Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Współczesne koncepcje zarządzania w oświacie
(16 godz.)
 • Strategie  i metody zarządzania (4 godz.)
 • Controlling instrumentem współczesnego zarządzania (4 godz.)
 • Przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce oświatowej (8 godz.)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(16 godz.)
 • Diagnoza i budowanie kapitału ludzkiego w organizacji (4 godz.)
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim oparte na kompetencjach (4 godz.)
 • Motywacja jako element skutecznego zarządzania (4 godz.)
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych (4 godz.)
Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym
(24 godz.)
 • Planowanie własnego rozwoju. Motywacja wewnętrzna (4 godz.)
 • Stres w pracy, zarządzanie czasem (4 godz.)
 • Coaching,  mentoring oraz  sieci wsparcia w edukacji (8 godz.)
 • Sztuka perswazji i przemawiania (4 godz.)
 • Trening prezentacji wystąpień publicznych (4 godz.)
Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym i społecznym
(26 godz.)
 • Cele i zadania szkoły/placówki  w świetle obowiązujących przepisów prawa (4 godz.)
 • Stosowanie prawa powszechnego i miejscowego w pracy dyrektora szkoły (4 godz.)
 • Kompetencje, zadania i obowiązki dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy (4 godz.)
 • Odpowiedzialność prawna dyrektora i nauczyciela (4 godz.)
 • Tworzenie wewnątrzszkolnych aktów prawnych (2 godz.)
 • Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (2 godz.)
 • Rola i czynności dyrektora w procesie awansu zawodowego nauczycieli (6 godz.)
Zarządzanie strategiczne w kontekście finansowym
(16 godz.)
 • Finansowanie oświaty w Polsce. Gospodarka finansowa sektora finansów publicznych (6 godz.)
 • Dochody i wydatki oświatowe JST (2 godz.)
 • Zarządzanie finansami w szkołach/placówkach (4 godz.)
 • Odpowiedzialność dyrektora za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (2 godz.)
 • Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach (2 godz.)
Polityka kadrowa w oświacie
(18 godz.)
 • Podstawy organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkołach (4 godz.)
 • Organizowanie procesu nauczania i uczenia się (4 godz.)
 • Planowanie pracy szkoły (arkusz organizacji pracy szkoły, program wychowawczo-profilaktyczny) (6 godz.)
 • Zadania i obowiązki dyrektora związane z przyjmowaniem i egzaminowaniem uczniów oraz z realizacją obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (4 godz.)
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością w oświaci
(16 godz.)
 • Wymagania państwa wobec szkół i placówek (2 godz.)
 • Rola i zadania zewnętrznego i wewnętrznego nadzoru pedagogicznego (2 godz.)
 • Praktyczne aspekty sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły/placówki  (6 godz.)
 • System zapewniania jakości pracy szkoły/ placówki (4 godz.)
 • Monitorowanie realizacji podstaw programowych kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodach (2 godz.)
Strategie rozwoju szkoły/placówki
(8 godz.)
 • Koncepcja pracy i rozwoju szkoły/placówki (4 godz.)
 • Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i tworzenie programów poprawy efektywności kształcenia (4 godz.)
Promocja i marketing w oświacie
(10 godz.)
 • Strategie marketingowe w edukacji (2 godz.)
 • Współpraca dyrektora z radą pedagogiczną, rodzicami  i środowiskiem lokalnym (2 godz.)
 • Promocja szkoły/placówki (4 godz.)
 • Media w procesach komunikowania się szkoły/ placówki (2 godz.)
Technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu szkołą/placówką
(16 godz.)
 • Systemy informatyczne  w zarządzaniu oświatą (2 godz.)
 • Kierunki rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej (6 godz.)
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne  w pracy dyrektora szkoły (8 godz.)
   
Praktyka kierownicza
(40 godz.)
 • Praktyka w przedszkolu, szkole, placówkach lub innych instytucjach oświatowych (40 godz.)
Projekt
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8godz.)
Forma zaliczenia

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.