołę Bankową na poziomie szkoły średniej podanie o promocję 
 • wychowankowie domu dziecka (aktualni lub ci, którzy przestali nimi być w roku rozpoczęcia studiów)  przyznaje się 100% promocję w czesnym na I roku nauki podanie o promocję

Sprawdź z jakich stypendiów i zniżek mogą skorzystać studenci WSB:

 • Stypendia Rektora dla najlepszych studentów
  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać każdy, kto uzyskał roczną średnią ocen na poziomie min. 4,50 lub wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi albo znakomitymi wynikami sportowymi na poziomie międzynarodowym lub krajowym.
 • Stypendium Ministra za osiągnięcia w nauce
  Student, który wykazał się wybitnymi osiągnięciami naukowymi oraz uzyskał wysoką, roczną średnią ocen może ubiegać się o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
 • Stypendia socjalne
  WSB nie zapomina o studentach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bez względu na wybrany przez nich tryb nauki. Wsparcie finansowe, przyznawane ze środków ministerialnych, można otrzymać już na pierwszym semestrze studiów. W roku akademickim 2017/2018 o stypendium socjalne mogły starać się osoby, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 950 zł.
 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
  WSB to Uczelnia przyjazna osobom niepełnosprawnym. Przyznajemy stypendia dla osób z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z dnia 30.08.2005 nr 164 poz. 1365).
 • Stypendia dla Liderów
  Promujemy studentów, którzy aktywnie działają na rzecz Uczelni i swoich kolegów. Stypendia finansowane są ze środków własnych uczelni. Tylko w ostatnim roku akademickim wyróżniliśmy nimi aż 11 studentów.
 • Zapomogi
  Przyznajemy jednorazowe wsparcie finansowe studentom, którzy znaleźli się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Są to świadczenia dotowane przez MNiSW.

DOTYCZY OBCOKRAJOWCÓW:

Prawo do ubiegania  się o :

 • stypendium socjalne i zapomogi,
 • stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 • stypendium rektora dla najlepszych studentów posiadają Obcokrajowcy, którzy podjęli kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (art. 43 ustawy  z  dnia  27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

 

infografiki600-6.jpg