Program studiów

Program kierunku Przygotowanie pedagogiczne.

Liczba miesięcy nauki: 17
Liczba godzin: 398 + 150 godz. praktyk
Liczba zjazdów: 19
Liczba semestrów: 3
Zajęcia z psychologii
(90 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii ogólnej (10 godz.)
 • Psychologia rozwojowa dziecka oraz ucznia w okresie adolescencji i wczesnej dorosłości (20 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej (20 godz.)
 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (20 godz.)
 • Biologiczne i psychologiczne podstawy uczenia się (20 godz.)
Zajęcia z pedagogiki
(90 godz.)
 • Podstawy wiedzy pedagogicznej (20 godz.)
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu oświaty (10 godz.)
 • Rola nauczyciela i koncepcje pracy nauczyciela (10 godz.)
 • Podstawy pedagogiki specjalnej (10 godz.)
 • Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówce (10 godz.)
 • Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży (10 godz.)
 • Technologia informacyjna i media w pracy nauczyciela (10 godz.)
 • Warsztat umiejętności wychowawczych nauczyciela (10 godz.)
PODSTAWY DYDAKTYKI I EMISJA GŁOSU
(60 godz.)
 • Podstawy dydaktyki ogólnej z elementami dydaktyki specjalnej  (30 godz.)
 • Emisja głosu i kultura języka (30 godz.)
PRZYGOTOWANIE DYDAKTYCZNE DO PROWADZENIA PIERWSZYCH ZAJĘĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ I PONADPODSTAWOWEJ
(150 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych (20 godz.)
 • Projektowanie i ewaluacja procesu dydaktycznego (20 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotów humanistycznych (20 godz.)
 • Metodyka nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (20 godz.)
 • Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej i profilaktycznej (20 godz.)
 • Metodyka pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (20 godz.)
 • Metodyka pracy z uczniem zdolnym (30 godz.)
PRAKTYKI
(150 godz.)
 • Praktyka zawodowa 30 godz. (psychologiczno-pedagogiczna)
 • Praktyka zawodowa 120 godz. (dydaktyczna)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Studium przypadku - projekt edukacyjny (8 godz.)
FORMA ZALICZENIA

Prace międzysemestralne oraz egzamin końcowy polegający na obronie pracy dyplomowej.