Zobacz inny kierunek

Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne WSB Opole - Studia I stopnia

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Co zyskasz studiując kierunek  Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu?

 • Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, reprezentujących służby mundurowe, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, specjalistów z obszaru zarządzania kryzysowego, ratownictwa, prawników – tworzących Radę Konsultacyjną kierunku.
 • Na bazie zawartych porozumień współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji, Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, Izbą Administracji Skarbowej w Opolu, Strażą Miejską w Opolu oraz innymi instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i sprawną administrację.
 • ikona_klucz.png
 • Masz możliwość wzięcia udziału w wizytach studyjnych, organizowanych w instytucjach związanych z bezpieczeństwem i administracją (jak np. Policja, sąd, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego).
 • Po ukończeniu specjalności służby mundurowe i bezpieczeństwo państwa będziesz miał o połowę skrócone obowiązkowe szkolenie przygotowujące do pracy w Policji.
 • Studia na tym kierunku pozwalają przyswoić szeroką wiedzę z zakresu nauk prawnych, społecznych, praw człowieka, funkcjonowania państwa, procedur zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, funkcjonowania służb mundurowych i cywilnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
foto233x134_16.jpgBezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak nigdy w przeszłości, ma szczególne znaczenie współcześnie, kiedy coraz częściej stykamy się w codziennym życiu z przejawami przestępczości, również zorganizowanej, a także zagrożeniami o charakterze terrorystycznym. Wyspecjalizowane i doskonale przygotowane służby dbające o bezpieczeństwo, profesjonalna administracja to podstawa każdego sprawnie funkcjonującego państwa. Kierunek administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu to kierunek dla tych, którzy pracują bądź zamierzają poświęcić się pracy np. w organach ścigania, służbach mundurowych lub administracji. Gwarancją naszej jakości są znakomici i doświadczeni praktycy realizujący zajęcia dydaktyczne, a także spotkania z praktykami, wizyty studyjne i inne możliwości podnoszenia swojej wiedzy i umiejętności.
dr Anna Wawrzczak-Gazda
Menedżer kierunku, Prodziekan WSB
 
Tego nauczysz się w trakcie studiów:

ikona_umiejetnosci.png

 • dokonywać analizy i wykorzystywać w praktyce przepisy prawa związane z obszarem administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego
 • wskazywać zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa państwa
 • projektować i przygotowywać działania mające na celu zwalczanie i zapobieganie przestępczości, zagrożeniom terrorystycznym, patologii i demoralizacji
 • tworzyć programy profilaktyczne
 • podejmować skuteczne działania w czasie kryzysu
 • posługiwać się narzędziami elektronicznymi pozyskiwania i katalogowania informacji, w tym informacji niejawnych i danych osobowych
 • zarządzać zasobami ludzkimi oraz realizować zadania wynikające z audytu i kontroli zarządczej.

Zobacz dostępne specjalności 

 

 

  infografiki600-10.jpg

   

  Jako absolwent kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne możesz kontynuować naukę na:

  „Krajowa mapa zagrożeń w Polsce” - to interaktywne narzędzie, dzięki któremu można zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń w danej lokalizacji. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Mapa pomaga również wskazać miejsca, na które lokalne służby powinny zwrócić szczególną uwagę. Policja weryfikuje sygnały o zagrożeniach, a jeśli informacje okażą się prawdziwe, zostają wprowadzone na mapę. Mapa zagrożeń będzie także narzędziem pomocniczym przy przywracaniu części zlikwidowanych posterunków Policji.

  Program studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opoluikona_praktyczna.png

  Przedmioty kształcenia ogólnego *

  • Język obcy
  • BHP
  • Technologie informacyjne
  • Metody efektywnej nauki
  • Psychologia ogólna
  • Self-presentation and public speaking
  • Podstawy komunikacji społecznej
  • Proseminarium
  • Wychowanie fizyczne

  Przedmioty podstawowe i kierunkowe *

  • Podstawy nauki o państwie i prawie z elementami wstępu do prawoznawstwa
  • Elementy prawa cywilnego i gospodarczego
  • Teoria i podstawy bezpieczeństwa
  • Prawo konstytucyjne
  • Wybrane problemy społeczno-gospodarcze
  • Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej i bezpieczeństwie
  • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
  • Patologie społeczne z elementami profilaktyki
  • Zwalczanie przestępczości i terroryzmu
  • Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
  • Prawo administracyjne
  • Kontrola zarządcza i audyt w administracji publicznej
  • Prawo karne
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej i służbach mundurowych
  • Postępowanie administracyjne
  • Legislacja administracyjna
  • Prawo wykroczeń
  • Elementy prawa pracy i etyka  zawodowa funkcjonariuszy publicznych
  • Stany nadzwyczajne i sytuacje kryzysowe
  • Praktyka zawodowa
  • Seminarium dyplomowe
  • Wykłady do wyboru    

   

  Przedmioty specjalnościowe są szczegółowo opisane w zakładkach dotyczących poszczególnych specjalności.

  * wykaz przedmiotów może ulec niewielkim modyfikacjom

   

  Wykładowcy studiów I stopnia na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

  foto233x134_16.jpgdr Anna Wawrzczak – Gazda
  Prodziekan WSB w Opolu, menedżer kierunku Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, doktor nauk humanistycznych. Przez 11 lat pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji  w Opolu. Była wieloletnim rzecznikiem prasowym Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. Organizator, współorganizator oraz uczestnik wielu konferencji i projektów, również międzynarodowych, kampanii społecznych na terenie Opolszczyzny, dotyczących problematyki szeroko rozumianego bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości, patologii i demoralizacji. Pracownik naukowy WSB w Opolu, współpracowała jako dydaktyk z Uniwersytetem Opolskim oraz Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi (filia w Opolu), autorka kilku publikacji, członek  Fundacji Pro Lege, wolontariusz opolskiego Caritasu.

  foto233x134_18_0.jpgmgr Marek Dyjasz
  Inspektor policji w stanie spoczynku, służbę zakończył w 2012 r. po 30 latach służby w pionie kryminalnym. W latach 1999-2004 pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Zabójstw Komendy Stołecznej Policji a następnie do 2007 r. Naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Opolu. W 2010 r. został powołany na stanowisko Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w zwalczaniu przestępczości kryminalnej w tym przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu oraz przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.  W trakcie swojej służby kierował wieloma zespołami operacyjno-śledczymi powołanymi do wykrycia sprawców  najpoważniejszych przestępstw w tym zabójstwa w 2001 r. 4 osób w Filii Kredyt Banku w Warszawie oraz zabójstwa w 1998 r. w Warszawie Komendanta Głównego Policji gen. Marka Papały. Swoje doświadczenie wykorzystuje współpracując  z Instytutem Rachunkowości i Podatków oraz ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce w ramach szkoleń  dedykowanych audytorom i kontrolerom wewnętrznym  w zakresie nadużyć i oszustw oraz analizy śledczej.  Jest ekspertem Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości gospodarczej i korupcyjnej oraz członek ACFE Polska.

  pater.jpgmgr Bartłomiej Pater
  Były funkcjonariusz Policji-Kierownik Sekcji Antyterrorystycznej KWP w Opolu. Ukończył studia magisterskie i podyplomowe z m.in. edukacji obronnej, resocjalizacji i profilaktyki społecznej, przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Jest instruktorem taktyki i techniki interwencji, ratownictwa klasycznego i z powietrza, ratownikiem wodnym, pomocnikiem instruktora narciarstwa. Przeszedł przeszkolenie w Direzione Centrale per gli Institui di Instruzione Centro Addestramento Alpino Moena. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia i planowania działań bojowych, pracy w sytuacjach kryzysowych oraz pod dużym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Jest trenerem i wykładowcą z zakresu przetrwania w trudnych warunkach, motywowania oraz radzenia sobie ze stresem. Właściciel firmy „CERBER”. Obecnie również wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Ekonomiczny w Opolu na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

  marcinkosmala.jpgmgr Marcin Kosmala
  Absolwent Wydziału Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej. Od 2007 roku związany z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, obecnie pracujący na stanowisku głównego specjalisty zespołu ds. profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii. Odpowiedzialny za inicjowanie i koordynowanie działań profilaktycznych na terenie województwa opolskiego. W ramach powierzonych zadań pełni nadzór nad realizacją przedsięwzięć profilaktycznych prowadzonych przez jednostki powiatowe policji. Autor walizki „narkotykowej”, mającej przeciwdziałać uzależnieniom wśród młodzieży, stanowiącej obecnie jedno z najlepszych w Polsce narzędzi do działań edukacyjnych wśród rodziców i nauczycieli. Ukończył kurs specjalistyczny z zakresu profilaktyki społecznej w Szkole Policji w Katowicach. W roku 2017 odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Policji. Od 10 lat dyrektor Fundacji Pro-Lege w Opolu, organizacji pożytku publicznego działającej na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa opolskiego. Autor ponad 50 projektów grantowych oraz współorganizator wielu kampanii społecznych . i projektów profilaktycznych.

  prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Bujak
  Logistyk i specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i problemów militarnych. Kierownik Katedry Logistyki w WSB we Wrocławiu. Wcześniej Rektor Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu oraz Prorektor Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych. Uczestnik międzynarodowych misji stabilizacyjnej w Iraku. Wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym kilku monografii. Posiada bogatą wiedze teoretyczna i praktyczną. Członek wielu prestiżowych organizacji w tym między innymi Komitetu Transportu PAN (w latach 2007-2010) oraz zdobywca wielu nagród. Posiada też certyfikat „European Senior Logistician” Europejskiego Towarzystwa Logistycznego. Kierownik  merytoryczny studiów podyplomowych WSB we Wrocławiu "Zintegrowany system  informatyczny SAP ERP".

  dr Bogdan Tomaszek
  Doktor nauk technicznych, doradca KSU PARP w zakresie innowacji, egzamin państwowy dla kandydatów i członków Rad Nadzorczych  spółek Skarby Państwa, 32 lata pracy w instytucie naukowo-badawczym na różnych stanowiskach w tym 8 lat pełnił funkcję sekretarza naukowego w  instytucie, senator RP z Województwa Opolskiego w latach 1997 do 2001 prowadził 16 ustaw w Senacie,  Wojewoda Opolski w latach 2005 do 2007, prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technologicznego sp. z o.o. w Opolu w latach 2008 do 2013, doradca prezydenta miasta Kędzierzyn-Koźle ds. rozwoju gminy w latach 2011 do 2014. członek rad społecznych m. in. CBOS, SP ZOZ, Radia Opole, Rady Głównej Jednostek Badawczo Rozwojowych. Obecnie członek Rady Nadzorczej Kofama Koźle S.A. i przewodniczący Rady Nadzorczej firmy  Grupy Azoty ZAK S.A. Zainteresowania naukowe:  zarządzanie przedsiębiorstwem, procesy restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych, instytucje wsparcia biznesu, budowa sieci współpracy firm w regionie, rozwój innowacji w mikro i małych przedsiębiorstwach w tym spin off, spin out, startup, funkcjonowanie samorządu terytorialnego, marketing polityczny, sytuacja gospodarcza i polityczna w kraju,  rewitalizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej.

  szeligaduchnowska.jpgdr Anna Szeliga – Duchnowska
  Doktor nauk o zarządzaniu, doradca, trener biznesu, wdrożeniowiec; posiada doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej w tym w sądownictwie; ma na swoim koncie skutecznie przeprowadzone wdrożenia kilku znormalizowanych systemów  zarządzania; prowadzi warsztaty, a także doradztwo w zakresie problematyki Human Resources, w tym przeciwdziałania patologiom organizacyjnym takim jak: mobbing, molestowanie itp. Zainteresowania naukowe i eksperckie: zarządzanie personelem w administracji publicznej, patologie organizacyjne i dysfunkcje w zarządzaniu personelem, jakość w przedsiębiorstwach usługowych komunikacja interpersonalna, procesy restrukturyzacyjne, stosunki pracy – relacje pracodawca pracownik, motywowanie ludzi w organizacji. Wykładowca WSB, kierownik Zespołu Dydaktycznego Kierunku Zarządzanie na Wydziale Ekonomicznym w Opolu.

  dr Agnieszka Dornfeld – Kmak
  Doktor nauk humanistycznych. Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu. Praktyk w zakresie audytu wewnętrznego (Urząd Kontroli Skarbowej, 10 Brygada Logistyczna w Opolu, jednostki samorządu terytorialnego), posiadający uprawnienia audytora wewnętrznego-złożony z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów. Współautorka książek „Zarządzanie ryzykiem procesów – identyfikacja - modelowanie – zastosowanie, Politechnika Opolska, Studia i Monografie, Opole 2009”, „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych”, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015 r. oraz innych publikacji z zakresu zarządzania, kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Zainteresowania badawcze: strategia zarządzania ryzykiem, budżet zadaniowy, kontrola zarządcza, audyt wewnętrzny, zarządzanie bezpieczeństwem informacji.

  dr Tomasz Strzałkowski
  Zawodowo związany z samorządem terytorialnym. Pełni funkcję sekretarza gminy Jaworzyna Śląska, a w latach 2002-2014 był radnym Rady Powiatu Opolskiego.  Jego zainteresowania naukowe dotyczą prawa konstytucyjnego, a w szczególności prawa wyborczego, jak również prawa samorządu terytorialnego. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji poświęconych głównie szeroko rozumianej problematyce wyborów i systemu wyborczego, w tym Komentarza do Działu I Kodeksu Wyborczego. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach nadzoru spółek kapitałowych. Jest również adiunktem Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

  dr Leszek Bednarski
  Studia magisterskie ukończył w 1990 r. na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu, następnie w 1993 r. ukończył Studium Podyplomowe z Kryminalistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2001 r. uzyskał stopień doktora na podstawie przedstawionej rozprawy „Dowód z oględzin w przypadkach śmierci gwałtownej”, nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2002 roku adiunkt na Uniwersytecie Opolskim. Zainteresowania naukowe dr Leszka Bednarskiego koncentrują się na badaniach, jakości podejmowanych czynności na miejscach zdarzeń w przypadkach śmierci gwałtownej, a także wykorzystaniem tego materiału przez Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym oraz Sądu w wyrokowaniu. Problematyka ta ma istotne znaczenie dla efektywności procesu wykrywczego, w szczególności czasu jego trwania, ponoszonych kosztów finansowych oraz kosztów społecznych (cierpień ludzkich) z powodu nie wykrycia faktycznego sprawcy lub jego uniewinnienia. Uczestniczy w konferencjach naukowych, na których głosi referaty związane z problematyką swoich zainteresowań i badań naukowych. Przez 27 lat byl funkcjonariuszem policji w Brzegu, a służbę zakończył na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzegu.

  mgr Witold Apolinarski
  p.o. Komendant Powiatowy Policji w Strzelcach Opolskich, absolwent Uniwersytetu Opolskiego i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, do roku 2017 dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu. Uczestniczył w wielu kursach krajowych i zagranicznych dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego. Brał udział w działaniach Jednostki Specjalnej Policji Polskiej w Kosowie w ramach misji ONZ. Jako praktyk wyznaczany do udział w pracach zespołów Komendanta Głównego Policji dot. nowych uregulowań prawnych. Dowodził działaniami podległej Jednostki w trakcie największych operacji policyjnych ostatnich lat – Euro 2012 , Szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. Współpracuje z innymi ośrodkami akademickimi – Uniwersytetem Opolskim i Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu. Zainteresowania naukowe dot. przestępczości zorganizowanej, taktyki działań kontrterrorystycznych, zadań i roli Policji w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego, politycznym aspektom terroryzmu. Hobby – turystyka motocyklowa, strzelectwo i kolekcjonowanie broni palnej bojowej.

  mgr Mirosława Korejba
  Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Opolskiej na kierunku Zarządzanie produkcją, a pracę magisterską pisała z doboru do służby w Policji. Służbę  w Policji pełni od 2000 r. początkowo realizując zadania Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Opolu, a następnie  Wydziału Prewencji KPP w Kędzierzynie – Koźlu. Od września 2009 roku pełni funkcję Pełnomocnika KWP w Opolu do Spraw Ochrony Praw Człowieka. Wraz z Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji oraz Pełnomocnikami Komendantów Wojewódzkich Policji jest współautorką podręcznika dla wykładowców Szkół Policji pn. „Służyć i chronić” oraz poradnika antydyskryminacyjnego pn. „Działania antydyskryminacyjne w jednostkach Policji”. Zorganizowała i współprowadziła warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych w ramach lekcji wychowania obywatelskiego. Na co dzień realizuje szkolenia dla kadry kierowniczej oraz warsztaty trenerskie Systemu Wczesnej Interwencji „Rozmowa SWI”. Prowadzi również szkolenia wstępne z zakresu praw i ochrony człowieka dla nowoprzyjętych policjantów. 

  mgr Cezary Balawajder
  Młodszy inspektor policji w stanie spoczynku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Historyczno- Pedagogicznego Uniwersytetu Opolskiego. Od 1991 roku pełnił funkcje kierownicze w różnych komórkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, między innymi był wieloletni naczelnik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych. Ukończył szereg szkoleń specjalistycznych (Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) dotyczących ochrony informacji niejawnych, danych osobowych oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jest specjalistą w zakresie teoretycznych i praktycznych aspektów stosowania i realizowania regulacji prawnych w powyższym zakresie.

  st. bryg. w st. spocz. mgr inż. Marek Matczak
  W latach 2011-2016 zastępca Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Absolwent Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej zakończył w 2016 roku w stopniu służbowym starszego brygadiera pożarnictwa. Przez cały okres służby realizował zadania w zakresie działań ratowniczych i dowodzenia. Wcześniej Komendant Powiatowy PSP w Krapkowicach, zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Opolu, dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opolu, a także Naczelnik Wydziały Liniowego i wykładowca w Szkole Podoficerskiej PSP w Opolu.

  mgr Paulina Maria Kurek
  Oficer policji w stanie spoczynku, psycholog. Przez 20 lat była negocjatorem policyjnym, w tym przez 13 lat pełniła funkcję Krajowego Koordynatora do spraw negocjacji policyjnych zajmując się tworzeniem i zarządzaniem systemem negocjacji policyjnych w Polsce. Organizowała i prowadziła szkolenia dla policjantów z tego zakresu oraz, z zakresu negocjacji, dla przedstawicieli między innymi żandarmerii wojskowej, służby więziennej, straży granicznej i innych podmiotów mundurowych. Prowadziła również szkolenia z zakresu komunikacji i zarządzania stresem między innymi dla interwentów kryzysowych, dyspozytorów i ratowników medycznych, pracowników ochrony, wolontariuszy na Euro 2012, pracowników banków. Ukończyła specjalistyczne kursy kierunkowe m.in. New Scotland Yard oraz FBI. Aktualnie prowadzi szkolenia z zakresu m.in: negocjacji, komunikacji, zachowania w sytuacjach kryzysowych, psychologii tłumu, towarzyszenia w sytuacji śmierci i żałoby. 

   

  Ceny studiów na kierunku administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Opolu

  zapisz-sie-onlin_20.png

  Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.
  Zapisując się do 13 października zyskujesz 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej!

  Czesne już od 282 zł miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

  Jeśli jesteś absolwentem WSB możesz się dalej z nami rozwijać za 1200 zł mniej:

  • dzięki 800 zł zniżki w czesnym rozliczanej na pierwszym roku studiów,
  • oraz 400 zł zniżki we wpisowym.

  ikona_elastyczny.png

  Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki, wprowadziliśmy dwa rozwiązania systemu płatności:

  • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż na roku II i III
  • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy. 

  Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12. 

  gwarancja.png

   Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019

   

  Loader
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  282 zł320 zł1600 zł3200 złI rok
  345 zł395 zł1975 zł3950 złII rok
  455 zł2275 zł4550 złIII rok

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  324 zł370 zł1850 zł3700 złI rok
  324 zł370 zł1850 zł3700 złII rok
  370 zł1850 zł3700 złIII rok
  IV rok

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  290 zł330 zł1650 zł3300 złI Rok nauki
  353 zł405 zł2025 zł4050 złII Rok nauki
  465 zł2325 zł4650 złIII Rok nauki

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  332 zł380 zł1900 zł3800 złI rok
  332 zł380 zł1900 zł3800 złII rok
  380 zł1900 zł3800 złIII rok
  IV rok

  Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


  Biuro Rekrutacji Studiów I i II stopnia oraz Studiów Podyplomowych
  UWAGA: Biuro Rekrutacji będzie nieczynne w dniach: 1, 2, 3, 4, 12 listopada

   • ul. Augustyna Kośnego 72
   • 45-372 Opole
   • PON - PIĄ:
   • 09:00 - 17:00
   • tel. 77 401 94 44, /01, /02, /03
   • fax

  Javascript is required to view this map.
  50.67033917.940644