Wydział Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, zgodnie z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 27 kwietnia 2015 roku. Dzięki temu jesteśmy pierwszą uczelnią niepubliczną na Dolnym Śląsku z takimi uprawnieniami. 

Regulacje prawne

Zainteresowanych podjęciem tego wyzwania zapraszamy do kontaktu:
 

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław
bud. A, p. 103 w godz.: pon.- pt. 10:00-14:00
e-mail: katarzyna.twardowska-brzezina@wsb.wroclaw.pl

Testy
Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

1. Złożenie wniosku o wszczęcie przewodu do Rady Wydziału Finansów i Zarządzania.

2. Przedłożenie dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra bądź innego wymaganego do ubiegania się o stopień naukowy doktora.

3. Przedstawienie propozycji osoby promotora wraz z opinią opiekuna naukowego o stanie zaawansowania prac służących realizacji celów naukowych rozprawy doktorskiej.

4. Posiadanie w swoim dorobku naukowym co najmniej dwóch wydanych lub przyjętych do druku publikacji naukowych w formie publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym o zasięgu co najmniej krajowym (zawartym w wykazie czasopism ministra właściwego do spraw nauki) lub recenzowanej publikacji z międzynarodowej konferencji naukowej

5. Przedłożenie koncepcji rozprawy doktorskiej, zawierającej:

  • charakterystykę obszaru badawczego oraz obiektu badań ze szczególnym uwzględnieniem argumentacji na rzecz lokowania się tychże w ekonomii jako dyscyplinie naukowej,
  • uzasadnienie wyboru obszaru badawczego z uwzględnieniem jego znaczenia dla nauki i praktyki. Wskazane jest odniesienie się do dotychczasowego dorobku innych autorów w tym obszarze oraz zarysowanie tzw. luki poznawczej,
  • enumerację celów pracy doktorskiej, zasadniczych pytań bądź hipotez badawczych,
  • charakterystykę przewidywanych do zastosowania metod badawczych,
  • prezentację wstępnego spisu planowanych do uwzględnienia źródeł literaturowych,
  • prezentację wstępnego planu rozprawy doktorskiej

6. Złożenie innych wymaganych dokumentów

Tryby
Etapy realizacji przewodu doktorskiego

1. Zainicjowanie przewodu doktorskiego przez Kandydata do stopnia naukowego doktora.

2. Zaopiniowanie przez Komisję ds. przygotowania przewodu doktorskiego wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego.

3. Otwarcie przewodu doktorskiego i wyznaczenie Promotora bądź Promotorów (Promotor, Promotor pomocniczy, Kopromotor).

4. Wyznaczenie i zatwierdzenie Recenzentów rozprawy doktorskiej, Komisji doktorskiej i Komisji egzaminacyjnych.

5. Przyjęcie rozprawy doktorskiej i jej dopuszczenie do publicznej obrony, które następuje po zdaniu przez Kandydata egzaminów doktorskich z zakresu: nowożytnego języka obcego, dyscypliny dodatkowej, dyscypliny podstawowej.

6. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej.

7. Nadanie stopnia naukowego doktora.  

Przewody doktorskie

prowadzone przez Radę Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

 

Obszar wiedzy: nauki społeczne
Dziedzina nauki: nauki ekonomiczne
Dyscyplina naukowa: ekonomia

Przewody doktorskie zakończone

dr Sławomir Pizgoń

Promotor: dr hab. Tadeusz Gospodarek
streszczenie rozprawy
recenzje: 1, 2
Zawiadomienie o obronie

dr Maik Döring

Promotor: dr hab. Krzysztof Safin    
streszczenie rozprawy
recenzje: 1, 2
Zawiadomienie o obronie

Przewody doktorskie wszczęte

mgr Andrzej Pietrasz

Promotor: prof. dr hab. Marian Noga
streszczenie rozprawy
recenzje: 1, 2

mgr Katarzyna Kachel

Promotor: dr hab. Agnieszka Dejnaka
streszczenie rozprawy
recenzje: 1,  2

mgr Magdalena Krawiec

Promotor: prof. dr hab. Marian Noga

mgr Joanna Węgrzyn

Promotor: dr hab. Konrad Raczkowski
streszczenie rozprawy

mgr Mariusz Onufer

Promotor: dr hab. Katarzyna Szalonka