Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Menedżer CSR.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 176
Liczba zjazdów: 11
Liczba semestrów: 2
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I CS
(40 godz.)
 • Zrównoważany rozwój oraz gra symulacyjna Green & Great  (8 godz.)
 • Corporate Social Responsibility (CSR) (8 godz.)
 • Globalne wyzwania zrównoważonego rozwoju (8 godz.)
 • Forum z managerami CSR WroClub - prezentacja projektów zaliczeniowych (8 godz.)
 • Komunikowanie i raportowanie CSR (8 godz.)

Poznasz uwarunkowania i globalne wyzwania społeczne, środowiskowe i gospodarcze dla prowadzenia organizacji w XXI wieku. Ponadto zdobędziesz wiedzę na temat zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu oraz umiejętności sprawnego i efektywnego komunikowania społecznej odpowiedzialności oraz poznasz techniki i zasady raportowania zgodne ze współczesnymi standardami.

KOMPETENCJE MENEDŻERA CSR
(40 godz.)
 • Zarządzanie projektami CSR (8 godz.)
 • Zarządzanie strategiczne i strategia CSR (8 godz.)
 • Profil kompetencyjny i ścieżka rozwój menedżera CSR (8 godz.)
 • Mierzenie i wskaźniki CSR (8 godz.)
 • Menedżer CSR liderem (8 godz.)
   

Zdobędziesz wiedzę na temat profilu kompetencyjnego menedżera CSR oraz wskazówki dotyczące kształtowania ścieżki kariery i jego rozwoju. Poznasz kluczowe instrumenty do pełnienia funkcji CSR menedżera: od umiejętności tworzenia strategii po wskaźniki mierzenia CSR.

 

Ten moduł nastawiony jest również na kształtowanie kompetencji przywódczych oraz przekazania wskazówek dotyczących przyszłego rozwoju absolwentów jako liderów biznesu w nowym paradygmacie zarządzania. 

CSR A ŚRODOWISKO
(16 godz.)
 • Zagrożenia i ochrona systemów ekologicznych (8 godz.)
 • Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie (8 godz.)

Po studiach będziesz potrafił prawidłowo zidentyfikować zagrożenia antropogeniczne dla środowiska przyrodniczego. Poznasz podstawowe powiązania między poszczególnymi komponentami systemów ekologicznych oraz prawidłowe znaczenie wybranych pojęć z zakresu ekologii i ochrony przyrody. Będziesz potrafił odnieść się do prawa ochrony środowiska w działalności gospodarczej. Bez trudu wymienisz istniejące narzędzia ekozarządzania i będziesz znać ich zasady (w tym pozwolenia sektorowe i zintegrowane na korzystanie ze środowiska, opłaty środowiskowe, oceny oddziaływania na środowisko), ekocertyfikację, system ekozarządzania i audytu.

CSR A MIEJSCE PRACY
(40 godz.)
 • Zarządzanie różnorodnością (8 godz.)
 • Wolontariat pracowniczy (8 godz.)
 • Psychopatologie a odpowiedzialność za pracownika (8 godz.)
 • Wellbeing i holistyczne podejście do rozwoju pracownika (8 godz.)
 • Ład korporacyjny (8 godz.)
   

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dla kształtowania odpowiedzialnego środowiska pracy, poprzez zarządzanie różnorodnością, umiejętnością rozpoznania i przeciwdziałania psychopatologiom takich jak mobbing, wypalanie zawodowe, molestowanie itp. Poznasz znaczenie i wartość holistycznego podejścia do pracownika oraz projektowania i wdrażania wellbeingu w organizacji. Ponadto nabędziesz wiedzę i umiejętności kształtowania wolontariatu pracowniczego w ujęciu rozwoju Kapitału Ludzkiego i programów HRowych oraz korzyści zewnętrznych dla organizacji.

CSR A RYNEK
(24 godz.)
 • Odpowiedzialny marketing, czyli CSR-owy marketing bez mydlenia oczu (8 godz.)
 • Odpowiedzialne relacje z dostawcami, inwestorami i innymi partnerami biznesowymi  - odpowiedzialny łańcuch dostaw (8 godz.)
 • Sprawiedliwy handel (8 godz.)

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności dla odpowiedzialnego kształtowania biznesu wobec klientów, dostawców, inwestorów i innych interesariuszy rynku. Szczegółowa wiedza i umiejętności będą dotyczyć: zarządzania łańcuchem dostaw i zaopatrzenia, marketingu i reklamy, polityki cenowej, która odzwierciedla zaangażowanie firmy w odpowiedzialny biznes. W ramach zajęć poznasz zakres i możliwości prowadzenia sprawiedliwego handlu oraz certyfikacje w tym zakresie 

CSR A SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
(16 godz.)
 • Współpraca przedsiębiorstw z NGOs (8 godz.)
 • Odpowiedzialne relacje ze społecznością lokalna (8 godz.)

Będziesz wiedział jak budować odpowiedzialny biznes wobec społeczności lokalnej, w tym efektywnej współpracy z trzecim sektorem oraz tworzenie programów/projektów CSR użytecznych społecznie, które współprzyczyniają się do rozwiązywania problemów społecznych i poprawy warunków tych, którzy najbardziej tego potrzebują. 

FORMA ZALICZENIA
 • egzamin końcowy
 • stworzenie projektu CSR w zespołach 2-3-osobowych