skelnik
dr Klaudia Skelnik

Menadżer kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

V-ce Prezes Pomorskiego Biura Inspektorów Ochrony Danych

Magister politologii o specjalizacji ustrojowo-samorządowej, posiadająca podyplomowe wykształcenie wyższe w zakresie prawa Unii Europejskiej, Edukacji dla bezpieczeństwa, Bezpieczeństwa i Higiena Pracy. Ukończyła szereg kursów z obszaru ratownictwa i bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, zarządzania, a także brała udział w specjalistycznych szkoleniach organizowanych przez służby policyjne. Menadżer kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, wykładowa, szkoleniowiec, opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Administrator Bezpieczeństwa Informacji w WSB. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc wieloletnią służbę cywilną w Policji, głównie w pionie ochrony informacji niejawnych zajmując stanowiska związane z bezpieczeństwem informacji. Początkowo pełniła funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, następnie Koordynatora Zespołu Prezydialnego, Zastępcy Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnych, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu KSI, ESOD i SIDAS, a także Administratora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego systemów niejawnych. Aktywnie uczestniczyła w projektach wdrożenia systemu KSI w Policji oraz obiegu elektronicznego dokumentów jawnych ESOD/SIDAS w województwie pomorskim. Piastowała również stanowisko rzecznika dyscyplinarnego. Posiada tkze doświadczenie w pracy kuratora społecznego i mediacjach. Obecnie pełni funkcję członka Zespołu ds. realizacji „Koncepcji działań Komendanta Powiatowego Policji w Pruszczu Gdańskim w zakresie profilaktyki społecznej na lata 2015-2018”. Certyfikowany Pełnomocnik i Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001. Od wielu lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwem i higieną pracy, a także zadaniami i rolą organizacji i służb w specjalizacji ustrojowo-samorządowej. Pracę naukową rozwija w temacie: Wykorzystanie przez społeczeństwo informacyjne nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz ich wpływ na bezpieczeństwo obywateli.

Kontakt: kskelnik@wsb.gda.pl

gen. Krzysztof Gajewski
gen. Krzysztof Gajewski

Polski policjant, generalny inspektor Policji, były komendant wojewódzki Policji w Bydgoszczy i były komendant wojewódzki Policji w Gdańsku, od 2012 do 2015 zastępca komendanta głównego Policji, w 2015 komendant główny Policji.
Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską w Szczytnie. Tytuł zawodowy magistra uzyskał na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Odbył nadto szkolenia i kursy, m.in. we Francji (1991, prawo i zwalczanie przestępczości) i Stanach Zjednoczonych (2009).
W latach 1983–1990 służył w III komendzie Milicji Obywatelskiej w Gdańsku, pełniąc w 1990 funkcję kierownika sekcji operacyjno-dochodzeniowej do walki z przestępstwami kryminalnymi. Od 1990 do 1994 związany był z komendą rejonową Policji Gdańsk-Południe, będąc m.in. zastępcą komendanta i komendantem (1993–1994) tej jednostki. W 1994 został zastępcą komendanta komendy rejonowej Policji w Gdańsku, natomiast w 1999 jej komendantem. Od 2006 do 2011 był komendantem wojewódzkim Policji w Bydgoszczy, natomiast w latach 2011–2012 sprawował tożsamą funkcję w Gdańsku. W styczniu 2012 został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego Policji, a w lutym 2015 został komendantem głównym Policji.

prof. Marek Stefański
prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.

Młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, w latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1994 – 2009 pracował w Szkole Policji w Słupsku.  W latach 1999-2001w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. W roku 1996 ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz wiele specjalistycznych kursów w ramach resortu MSW oraz Europejskiej Akademii Policyjnej. Jest autorem książek:

  • Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych - Słupsk 2003.
  • Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce - Szczytno 2007.
  • Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012 oraz bardzo wielu innych prac naukowych.
dr Miłosz Gac
dr Miłosz Gac

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością Zarządzanie Kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni.  Pracę doktorską obronił w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, uzyskując tytułu doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania bezpieczeństwa polityczno – militarnego w basenie Morza Bałtyckiego w XX i XXI wieku. Jest autorem artykułów naukowych w tym zakresie. Od października 2017 pełni funkcję Pełnomocnika ds. Dziekana.

dr Grzegorz Pietrek
dr hab. Grzegorz Pietrek

Nadkomisarz Policji w stanie spoczynku. Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.

dr Henryk Karwan
dr inż. Henryk Karwan

Komandor rezerwy.  Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej zajmował się ocenami zagrożeń militarnych i niemilitarnych oraz systemami kierowania i dowodzenia MW i SZ RP. Ponadto, planował i organizował współdziałanie i koordynację realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z MW, wynikających z zadań dotyczących obrony państwa w stanieklęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i wojny.

 

Pracę doktorską obronił w 2002 roku w Akademii Marynarki Wojennej w specjalności użycie morskiej techniki wojskowej. Jest współautoremkilku opracowań zwartych nt.zarządzania kryzysowego, kierowania i dowodzenia MW i SZ RP, a także wielu obowiązujących w SZ RPNorm Obronnych i Podręczników Normalizacji Obronnej oraz Prac Analityczno- Badawczych. Opracowałkilka recenzji książek, podręczników i wniosków NCBiR. Prócz tego, opublikował wiele artykułów z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa morskiego,bezpieczeństwa portów morskich i z zagadnień współczesnego terroryzmu. Jest promotorem wielu prac licencjackich. Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania się bezpieczeństwa politycznego i wojskowego państwa i UE. Prowadzi badania z zagadnień dotyczących tożsamości narodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa dla Polski i UE, a jednocześnie prace badawcze odnoszące się do bezpieczeństwa żeglugi, a także ochrony i obrony portów morskich. 

mgr Krzysztof Zagłobicki
Krzysztof Zgłobicki

Nadinspektor w stanie spoczynku.  W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku ( 2006 - 2011 ), Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ( 2011 - 2013 ), Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( 2013 - 2016 ). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem " Za Długoletnią Służbę " oraz Złotą Odznaką " Zasłużony Policjant ". Wyróżniony przez Marszałka Województwa Pomorskiego statuetką Gryfa Pomorskiego " za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa dla województwa pomorskiego ". Inicjator wielu przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, m.in. cyklicznych badań opinii społecznej " poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska ". W 2015 roku odbyła się piąta edycja tych badań.