Realizowane badania

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku została wyróżniona w konkursie Ministra Rozwoju Regionalnego "Dobre praktyki EFS". Projekt pt. "Od kwalifikacji pracownika do konkurencyjności przedsiębiorstwa - doskonalenie umiejętności kadr" uzyskał tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2007. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku znalazła się jako jedyna spośród uczelni niepublicznych w województwie pomorskim wybrana przez MNiSW do dziennikarskiego Study tour. Ministerstwo wyróżniło projekt "Praktycznie najlepsi" jako przykład dobrych praktyk.

Dzięki dofinansowaniu z UE, Uczelnia zrealizowała m.in. projekty:

 • "Inwestycja w umiejętności menedżerów – skuteczne zarządzanie a rozwój przedsiębiorstwa”. Projekt realizowany na potrzeby firm Radmor SA oraz Polpharma SA,
 • “Od kwalifikacji pracownika do konkurencyjności przedsiębiorstwa – doskonalenie umiejętności kadr”. Projekt realizowany na potrzeby firmy Prokom Software SA. Projekt ten w konkursie ogłoszonym przez Ministra Rozwoju Regionalnego uzyskał tytuł „Najlepsza inwestycja w człowieka 2007”.
 • „Akademia Łączpolu – łączymy się w wiedzy”. Projekt realizowany na potrzeby firmy Łączpol.

Uczelnia realizowała projekt badawczy współfinansowany ze środków unijnych pt. „Równi na rynku pracy? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim”. Projekt trwał od 1.09.2008 do 28.02.2009, a wartość jego dofinansowania wynosiła 465 150,00 PLN. Celem projektu było zdiagnozowanie sytuacji absolwentów szkół wyższych oraz osób po 50. roku życia w aspekcie ich potencjału i szans na pomorskim rynku pracy i na tle pozostałej grupy pracowników.

Od roku akademickiego 2010/2011 Uczelnia realizuje projekt pt. Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza, z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza obejmujący m.in:

 • Szkolenia i doradztwo dotyczące otwierania działalności gospodarczej typu  spin off/spin out
 • Organizację staży i szkoleń praktycznych dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwach i dla pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.
 • Promocję idei przedsiębiorczości akademickiej.
 • 6 konferencji, tzw.  Inno- spotkania.

W Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, jak w każdym nowym ośrodku akademickim; badania naukowe charakteryzują się stosunkowo dużą dywersyfikacją tematów wynikającą z indywidualnych zainteresowań. Przykładowo pracownicy naukowo-dydaktyczni prowadzą badania dotyczące m.in. następujących obszarów merytorycznych:

 • polityka gospodarcza, a w tym rola państwa,
 • procesy transformacji gospodarki,
 • zrównoważony rozwój – jego uwarunkowania i czynniki,
 • handel zagraniczny Polski,
 • funkcjonowanie rynków finansowych
 • rozwój społeczno-gospodarczy, jego wyzwania i determinanty,
 • Bank Centralny i jego rola we współczesnej gospodarce,
 • rynek ubezpieczeń gospodarczych,
 • funkcjonowanie finansów jednostek samorządowych,
 • modele oraz metody matematyczne i ekonometryczne i ich wykorzystanie w badaniach gospodarki,
 • strategie współczesnych przedsiębiorstw, w tym strategie podatkowe,
 • konkurencyjność i przewagi konkurencyjne przedsiębiorstw oraz ich wyznaczniki,
 • innowacyjność przedsiębiorstw,
 • konstruowanie portfeli inwestycyjnych przedsiębiorstw,
 • podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka,
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem,
 • współczesne systemy logistyczne.