Zobacz inny kierunek

Pedagogika WSB Opole - Studia I stopnia

Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Co zyskasz studiując kierunek pedagogika w WSB w Opolu?

 • Nasi wykładowcy są praktykami, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze pedagogiki.
 • Program przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych został ułożony w taki sposób, by zapewnić Ci wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.
 • W ramach zajęć przeważają ćwiczenia i warsztaty – wiedzę teoretyczną sprawdzasz więc w niemal rzeczywistych warunkach.
 • ikona_klucz_4.pngPomagamy w zorganizowaniu praktyki zawodowej, ponieważ współpracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi na Opolszczyźnie.
 • Masz możliwość brania udziału w wizytach studyjnych, konferencjach, szkoleniach i kursach, których tematyka jest dopasowana do specjalności.
 • Już w trakcie studiów możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty, które docenią Twoi potencjalni pracodawcy.

foto233x134_59.jpgPedagogika jest nauką o dużym znaczeniu praktycznym. Wyposaża studenta w szerokie i ważne kompetencje, które przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Pedagogika bowiem jest wyjątkowym obszarem. Budujemy tam umiejętności z wielu różnych dziedzin: psychologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, diagnostyki i terapii pedagogicznej, pracy warsztatowej terapeutycznej, animacyjnej, coachingowej i mediacyjnej. Uczymy także pracy zespołowej, właściwego niesienia pomocy, skutecznej pracy z zagrożonymi i potrzebującymi. Umiejętności i kompetencje poparte aktualną wiedzą naukową stanowią najlepsze wyposażenie w życiu zawodowym i społecznym bez względu na charakter pracy i zawodu.

dr Joanna K. Wawrzyniak
Menedżer kierunku
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Opolu?

ikona_umiejetnosci_3.png

 • wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych
 • opracowywać programy, a następnie przeprowadzać zajęcia wychowawcze i edukacyjne
 • diagnozować potrzeby wychowanków oraz rozpoznawać zagrożenia ich rozwoju
 • planować i realizować działania profilaktyczne
 • organizować różnorodne formy nauki, pracy i rekreacji
 • rozwiązywać konflikty w grupie wychowanków/uczniów
 • organizować i realizować terapię zajęciową
 • twórczo podchodzić do pracy.

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży edukacyjnej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

 

infografiki600-42.jpg

Jako absolwent Pedagogiki możesz kontynuować naukę na:

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opoluikona_praktyczna_53.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • BHP i pierwsza pomoc
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Higiena i emisja głosu
 • Metody efektywnej nauki
 • WF
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking
 • Psychologia społeczna

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Teoria wychowania
 • Edukacja zdrowotna i ekologiczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna i wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • Media w edukacji
 • Psychologia wychowania
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka opiekuńczo-wychowawcza
 • Metody badań pedagogicznych
 • Pedagogika rodziny
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne
 • Innowacje pedagogiczne i pedagogika alternatywna
 • Andragogika
 • Gerontologia społeczna
 • Praca z uczniem o SPE
 • Animacja kulturowa i aktywizacja społeczna
 • Filozofia człowieka
 • Projekty profilaktyczne i prewencyjne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opolu

drWawrzyniak.jpgDR JOANNA K. WAWRZYNIAK 
Menedżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.  Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz badań biograficznych, uczestniczka projektów aktywizacji seniorów, autorka podręcznika metodycznego z zakresu warsztatów biograficznych dla osób dorosłych.

drAKamiński.jpgDR ARKADIUSZ KAMIŃSKI
Wieloletni pracownik jako wychowawca, terapeuta, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz instytucji pomocy społecznej. Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kaletach.  Autor licznych publikacji z pedagogiki, historii wychowania i terapii. Prezes, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Uczestnik wielu ministerialnych i  międzyresortowych komisji i zespołów eksperckich ds. reform i przeobrażeń polskiego systemu opieki, wychowania i resocjalizacji nieletnich.

magdalena_szul_-_fryda_ok.jpgMAGDALENA SZUL-FRYDA 
Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia  psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.

DR DAGMARA KAWOŃ-NOGA
Nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej, autorka publikacji i programów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, biblioterapii, metod efektywnej nauki, w latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, członkini zespołu redakcyjnego "Bibliotekarza Opolskiego", organizatorka i współinicjatorka lokalnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych, jak: „Przyłapani na czytaniu", „Festiwal Arteterapii - Homo Creator", „Dzień Gier Logicznych", „Kino na Temat", „Kultura z różnych stron widziana".

DR JOANNA SWĘDRAK-ZAWADA  
Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki Marii Montessori, edukacji alternatywnej oraz potencjału twórczego człowieka. Autorka licznych artykułów, monografii oraz skryptów z dziedziny pedagogiki.

HALINA OSTER
Pedagog, trenerka PSPiAKLANZA, animatorka społeczna, kulturalna i sportowa, specjalizująca się w pracy metodą pedagogiki zabawy, organizatorka turystyki i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych, trenerka jogi oraz współtwórczyni i trenerka "Szkoły SuperBabci i SuperDziadka".   

DOBROSŁAWA PIKOŃ
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog  i nauczyciel wychowania do życia  w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem. Jest ekspertem w komisjach egzaminacyjnych ikwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli,  doradcą metodycznym nauczycieli i pedagogów szkolnych. Interesuje się neurodydaktyką i nowoczesnymi, aktywnymi metodami pracy z uczniem.      

MARCIN KUC
Pedagog terapeuta, rewalidator, socjoterapeuta.  Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji - Sekcja Terapeutów Pedagogicznych oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy. Terapeuta w PCPR w Kamiennej Górze oraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Asystent  przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne  rozwiązania w doradztwie zawodowym", koordynator działań z obszaru  doradztwa zawodowego i coachingu w programie UM Świdnica „Zostańcie z nami" a także właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego realizującego szkolenia i warsztaty dla specjalistów oraz specjalistyczne poradnictwo dla klienta indywidualnego.

Ceny studiów na kierunku pedagoika w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

Czesne już od 257 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Gwarantowane czesne stopniowane

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
265 zł300 zł1500 zł3000 złI Rok nauki
328 zł375 zł1875 zł3750 złII Rok nauki
435 zł2175 zł4350 złIII Rok nauki

Gwarantowane czesne stałe

12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
307 zł350 zł1750 zł3500 złI rok
307 zł350 zł1750 zł3500 złII rok
350 zł1750 zł3500 złIII rok
IV rok

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • 09:00 - 17:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644