Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Prawo gospodarcze dla menedżerów.

WPROWADZENIE DO PRAWOZNAWSTWA
(10 godz.)
 • Podstawowe zasady funkcjonowanie systemu prawnego, budowa i wykładnia norm prawnych (10 godz.)
PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE
(22 godz.)
 • Prawne zasady  prowadzenia działalności gospodarczej oraz nadzór organów Państwa nad  przedsiębiorcami. Zamówienia publiczne (8 godz.)
 • Szczególne uregulowania dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: prawo transportowe, prawo farmaceutyczne, prawo energetyczne, działalność lecznicza (8 godz.)
 • Ochrona konkurencji i konsumentów (6 godz.)
FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(14 godz.)
 • Zagadnienia form prawnych prowadzenia działalności oraz ich uwarunkowań prawnych i formalnych (7 godz.)
 • Ryzyko biznesowe a forma prawna (7 godz.)
PRAWO CYWILNE W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY
(21 godz.)
 • Podstawowe zasady i pojęcia prawa cywilnego. Typowe umowy w obrocie gospodarczym (11 godz.)
 • Odpowiedzialność deliktowa a kontraktowa (10 godz.)
PRAWO PRACY W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORCY
(14 godz.)
 • Prawne formy wykonywania pracy (7 godz.)
 • Uprawnienia i obowiązki pracodawcy i pracownika (7 godz.)
PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
(15 godz.)
 • Postępowanie upadłościowe z perspektywy upadłego i wierzyciela (8 godz.)
 • Postępowanie układowe (7 godz.)
PRAWO PODATKOWE
(12 godz.)
 • System podatkowy (6 godz.)
 • Postępowanie podatkowe (6 godz.)
ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA PRZEDSIĘBIORCY
(22 godz.)
 • Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową oraz wiarygodności dokumentów (7 godz.)
 • Przestępstwa przeciwko mieniu i obrotowi gospodarczemu (7 godz.)
 • Przestępstwa karnoskarbowe (8 godz.)
WINDYKACJA
(14 godz.)
 • Windykacja w postępowaniu sądowym (7 godz.)
 • Postępowanie egzekucyjne (7 godz.)
ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
(12 godz.)
 • Sąd Arbitrażowy. Mediacje. (12 godz.)
   
RODO
(8 godz.)
 • Podstawowe pojęcia i mechanizmy ochrony danych osobowych (4 godz.)
 • Procesy kontroli i nadzoru nad ochroną danych osobowych (4 godz.)
PROJEKT
(8 godz.)
 • Seminarium projektowe (8 godz.)
Forma zaliczenia

Testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.