Praktyki za granicą

Praktyki w programie LLP Erasmus
Dzięki Programowi Erasmus studenci WSB mają możliwość odbycia staży zawodowych w firmach i instytucjach w krajach Unii Europejskiej. Trwają one 3 miesiące i są finansowane ze środków unijnych.
Praktyki zagraniczne pozwalają studentom WSB na:

 • poznanie zagranicznej kultury i sposobu pracy,
 • doskonalenie umiejętności językowych,
 • zwiększenie możliwości pracy na rynkach światowych,
 • rozwój kontaktów zawodowych i historii kariery,
 • potwierdzenie / sprawdzenie trafności wyboru kierunku studiów,
 • rozwijanie umiejętności zawodowych i zdobywanie pewności siebie,
 • zwiększenie szansy na dobrą pracę w Polsce.

W programie Erasmus na praktykę studencką można wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa/firmy, placówki naukowo-badawczej, organizacji non-profit i do innych instytucji (jednostki administracji państwowej, muzea, biblioteki, szpitale itp.).
Nie można odbyć praktyk Erasmusa w instytucjach unijnych, w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie unijnymi programami, ani w polskich placówkach dyplomatycznych za granicą.

Rekrutacja
Nabór kandydatów na wyjazdy odbywa się na przełomie lutego i marca każdego roku akademickiego i jest poprzedzona akcją informacyjną: plakaty, spotkania informacyjne, Extranet. Zgłoszenie  na praktykę zagraniczną przyjmowane są cały rok akademicki w Dziale Współpracy z Zagranicą.  

Warunki ubiegania się o wyjazd na praktyki w ramach Erasmusa
Aby ubiegać się o wyjazd w ramach Erasmusa, należy:

 • być studentem WSB w Gdańsku lub Gdyni- trybu stacjonarnego bądź niestacjonarnego,
 • być obywatelem kraju uczestniczącego w Programie Erasmus (albo mieć status uchodźcy lub kartę stałego pobytu w kraju uczestniczącym),
 • znać język kraju, w którym odbędzie się praktyka - albo język, który jest wymagany w instytucji przyjmującej,
 • nie posiadać zaległości w opłatach uczelnianych.

Stypendium
Studenci otrzymują stypendia finansowane ze środków Programu Erasmus. Kwota stypendium przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych, a nie całkowitych, kosztów utrzymania za granicą i jest różnicowana ze względu na kraj docelowy i regulowana jest zarządzeniem Rektora WSB.  Wypłacenie stypendium będzie następowało w 1 racie, przelewem na konto wskazane w podpisanym przez studenta oświadczeniu przed wyjazdem na praktyki zagraniczne.

Formalności przed i po wyjeździe

Należy pamiętać, że:
Instytucja przyjmująca na praktykę musi znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus!
Praktyka powinna być związana z dziedziną, jaką się studiuje. W pewnych przypadkach  będzie ona stanowiła integralną część programu studiów (praktyka obowiązkowa), w innych – umożliwi zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności (praktyka nieobowiązkowa)!

Prawo do wyjazdu na praktyki zagraniczne w ramach Programu Erasmus jest jednokrotne!

Studenci WSB Gdańsk mają możliwość samodzielnej organizacji miejsca praktyk w dowolnym kraju objętym programem Erasmus.  Więcej informacji w Dziale Współpracy z Zagranicą.