Zobacz inny kierunek

Pedagogika WSB Opole - Studia I stopnia

Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

 

 

Co zyskasz studiując kierunek pedagogika w WSB w Opolu?

 • Nasi wykładowcy są praktykami, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w obszarze pedagogiki.
 • Program przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych został ułożony w taki sposób, by zapewnić Ci wiedzę i umiejętności dostosowane do aktualnych wymogów rynku pracy.
 • W ramach zajęć przeważają ćwiczenia i warsztaty – wiedzę teoretyczną sprawdzasz więc w niemal rzeczywistych warunkach.
 • ikona_klucz_4.pngPomagamy w zorganizowaniu praktyki zawodowej, ponieważ współpracujemy z wieloma placówkami edukacyjnymi na Opolszczyźnie.
 • Masz możliwość brania udziału w wizytach studyjnych, konferencjach, szkoleniach i kursach, których tematyka jest dopasowana do specjalności.
 • Już w trakcie studiów możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty, które docenią Twoi potencjalni pracodawcy.

foto233x134_59.jpgPedagogika jest nauką o dużym znaczeniu praktycznym. Wyposaża studenta w szerokie i ważne kompetencje, które przydadzą się nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Pedagogika bowiem jest wyjątkowym obszarem. Budujemy tam umiejętności z wielu różnych dziedzin: psychologii, komunikacji społecznej, metodyki pracy z osobami różnych grup wiekowych i społecznych, diagnostyki i terapii pedagogicznej, pracy warsztatowej terapeutycznej, animacyjnej, coachingowej i mediacyjnej. Uczymy także pracy zespołowej, właściwego niesienia pomocy, skutecznej pracy z zagrożonymi i potrzebującymi. Umiejętności i kompetencje poparte aktualną wiedzą naukową stanowią najlepsze wyposażenie w życiu zawodowym i społecznym bez względu na charakter pracy i zawodu.

dr Joanna K. Wawrzyniak
Menedżer kierunku
 

Czego nauczysz się w trakcie studiów w WSB w Opolu?

ikona_umiejetnosci_3.png

 • wykorzystywać w praktyce tradycyjne i nowoczesne metody pracy pedagogicznej z różnymi grupami podopiecznych
 • opracowywać programy, a następnie przeprowadzać zajęcia wychowawcze i edukacyjne
 • diagnozować potrzeby wychowanków oraz rozpoznawać zagrożenia ich rozwoju
 • planować i realizować działania profilaktyczne
 • organizować różnorodne formy nauki, pracy i rekreacji
 • rozwiązywać konflikty w grupie wychowanków/uczniów
 • organizować i realizować terapię zajęciową
 • twórczo podchodzić do pracy.

Dostępne specjalności:

Partnerzy kierunku

Współpracujemy z wieloma specjalistami z branży edukacyjnej. To pozwala nam na bieżąco dostosowywać program nauczania do wymagań rynku, a Ty masz pewność, że będziesz dobrze przygotowany do przyszłej pracy.

 

infografiki600-42.jpg

Jako absolwent Pedagogiki możesz kontynuować naukę na:

Program studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opoluikona_praktyczna_53.png

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO*

 • BHP i pierwsza pomoc
 • Język obcy
 • Technologie informacyjne
 • Wprowadzenie do filozofii
 • Psychologia ogólna
 • Podstawy komunikacji społecznej
 • Higiena i emisja głosu
 • Metody efektywnej nauki
 • WF
 • Proseminarium
 • Self-presentation and public speaking
 • Psychologia społeczna

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE I KIERUNKOWE*

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
 • Teoria wychowania
 • Edukacja zdrowotna i ekologiczna
 • Psychologia rozwoju człowieka
 • Socjologia ogólna i wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Patologie społeczne z elementami profilaktyki
 • Media w edukacji
 • Psychologia wychowania
 • Podstawy diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Metodyka opiekuńczo-wychowawcza
 • Metody badań pedagogicznych
 • Pedagogika rodziny
 • Współczesne koncepcje pedagogiczne
 • Innowacje pedagogiczne i pedagogika alternatywna
 • Andragogika
 • Gerontologia społeczna
 • Praca z uczniem o SPE
 • Animacja kulturowa i aktywizacja społeczna
 • Filozofia człowieka
 • Projekty profilaktyczne i prewencyjne
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i socjoterapeutycznych

Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności

* wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku pedagogika w WSB w Opolu

drWawrzyniak.jpgDR JOANNA K. WAWRZYNIAK 
Menedżer kierunku pedagogika w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.  Andragog i gerontolog społeczny, specjalizująca się w pracy edukacyjnej i aktywizacji osób starszych, autorka podręczników z gerontologii oraz ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu pedagogiki dorosłych oraz badań biograficznych, uczestniczka projektów aktywizacji seniorów, autorka podręcznika metodycznego z zakresu warsztatów biograficznych dla osób dorosłych.

drAKamiński.jpgDR ARKADIUSZ KAMIŃSKI
Wieloletni pracownik jako wychowawca, terapeuta, placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych dla nieletnich oraz instytucji pomocy społecznej. Dyrektor młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Kaletach.  Autor licznych publikacji z pedagogiki, historii wychowania i terapii. Prezes, a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Resocjalizacji. Uczestnik wielu ministerialnych i  międzyresortowych komisji i zespołów eksperckich ds. reform i przeobrażeń polskiego systemu opieki, wychowania i resocjalizacji nieletnich.

magdalena_szul_-_fryda_ok.jpgMAGDALENA SZUL-FRYDA 
Doświadczony pedagog z wieloletnim stażem i dorobkiem naukowym, specjalistka w dziedzinie resocjalizacji, pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej i oligofrenopedagogiki z dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w edukacji integracyjnej i z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Od kilku lat pracuje w organizacjach pozarządowych jako certyfikowany trener pracy osób niepełnosprawnych. Jest twórczynią i realizatorką projektów unijnych w zakresie wsparcia społecznego i aktywizacji zawodowej, w obszarze jej zainteresowań znajduje się także profilaktyka zdrowia  psychicznego u dzieci i dorosłych, opieka, wychowanie i arteterapia. Od 2015 roku Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy z Ramienia Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Z pasją i zaangażowaniem dzieli się wiedzą i doświadczeniem, wykorzystując przy tym niestandardowe metody i środki.

DR DAGMARA KAWOŃ-NOGA
Nauczyciel bibliotekarz, biblioterapeuta w  Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji, badaczka kultury pedagogicznej i czytelniczej nauczycieli, organizatorka i uczestniczka licznych konferencji naukowych i metodycznych  o tematyce oświatowej, kulturowej i bibliotekoznawczej, autorka publikacji i programów edukacyjnych z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, biblioterapii, metod efektywnej nauki, w latach 2012-2016 dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu, członkini zespołu redakcyjnego "Bibliotekarza Opolskiego", organizatorka i współinicjatorka lokalnych przedsięwzięć edukacyjno-kulturowych, jak: „Przyłapani na czytaniu", „Festiwal Arteterapii - Homo Creator", „Dzień Gier Logicznych", „Kino na Temat", „Kultura z różnych stron widziana".

DR JOANNA SWĘDRAK-ZAWADA  
Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli. Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, nauczyciel montessoriański, w trakcie uzyskiwania certyfikatu American Montessori Society. Jej zainteresowania naukowe dotyczą między innymi funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, pedagogiki Marii Montessori, edukacji alternatywnej oraz potencjału twórczego człowieka. Autorka licznych artykułów, monografii oraz skryptów z dziedziny pedagogiki.

HALINA OSTER
Pedagog, trenerka PSPiAKLANZA, animatorka społeczna, kulturalna i sportowa, specjalizująca się w pracy metodą pedagogiki zabawy, organizatorka turystyki i wypoczynku dzieci, młodzieży oraz osób starszych, trenerka jogi oraz współtwórczyni i trenerka "Szkoły SuperBabci i SuperDziadka".   

DOBROSŁAWA PIKOŃ
Pedagog szkolny, oligofrenopedagog  i nauczyciel wychowania do życia  w rodzinie z wieloletnim doświadczeniem. Jest ekspertem w komisjach egzaminacyjnych ikwalifikacyjnych na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli,  doradcą metodycznym nauczycieli i pedagogów szkolnych. Interesuje się neurodydaktyką i nowoczesnymi, aktywnymi metodami pracy z uczniem.      

MARCIN KUC
Pedagog terapeuta, rewalidator, socjoterapeuta.  Członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji - Sekcja Terapeutów Pedagogicznych oraz Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Nauczyciel, terapeuta, rewalidator i doradca zawodowy. Terapeuta w PCPR w Kamiennej Górze oraz w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Świdnicy. Posiada również doświadczenie zawodowe w pracy w obszarze interwencji kryzysowej, pracy z długotrwale bezrobotnymi i wykluczonymi społecznie oraz uzależnionymi. Asystent  przy standaryzacji narzędzi diagnostycznych w projekcie „Nowoczesne  rozwiązania w doradztwie zawodowym", koordynator działań z obszaru  doradztwa zawodowego i coachingu w programie UM Świdnica „Zostańcie z nami" a także właściciel Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego realizującego szkolenia i warsztaty dla specjalistów oraz specjalistyczne poradnictwo dla klienta indywidualnego.

Ceny studiów na kierunku pedagoika w WSB w Opolu

zapisz-sie-onlin_20.png

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
Zapisując się do 10 sierpnia, zyskujesz 700 zł:

 • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
 • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

Czesne już od 232 zł (257 złmiesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

 • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
 • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

ikona_elastyczny.png

Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

 • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
 • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

gwarancja.png

 Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

 

 

Loader
Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.
Brak dostępnych kierunków w wybranym trybie. Sprawdź ceny wybranego przez Ciebie kierunku w innym trybie.

Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych

  • ul. Augustyna Kośnego 72
  • 45-372 Opole
  • PON - PIĄ:
  • SOB:
  • 09:00 - 17:00
  • 09:00 - 14:00
  • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
  • fax

Javascript is required to view this map.
50.67033917.940644