Program studiów

Program studiów obejmuje m.in.:

 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Współpracę ze środkami masowego przekazu
 • Wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • Bezpieczeństwo państwa 
 • Podstawy i rozwój kryminalistyki
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
Przedmioty kierunkowe
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Geografia bezpieczeństwa
 • Teoria bezpieczeństwa 
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Współpraca ze środkami masowego przekazu
 • Wykorzystanie psychologii w praktyce działania służb
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Bezpieczeństwo państwa 
 • Bezpieczeństwo w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne w Unii Europejskiej
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego 
 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo imprez masowych
 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Podstawy i rozwój kryminalistyki
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb publicznych
 • Prawo karne materialne i przepisy wybranych ustaw szczególnych
 • System zarządzania kryzysowego
 • Systemy polityczne
 • Współczesne siły zbrojne RP
 • Udzielanie pierwszej pomocy
Przedmioty specjalnościowe

W zależności od wybranej specjalności:

 • Wywiad gospodarczy
 • Techniczne zabezpieczenie osób i mienia
 • Ochrona informacji w przedsiębiorstwie
 • Prawne aspekty pracy detektywa
 • Detektywistyka
 • Taktyka wykonywania zadań ochrony osób mienia i obszarów
 • Kancelaria współczesna, bezpieczeństwo dokumentu
 • Prawne aspekty IT 
 • Zasady przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych
 • Cyberprzestępczość i cyberterroryzm
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji
 • System zarządzania bezpieczeństwem informacji - zgodnie z ISO
 • Udział sił zbrojnych i jednostek specjalnych w minimalizowaniu współczesnych zagrożeń
 • Taktyka działań w terenie
 • Sztuka wojenna
 • Wykorzystanie sił zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych
 • Misje i operacje militarne oraz niemilitarne
 • Konflikty militarne we współczesnym świecie
 • Śledcze badanie miejsca zdarzenia
 • Taktyka kryminalistyczna
 • Wybrane zagadniena medycyny sądowej
 • Wykorzystanie biegłych w postępowaniu karnym
 • Aspekty prawne i kryminalistyczne badania dokumentów
 • Elementy techniki kryminalistycznej
 • Wybrane elementy pracy operacyjnej
 • Wybrane procedury służb
 • Wybrane czynności procesowe
 • Wybrane zagadnienia prewencji
 • Prawo wykroczeń
 • Stosowanie środków przymusu bezpośredniego i broni palnej