dr Aleksandra Jędryszek-Geisler

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, magister psychologii, magister pedagogiki. Adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie
i członek Instytutu Nauk Społecznych w Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy jako nauczyciel. Kierownik Katedry Psychologii w Instytucie Pedagogiki i Psychologii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie. Członek Polish Psychologist’s Association in London. Uczestniczka i organizatorka konferencji naukowych oraz sympozjów w Anglii, Szkocji, Hiszpanii i Stanach Zjednoczonych. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem nauczycieli w Polsce, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Islandii, Hiszpanii. W obszarze jej zainteresowań naukowych leży między innymi wypalenie zawodowe, agresja czy praca z uczniem sprawiającym trudności. Posiada kilkunastoletni staż pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie, osadzonymi w zakładach karnych oraz z osobami potrzebującymi wsparcia psychologicznego. 

dr Ewa Wojtowicz

Adiunkt w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie i adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities w Londynie. Psycholog, dr nauk humanistycznych z zakresu psychologii, realizator projektów edukacyjnych i biznesowych. Trener (Akademia SET)  i wykładowca akademicki z zakresu rozwoju tzw. „people skills”, psychologicznych kompetencji specjalistycznych oraz zastosowań psychologii w edukacji i biznesie. Od 2002 roku współpracuje z uczelniami wyższymi. Doradca zawodowy z wieloletnim doświadczeniem i career coach (certyfikat ICC). Jako psycholog prowadzi praktykę z zakresu pomocy psychologicznej skierowaną głównie do osób w kryzysie osobistym, z problemami w relacjach i doświadczających przemocy domowej. Prowadzi szkolenia edukacyjne i biznesowe dla szkół i organizacji biznesowych zorientowane na rozwój i wykorzystanie umiejętności psychologicznych w codziennych zadaniach. Współpracowała przy dwóch projektach gier komputerowych z zakresu orientacji zawodowej skierowanych do dzieci i młodzieży. Jest prezesem fundacji Instytut Psychologii i Psychoterapii zajmującego się edukacją psychologiczną i świadczeniem usług psychologicznych.

mgr Małgorzata Burba

Adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities 
w Londynie,  nauczyciel-konsultant w zakresie komunikacji językowej, profilaktyki, opieki  i wychowania, wspomagania rozwoju uczniów (deficyty kompetencji językowych, niepowodzenia edukacyjne, rozwój zdolności) w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli  w Olsztynie. Zajmuje się doskonaleniem kadry oświatowej:  dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, specjalistów szkolnych różnych etapów edukacyjnych. Posiada kwalifikacje zawodowe w zakresie logopedii ogólnej, diagnostyki i terapii psychopedagogicznej, organizacji i zarządzania oświatą.  Jest ekspertem MEN, egzaminatorem maturalnym z języka polskiego, edukatorem, trenerem praktykiem biznesu EMCC, certyfikowanym coachem/team coachem EMCC, trenerem edukacji globalnej  i edukacji na rzecz rozwoju, certyfikowanym instruktorem rekomendowanych przez MEN programów doskonalących umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli, trenerem TZA-ART, certyfikowanym liderem profilaktyki agresji i przemocy, liderem zmian MEN  w obszarze kształcenia uczniów ze SPE, liderem oceniania kształtującego w szkole, realizatorem Treningu Pewności Siebie. W pracy szkoleniowej wykorzystuje skuteczne metody pracy psychopedagogicznej - dialog motywujący, TSR – Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach, posiada certyfikat Moderatora Design Thinking w zakresie zaawansowanym, certyfikat TOC for Education TACT, certyfikat Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji. Opracowała materiały do publikacji na temat międzynarodowego programu Golden Five dla realizatorów, materiały dydaktyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z zakresu edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

mgr Mirosława Lipka

Adiunkt w Polish Academy of Social Sciences and Humanities 
w Londynie, pedagog. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a później Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: Pedagogika, Edukacja elementarna, Oligofrenopedagogika, Terapia pedagogiczna. Absolwentka Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie: Pedagogika specjalna, Coaching i tutoring w edukacji. Absolwentka Instytutu Psychologii Zdrowia w Warszawie – Studium Pomocy Psychologicznej. Lider zmian w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – MEN. Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji w projekcie „Nowatorski system wsparcia nauczycieli w powiecie szczycieńskim”.
Trener i szkoleniowiec rad pedagogicznych, realizator grantów Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Trener wiodący i doradca w projekcie „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim” 2018/2019, trener wiodący i doradca indywidualny w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” 2019/2020. Doradca kadry dyrektorskiej i nauczycielskiej, moderator „Doskonalenia w sieci” w projekcie „Forum kadry wspomagania oświaty” na terenie Polski.