Kariera międzynarodowa

Mobilność kadry dydaktycznej w ramach Programu LLP Erasmus
Wyjazdy w ramach Programu Erasmus są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów o charakterze naukowo-dydaktycznym oraz inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach (STA)
W ramach Programu Erasmus pracownik dydaktyczny może wyjechać do uczelni, z którymi Wyższa Szkoła Bankowa ma podpisane umowy  partnerskie.
Standardowy okres pobytu nauczyciela akademickiego w uczelni partnerskiej to 5 dni roboczych,  podczas którego wykładowca jest zobowiązany przeprowadzić co najmniej 5 godzin zajęć dydaktycznych.

Jakie kryteria należy spełnić, aby skorzystać z wyjazdu?
O wyjazdy w programie Erasmus mogą się ubiegać pracownicy uczelni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilno-prawnej. W związku z ograniczoną liczbą wyjazdów pierwszeństwo wyjazdu mają pracownicy etatowi (wykorzystywanie mobilności w programie Erasmus do podnoszenia kwalifikacji pracowników etatowych).

Jak ubiegać się o wyjazd?
Decyzję o zakwalifikowaniu na wyjazd za granicę podejmuje Rektor WSB w Gdańsku na podstawie podania, w którym podany powinien być cel wyjazdu, proponowany temat wykładów, preferowana uczelnia zagraniczna oraz termin wyjazdu. Termin składania podań na wyjazd w roku akademickim 2012/2013 podany będzie na początku roku akademickiego. Podania należy składać do Działu Współpracy z Zagranicą (ul. Dolna Brama 8, 80-821 Gdańsk, pok. 24).

Zatwierdzona lista stypendystów LLP Erasmus trafia do Działu Współpracy z Zagranicą, który poinformuje beneficjentów o decyzji Rektora.

Warunki finansowe wyjazdu typu STA
Grant wypłacany z budżetu programu Erasmus pozwala na pokrycie części kosztów związanych z podróżą i utrzymaniem za granicą. Kwota zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego i przyznawana jest na maksymalnie 5 dni roboczych. Dłuższy pobyt jest możliwy, ale nie wiąże się z podniesieniem wysokości grantu. Tabela dziennych stawek stypendium znajduje się u Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus, w Dziale Współpracy z Zagranicą.
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku nie przewiduje wypłacania grantu przeznaczonego na czas dojazdu do uczelni partnerskiej.

Procedura przed i po wyjeździe

Dokumenty do pobrania:

Dodatkowe informacje dostępne w:
Dziale Współpracy z Zagranicą
ul. Dolna Brama 8, pokój 24