Opis kierunku

Studia stanowią kompendium wiedzy i umiejętności dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze w szkołach/placówkach oświatowych; wyposażają absolwentów w umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, podnoszenia jakości pracy szkół oraz planowania regionalnej polityki oświatowej.

Co zyskujesz?

Ukończenie studiów umożliwi Ci  zdobycie wiedzy praktycznej o charakterze przekrojowym i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy na stanowiskach kierowniczych i sprawnego zarządzania placówkami oświatowymi (m.in. problematyki z zakresu prawa, ekonomii i finansów, organizacji i zarządzania oraz wiedzy o charakterze społecznym i psychologicznym).

 

Celem studiów jest kształcenie umiejętności  w zakresie:
sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej;
organizowania procesu uczenia się i budowania szkoły jako organizacji uczącej się,
przywództwa edukacyjnego i budowania kultury organizacji,
profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi i doskonalenia rozwoju zawodowego własnego i pracowników,
efektywnej współpracy wewnątrzszkolnej  i międzyinstytucjonalnej.

 

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych:
spełnia wymagania określone w rozporządzeniu MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597 oraz z 2019 r. poz. 1661)

Dla kogo?

 Studia adresowane są do nauczycieli i osób:

  • zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową;
  • zamierzających przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/placówki oświatowej oraz do dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli, pracowników JST i innych osób związanych z edukacją - zainteresowanych doskonaleniem i rozwojem kompetencji z zakresu zarządzania w oświacie.

Osoby ubiegające się o stanowisko dyrektora placówki oświatowej  powinny posiadać wykształcenie, zgodnie z rozporządzeniem MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w oświacie.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 174
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
Zobacz program studiów

Wykładowcy

dr Bogdan Zajdziński
dr Katarzyna Wajszczyk
dr Agnieszka Tomasik
Krystyna Laudańska
dr Bogdan Zajdziński

absolwent i przez 15 lat pracownik naukowy  Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych w zarządzaniu stowarzyszeniami kultury fizycznej i oświatą. Jest współzałożycielem  firmy Edukacyjne Wystawy Interaktywne i...

dr Katarzyna Wajszczyk

dr nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki UG, trener umiejętności miękkich: asertywność, komunikacja interpersonalna, mediacje i negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Zajmuje się problematyką rozwiązywania...

dr Agnieszka Tomasik

doktor nauk humanistycznych, koordynatorka innowacyjnego projektu doskonalenia nauczycieli „Kreatywna Pedagogika” przy WRS w Gdańsku i koordynatorka projektu dla szkół ponadgimnazjalnych w ramach Uniwersytetu Młodych Wynalazców (we współpracy z UG), doradca w  Centrum Inicjatyw...

Aniceta Bosak

licencjonowany trener i coach Franklin University oraz Transforming Communication. Doświadczona specjalistka od budowania relacji, rozwoju. Trener szkoleń związanych z kontaktem z klientem (sprzedaż, obsługa klienta, profesjonalna prezentacja biznesowa i negocjacje) oraz umiejętnościami...

Krystyna Laudańska

mgr ekonomii, absolwentka Wydziału Ekonomicznego  Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej;  nauczyciel dyplomowany; ukończyła studia podyplomowe w zakresie  zarządzania oraz fundusze strukturalne UE i kierowanie projektami na Uniwersytecie Gdańskim;  kurs kwalifikacyjny z nadzoru...

Poznaj innych wykładowców
Hand icon

Jeśli wiesz już, co chcesz studiować

Zapisz się online

Kontakt

Na Twoje pytania odpowie Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

Parter - pokój 1
ul. Śląska 35/37
81-310 Gdynia

E-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
Tel.: studia I i II stopnia 58 350 20 84 studia podyplomowe 58 669 77 21

Godziny otwarcia:
  • pn-wt: 09:00-16:00
  • śr: 08:00-16:00
  • cz-pt: 09:00-16:00
Pobierz stronę do PDF