Władze WSB w Gdańsku

W prawidłowe funkcjonowanie uczelni i jakość kształcenia zaangażowanych jest wiele osób pracujących w różnych działach i strukturach. To właśnie dzięki nim uczelnia ma wysokie oceny w rankingach, a absolwenci mogą się pochwalić wiedzą i doświadczeniem i bez problemu odnajdują się na rynku pracy.
 

Senat

W skład Senatu wchodzą: Rektor jako przewodniczący, Kanclerz, Dziekani i Kwestor. 
Senat decyduje o przyszłości Uczelni oraz:

  •  określa i uchwala strategię uczelni, regulaminy studiów
  • czuwa nad jakością programów nauczania oraz określa w uchwale jakie umiejętności powinien posiadać absolwent
  •  wnioskuje  o utworzenie kierunku studiów oraz określa specjalności w ramach danego kierunku
  • ustanawia limity przyjęć na studia oraz zasady rekrutacji
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

Rada Akademicka

W skład Rady Akademickiej wchodzą: Rektor (przewodniczący), koordynatorzy dyscyplin, przedstawiciele nauczycieli akademickich oraz przedstawiciele studentów.
Rada Akademicka posiada uprawnienia i realizuje zadania w zakresie:

  • prowadzenia postępowań oraz nadawania stopnia naukowego doktora
  • opiniowania regulaminu biblioteki, studiów i praktyk studenckich
  • opiniowania efektów uczenia się dla programów studiów poszczególnych kierunków
  • opiniowania zasad funkcjonowania systemu zapewniania jakości kształcenia.

 

Samorząd Studentów

Samorząd to organizacja kierowana przez studentów. Reprezentuje ich przed władzami uczelni, zgłasza ważne dla studentów projekty, wnioskuje o zmiany przepisów dotyczących studentów, a przede wszystkim organizuje ciekawe imprezy, wystawy i interesujące spotkania. Działanie w samorządzie jest doskonałą okazją, by już podczas studiów zdobyć doświadczenie w pracy zespołowej, sprawdzić swoje zdolności mentorskie i organizacyjne.
 

Rektor

prof. nadzw. dr hab. Jan Wiśniewski
al. Grunwaldzka 238 A, 80 - 266 Gdańsk
tel. 58 522 77 88
rektorat@wsb.gda.pl
 

Kanclerz

Wicekanclerz

Dziekani

Dr hab. Artur Kozłowski, prof. WSB
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, parter pok. nr 2
kancelaria@wsb.gdynia.pl
 

Prodziekani

dr Maja Głuchowska - Wójcicka
Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni ds. praktyczności kształcenia

ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, parter pok. nr 5
kancelaria@wsb.gdynia.pl