Przeniesienie z innej uczelni

KatarzynaMizera_2018

dr Katarzyna Mizera
Dziekan WSB w Opolu
W projektowaniu programów studiów inspirują nas potrzeby i wyzwania rynku pracy oraz najlepsze praktyki w kształceniu pro...

Rozważasz zmianę uczelni? Zostań studentem Wyższej Szkoły Bankowej!

Jeśli jesteś lub byłeś studentem na dowolnym kierunku i roku, w dowolnej uczelni wyższej – to oferta dla Ciebie.  Możliwe jest przyjęcie na semestr wyższy niż pierwszy, jeśli kierunek, na który chcesz się przenieść jest zgodny z kierunkiem aktualnie studiowanym.

Dlaczego WSB? Jest przynajmniej 5 powodów. Wyższa Szkoła Bankowa to przyjazna uczelnia biznesu, która u ludzi szanujących swój czas i pieniądze kształci kluczowe kompetencje biznesowe niezbędne w rozwoju ich profesjonalnych karier.

Uwaga! Niemożliwe jest przeniesienie na IV semestr studiów II stopnia (magisterskich) łączonych ze studiami podyplomowymi.

Zasady rekrutacji

O przeniesienie może ubiegać się student (osoba posiadająca prawa studenta), który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów. Student, który ma zaliczony co najmniej pierwszy semestr studiów, ale nie posiada praw studenta (został skreślony z listy studentów), może ubiegać się o wznowienie nauki.
Podania o przeniesienie lub wznowienie w semestrze zimowym są przyjmowane do 30 września, a w semestrze letnim do 31 stycznia każdego roku.

W celu rozpatrzenia prośby o przeniesienie, należy złożyć do odpowiedniego Dziekanatu podanie (wzór do pobrania).

Załącznikiem do podania jest potwierdzone przez uczelnię zaświadczenie zawierające informacje o:

  • zaliczonych przez studenta przedmiotach (z podaniem liczby godzin zajęć, form zajęć, form zaliczenia, punktów ECTS) i okresach studiów,
  • efektach kształcenia,
  • rozliczeniu się z poprzednią uczelnią (dostarczyć po uzyskaniu zgody na przeniesienie),
  • czasie w którym osoba studiowała,
  • zgoda dziekana uczelni, którą student opuszcza na przeniesienie (nie dotyczy osób skreślonych z listy studentów, którzy ubiegają się o wznowienie nauki).

Zaświadczenie w układzie semestralnym powinno zawierać informację ile semestrów/ lat studiów zostało zaliczonych.

Decyzję o przeniesieniu podejmuje Dziekan:

  • określa semestr/rok studiów na który może być przeniesiony student,
  • ustala przedmioty, które student powinien uzupełnić i określa termin ich uzupełnienia.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia podania, Dziekanat skontaktuje się z Tobą w celu doniesienia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które uzyskały zgodę na przeniesienie, wnoszą opłaty zgodnie z obowiązującym dla danego rocznika regulaminem opłat.

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z nami - zostaw wiadomość.