Rekrutacja i dokumenty

Kto może zostać studentem?
Słuchaczem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni może zostać każda osoba z wykształceniem wyższym (licencjakie, inżynierskie lub magisterskie). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zapisów, przy czym zapis na studia może nastąpić po dopełnieniu wszystkich formalności rekrutacyjnych.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji dla Cudzoziemców

KROK 1. Co musisz zrobić? krok1stopieni.png

 Co zyskujesz?

 • Zapisujesz się na aktualną promocję.
 • Rezerwujesz sobie miejsce.
 • Masz to z głowy!

krok2stopieni_0.pngKROK 2. Co musisz zrobić?
Zgromadź i wypełnij komplet dokumentów.
Lista potrzebnych dokumentów:

 • kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
 • kserokopia odpisu lub oryginału dyplomu – oryginał lub odpis do wglądu
 • umowa w dwóch egzemplarzach (po zapisie online wróci do Ciebie na maila)
 • potwierdzenie dowodu wpłaty wpisowego (do 19.09.2018 100 zł w tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę kierunku, numer konta 49 1750 1152 0000 0000 0169 4038 )

Jeśli nie uda Ci się zgromadzić wszystkich dokumentów, brakujące z nich możesz przesłać listownie lub dostarczyć osobiście do Biura Rekrutacji w uzgodnionym terminie.

Dodatkowe zasady rekrutacji w przypadku wybranych kierunków:

 • Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa – wymagane jest  wyższych studiów  magisterskich, licencjackich  lub inżynierskich dowolnego kierunku oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego w przypadku osób, które będą ubiegały się o pracę nauczyciela – bibliotekarza, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia  1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli   (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Customer service - wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Cyberprzestępczość - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz Zespołem Aspergera – wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Executive Marketing Masterclass – wymagane jest posiadanie doświadczenia w obszarze marketingu min 2 lata (na podstawie CV) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Executive International Human Resource Management – wymagane jest posiadanie doświadczenia w obszarze HR min 2 lata (na podstawie CV) oraz znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Informatyka Śledcza - konieczne jest złożenie zaświadczenia o niekaralności.
 • International tourism and hotel management - wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Język angielski w biznesie – wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Kosmetologia – konieczne jest przedłożenie aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych.
 • Metodyka nauczania języka angielskiego - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna -  wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczyciela do nauczania dzieci w przedszkolach i klasach 1-3 zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575) oraz znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie C1 potwierdzona certyfikatem. Warunkowo na studia mogą zostać przyjęte osoby, które nie posiadają dokumentu poświadczającego znajomość języka, jednak osoby te będą zobowiązane poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu na wyżej wymienione studia podyplomowe.Ukończenie studiów podyplomowych będzie możliwe po dostarczeniu przez słuchacza dokumentu potwierdzającego znajomość języka na poziomie C1.
 • Nauczanie przedsiębiorczości – nauczanie drugiego przedmiotu – wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Nauczanie matematyki z elementami informatyki – nauczanie drugiego przedmiotu - wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem MEN 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Nowoczesne metody fizjoterapii – wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego kierunkowego minimum na poziomie licencjatu.
 • Pedagogika specjalna - wymagane jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego oraz posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575)
 • Przygotowanie pedagogiczne - wymagane jest ukończenie studiów, które zapewniają merytoryczne przygotowanie do nauczania danego przedmiotu (rodzaju zajęć) zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Surdopedagogika – wymagane jest ukończenie co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia i przygotowania pedagogicznego oraz posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
 • Tłumaczeń Ekonomiczno-Prawnych w Biznesie – Język Angielski poziom I i poziom II - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów filologii angielskiej, nauczycielskich kolegiów języków obcych lub certyfikatu językowego na poziomie C2. Kandydat, który nie udokumentuje swoich kwalifikacji językowych dyplomem lub certyfikatem, jest zobowiązany poddać się testowi sprawdzającemu. Na podstawie wyniku osiągniętego przez kandydata podjęta zostanie decyzja o zakwalifikowaniu się na wyżej wymienione studia podyplomowe.
 • Transport i spedycja dla nauczycieli kształcących w zawodzie technik logistyki i spedytor -  wymagane jest posiadanie kwalifikacji nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017r., poz 1575).
 • Tyflopedagogika - wymagane jest ukończenie co najmniej studiów wyższych pierwszego stopnia oraz przygotowania pedagogicznego oraz posiadanie kwalifikacji nauczycielskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r., poz. 1575).
 • Zarządzanie w oświacie - wymagane jest złożenie dyplomu ukończenia studiów wyższych, zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017r w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.
 • Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna - konieczne jest ukończenie studiów pedagogicznych I lub II stopnia lub studiów wyższych o dowolnej specjalności i kursu lub studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego.

krok3stopieni.pngKROK 3. Co musisz zrobić?

 • przyjdź do Biura Rekrutacji
 • złóż komplet dokumentów
 • podpisz umowę edukacyjną ( na miejscu w Biurze Rekrutacji, jeśli nie uda Ci się do nas dotrzeć, po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem biura możesz wysłać ją do nas pocztą tradycyjną )

Bądź spokojny:
W razie pytań, pracownicy Biura Rekrutacji udzielą Ci pomocy i wszystkich potrzebnych informacji.
Po skompletowaniu wszystkich dokumentów otrzymasz informacje o tym kiedy ruszają zajęcia, kiedy zapadnie ostateczna decyzja o uruchomieniu kierunku oraz o dostępie do swoich planów i harmonogramów zajęć.

krok4stopieni.pngKROK 4. Co musisz zrobić? 

Jesteś już studentem WSB!

Teraz możesz m.in.:

 • zalogować się do Extranetu
 • sprawdzić harmonogram pierwszego zjazdu

Warunki przyjęcia na studia:

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń
  (przy czym następuje ono po dopełnieniu wszystkich formalności rekrutacyjnych)
 • złożenie  kompletu wymienionych wyżej dokumentów
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych dla studentów studiów wyższych

Dokumenty do wglądu:

Faktura VAT
Po spełnieniu warunków rekrutacji oraz dokonaniu płatności za studia, Uczelnia na prośbę studenta, wystawia faktury VAT.
W celu jej otrzymania, prosimy o wypełnienie formularza zamówienie na fakturę  i odesłania na adres Działu Obsługi Finansowej Studenta dofs@wsb.gda.pl . Faktura zostanie wystawiona dopiero po wpłacie czesnego (możliwej nie szybciej niż w drugiej połowie września), wyłacznie na studenta (nabywca).

Płatności za studia można dokonać tylko na indywidualnie wygenerowane konto studenta, prosimy nie wpłacać czesnego na konto ogólne Uczelni.

Zasady płatności
Opłata za naukę składa się z:

 • bezzwrotnej opłaty wpisowej w wysokości 400 zł (Uwaga! sprawdź aktualną promocję)
 • czesnego
 • opłaty administracyjnej końcowej w wysokości 95 zł

 

Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
Wyższej Szkoły Bankowej
parter, pokój nr 1
ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia
tel. (58) 669 77 21
rekrut@wsb.gdynia.pl
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl