Studia za granicą

Studia w programie LLP Erasmus
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku posiada rozszerzoną Kartę Erasmusa, przyznaną przez Komisję Europejską, która uprawnia do udziału w programie Erasmus „Uczenie się przez całe życie”. W ramach tego programu uczelnia podpisała umowy partnerskie z uczelniami z całej Europy. Dzięki temu studenci Wyższej Szkoły Bankowej mogą realizować studia za granicą przez okres od 3 miesięcy do nawet jednego roku akademickiego.

Do jakich krajów i na jakie uczelnie można wyjechać?
Jako stypendysta Erasmusa możesz wyjechać tylko do kraju uczestniczącego w tym programie oraz na uczelnie, z którymi WSB Gdańsk ma podpisane umowy partnerskie. W Erasmusie biorą udział: kraje członkowskie UE, 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego – Islandia, Lichtenstein i Norwegia, Szwajcaria oraz 2 kraje kandydujące - Chorwacja i Turcja.
WSB w Gdańsku aktywnie współpracuje z 40 europejskimi uczelniami, z którymi prowadzi wymianę studencką, kadry dydaktycznej oraz pracowników uczelni.

Warunki ubiegania się o wyjazd w ramach Erasmusa.
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

  • być studentem WSB w Gdańsku lub Gdyni- trybu stacjonarnego bądź niestacjonarnego,
  • mieć ukończony pierwszy rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich) lub pierwszy semestr studiów drugiego stopnia (magisterskich),
  • biegła znajomość języka angielskiego bądź języka wykładanego w danym kraju,
  • brak zaległości w opłatach uczelnianych.

Rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu LLP Erasmus
Rekrutacja zwykle odbywa się na początku semestru letniego i jest poprzedzona akcją informacyjną poprzez plakaty, zebrania informacyjne, informacje w Extranecie oraz na stronach www WSB. Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Uczelniana Komisja ds. Współpracy z Zagranicą WSB powołana Zarządzeniem Rektora WSB.

Warunki ubiegania się o stypendium
Studenci zainteresowani wyjazdem stypendialnym muszą pozytywnie przejść etap rekrutacji, który obejmuje:

  • sprawdzenie znajomości języka obcego w mowie,
  • rozmowę kwalifikacyjną po polsku,
  • sprawdzenie średniej ocen z całego okresu studiów.

Harmonogram rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2013/2014 jest następujący:

Styczeń, luty,
do 26 marca
Akcja informacyjna dla studentów
Składanie wniosków na studia za granicę
Extranet, spotkania, gablota,
Dział współpracy z zagranicą, Dolna Brama 8, pokój 24
27 marca Rozmowy kwalifikacyjne w komisjach rekrutacyjnych Dolna Brama 8
10 kwietnia Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej.
Lista zakwalifikowanych studentów na wyjazd
Dolna Brama 8, p.24

Stypendia
Studenci wyjeżdżający w ramach Programu nie ponoszą opłat za studia w uczelni partnerskiej, zwolnieni są również z czesnego na WSB. Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus. Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy i regulowana jest zarządzeniem Rektora WSB.
Jeżeli długość rzeczywistego pobytu studenta za granicą będzie krótszy niż czas oznaczony w umowie podpisanej przed wyjazdem i jeżeli spowoduje to przekroczenie maksymalnej stawki stypendium miesięcznego przewidzianego dla danej grupy krajów, student będzie zobowiązany do zwrotu stypendium ponad stawkę maksymalną.

Zasady wypłat stypendiów:

  • wypłacenie stypendium będzie następowało w 1 racie, przelewem na konto wskazane w podpisanym przez studenta oświadczeniu przed wyjazdem na uczelnię zagraniczną,
  • w przypadku przedłużenia pobytu na semestr letni nie wypłaca się dodatkowego stypendium, chyba że zwolnią się środki finansowe np. w wyniku rezygnacji beneficjentów lub pobytów krótszych niż zakładane,
  • pierwotne, miesięczne stawki grantu do danej grupy krajów zostaną ustalone po otrzymaniu z Agencji LLP Erasmus w Warszawie informacji na temat wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację wyjazdów typu SMS.

Po rekrutacji

Po powrocie do kraju

Należy pamiętać, że:
Celem wyjazdu studenta w ramach Erasmusa jest zrealizowanie części studiów w partnerskiej uczelni zagranicznej; student przemieszcza się do partnerskiej uczelni zagranicznej na określony czas i tam realizuje program studiów nie przestając być studentem polskiej uczelni i nie tracąc praw studenta w Polsce !

Student ubiegający się o stypendium powinien z pełną świadomością i w porozumieniu z Wydziałowym Koordynatorem wybrać uczelnię zagraniczną, która oferuje kierunki studiów i przedmioty podobne do tych, jakie student realizuje w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku!

Wybór semestru zimowego lub letniego zostaje pozostawiony do decyzji studenta. Dokonując wyboru należy kierować się ofertą uczelni partnerskiej, jak również programem studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, w szczególności kwestią standardów kształcenia!

Pobyt za granicą w ramach Erasmusa nie może przekroczyć jednego roku akademickiego, tzn. stypendium, które rozpoczęło się w semestrze letnim jednego roku nie może być kontynuowane w semestrze zimowym kolejnego roku akademickiego.

Uczelnia macierzysta zobowiązuje się do uznania okresu studiów odbytych w uczelni partnerskiej za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej (wyjazd nie wydłuża czasu studiów) pod warunkiem zrealizowania przez studenta uzgodnionego przed wyjazdem programu studiów (Learning Agreement) oraz zaliczenia ewentualnych różnic programowych, które ustalane są przez Dziekana!

Prawo do wyjazdu jako student Erasmusa jest jednokrotne!

Dokumenty do pobrania:

Na stronach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji znajdują się praktyczne informacje dotyczące wyjazdów zagranicznych dla studentów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, gdyż odpowiadają na pytania organizacyjne oraz proceduralne związane z wymianą. Stanowią także forum wymiany doświadczeń między studentami Erasmusa.