Zobacz inny kierunek

Zarządzanie ryzykiem w biznesie WSB Gdynia - Studia podyplomowe

2 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

Celem studiów podyplomowych jest przedstawienie kluczowych wiadomości niezbędnych dozrozumienia, samodzielnego zaprojektowania, wdrożenia oraz właściwego i efektywnego zarządzania ryzykiem w organizacji na poziomie strategicznym, operacyjnym oraz zmian wynikających z wdrożenia portfela inicjatyw, programów czy projektów.

Cel

Studia dają szansę na poznanie zaawansowanych technik zarządzania ryzykiem dających możliwość optymalizacji własnych decyzji i skupieniu się minimalizacji wpływu zagrożeń oraz wykorzystania szans w instytucjach sektora prywatnego jak i publicznego.   Skuteczne wdrożenie zarządzania ryzykiem w organizacji wymaga profesjonalnego przygotowania  i poznania skomplikowanych procedur, aby osiągnąć zakładane rezultaty  i dostarczyć finalnie pożądaną wartość dodaną polegającą m.in. na usprawnianiu procesów i zapewnieniu ciągłej optymalizacji działalności operacyjnej poprzez wypracowywanie właściwych rekomendacji zmian i zaleceń.

Dodatkowo pokażemy jak zapewnić spójność systemu zarządzania ryzykiem analizując pryncypia audytu wewnętrznego zawarte w normach PN-EN ISO 9001:2009 i PN ISO/IEC 27001:2007 oraz uwzględniając wymagania systemu przeciwdziałania zagrożeniom. Naszą ambicją jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy na temat wytycznych, co do zarządzania ryzykiem i wykorzystania potencjału działów audytu i kontroli wewnętrznej. 

Korzyści

Poznanie zasad zarządzania i postępowania z ryzykiem, stosowania zabezpieczeń oraz doskonalenia zarządzania ryzykiem, dostarczenie wiedzy na temat określania strategii zarządzania ryzykiem, apetytu ryzyka organizacji oraz jej profilu ryzyka, przygotowanie do samodzielnego określania polityki zarządzania ryzykiem oraz poznanie kategorii i kryteriów ryzyka. Przygotowanie merytoryczne do zastosowania wiedzy w implementacji zmian wynikających ze standardu zarządzania jakością ISO 9001:2015 oraz spełnieniu kluczowych wymagań wynikających ze standardu zarządzania ryzykiem ISO 31000. 

Ukończenie studiów umożliwia zdobycie praktycznej wiedzy o charakterze przekrojowym i umiejętności odnoszących się do szerokiego zakresu dziedzin nauki i dyscyplin potrzebnych do pracy menedżera ds. ryzyka biznesowego. Warto podkreślić, że studia są związane ze zdobyciem kierunkowego, specjalistycznego wykształcenia o charakterze interdyscyplinarnym pozwalającym powiązać obszar zarządzania ryzykiem z działalnością procesową, zmianami realizowanymi w organizacjach i obszarami audytu i kontroli wewnętrznej.

Uczestnicy  dowiedzą się również, w jaki sposób:

 • efektywnie wykorzystać system kontroli wewnętrznej do zapewnienia prewencyjnej ochrony celów biznesowych,
 • zbudować właściwe środowisko kontroli wewnętrznej uwzględniające różne ograniczenia i zróżnicowany poziom wiedzy pracowników, 
 • wykorzystać zarządzanie ryzykiem do podejmowania właściwych decyzji oraz minimalizować wpływ zagrożeń na cele organizacji,
 • zapewnić właściwe mechanizmy: autoryzacji operacji, oceny poprawności podejmowanych działań, zgodności ewidencji z rzeczywistym stanem,
 • praktycznie wykorzystać reguły kontroli wewnętrznej m.in. w zakresie stworzenia spójnego systemu procedur i regulaminu. 

Uczestnicy

Studia skierowane są dla osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem organizacją, audytem i kontrolą wewnętrzną, menedżerów projektów i programów, menedżerów odpowiedzialnych za optymalizację procesów biznesowych, ekspertów odpowiedzialnych za migrację systemu ISO 9001:2008 do nowej wersji z 2015 roku uwzględniającej wymogi zarządzania ryzykiem, pracowników działów controllingowych i finansowych pragnących usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę,
a także do osób chcących w przyszłości podjąć pracę na stanowisku menedżera ds. ryzyka. Dodatkowo studia są cennym zbiorem informacji dla ekspertów i specjalistów sektora IT przygotowujących zabezpieczenia w systemach bezpieczeństwa informacji np. w oparciu o standard ISO/IEC 27001.  

Program kierunku: 

Program kierunku: 

168 godzin

9 miesięcy nauki

10 zjazdów

Projektowanie systemu zarządzania ryzykiem w organizacji (16 godz.)

 • Cele i główne elementy procesu zarządzania ryzykiem (8 godz.)
 • Projektowanie systemu sterowania ryzykiem w organizacji (8 godz.)

Zarządzanie ryzykiem na poziomie portfela inicjatyw strategicznych (24 godz.)

 • Zarządzanie ryzykiem w projektach i portfelem inicjatyw dla kierownictwa organizacji (16 godz.)
 • Kluczowe elementy zarządzania ryzykiem (4 godz.)
 • Pryncypia zarządzania ryzykiem (4 godz.)

Metodyki zarządzania ryzykiem (32 godz.)

 • Wykorzystanie standardów enterprise risk management (erm) w różnych sektorach rynku (8 godz.)
 • Metodyki zarządzania ryzykiem (24 godz.)

Techniki i metody zarządzania ryzykiem (24 godz.)

 •  Narzędzia i techniki do identyfikacji i analizy ryzyka (24 godz.)

Zarządzanie ryzykiem jako narzędzie wsparcia dla audytu kontroli wewnętrznej (16 godz.)

 • Analiza głównych czynników ryzyka w postępowaniu audytowym i kontrolnym (8 godz.)
 • Zasady i metody badań kontroli i audytu poziomu ryzyka (8 godz.)

Warsztat menedżerski z obszaru zarządzania ryzykiem (24 godz.)

 • Sterowanie ryzykiem w organizacji – warsztat menedżerski (24 godz.)

Gra symulacyjna (8 godz.)

 • Proces zarządzania ryzykiem – gra symulacyjna „strateg” (8 godz.)

Aktualizacja aktywów ryzyka (16 godz.)

 • Realizacja, ocena i aktualizacja aktywów ryzyka (16 godz.)

Projekt  (8 godzin)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: dwa testy semestralne i egzamin końcowy polegający na obronie projektu.

Wykładowcy: 

Wykładowcy: 

Mirosław Dąbrowski - COO, Agile Coach, Trainer, Consultant, Speaker, Author, www.miroslawdabrowski.com Konsultant IT posiadający wiele ról: COO, Agile i IT Coach, trener, konsultant. Jako Chief Operating Officer (COO) w ENP odpowiada za sprawne działanie organizacji i nieustanne doskonalenie procesów. Wraz z 8 zespołami kształtuje wizję oraz kierunek rozwoju autorskiej platformy ecommerce o łącznym cash-flow na poziomie 10mld złotych. Jako Agile Coach wdraża podejście zwinne w Europie w sektorze prywatnym jak i publicznym. Obecnie jest jedynym w Polsce certyfikowanym Coachem z zakresu metodyk zwinnych DSDM oraz DAD. Posiada udokumentowane doświadczenie wdrożeniowe potwierdzone licznymi referencjami. Jako anglojęzyczny, międzynarodowy trener posiada 11 lat praktyki trenerskiej oraz konsultingowej. Przeszkolił ponad 5.000 osób spędzając ponad 15.000 godzin pracy trenersko-konsultingowej. Posiada ponad 100 certyfikacji z zakresu inżynierii IT, szeroko pojętego zarządzania oraz aspektów miękkich. Skupia się na ludziach rozwijając ich umiejętności oraz mocne strony. Dbający oraz przykładający mocną uwagą do aspektów inteligencji emocjonalnej oraz współpracy zespołowej. Prelegent na wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach w tym tych największych jak Agile Alliance Agile Europe. Finalista prestiżowego międzynarodowego konkursu Agile Awards 2015 w dwóch kategoriach: „Najlepszy zespół na świecie stosujący metodykę DSDM/AgilePM” oraz „Wyjątkowy wkład członka zespołu DSDM/AgilePM”.  Członek zarządu organizacji PMI Poland Chapter oraz Dyrektor do spraw Rozwoju Regionalnego. Wiodący Ambasador konsorcjum Abile Business Consortium. Tłumacz metodyk AgilePM oraz PRINCE2 Agile. Ekspert merytoryczny organizacji AXELOS. Ambasador organizacji ASL BiSL Foundation odpowiedzialnej za rozwój standardów Application Services Library (ASL) oraz Business Information Services Library (BiSL). IT Product Manager w PMI Poland Chapter odpowiedzialny za roadmapę, rozwój oraz utrzymanie portfela portali internetowych. Twórca 50+ interaktywnych map myśli nt. zarządzania, IT oraz bezpieczeństwa informacji o popularności przekraczającej ponad 2 mln odwiedzin Autor dziesiątek artykułów nt. zarządzania oraz prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile. Członek zarządu PMI Poland Chapter ds. Rozwoju Regionalnego oraz IT Portfolio Director w PMI Poland Chapter odpowiedzialny za rozpowszechnianie dobrych praktyk i za utrzymanie/rozwój 10 portali internetowych. Redaktor oficjalnego kwartalnika stowarzyszenia PMI Poland Chapter – Strefa PMI. Posiada certyfikacje: MCT, MCP, MCITP, MCSA, MCSE, MCSE-S, MCSA-S, MCS, MCTS, AgilePM, PSM1, DSDM Atern, DSDM Trainer-Coach, DISC D3 Consultant, SDI Facilitator, TOGAF8/9, COBIT5, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MSP, MoP, P3O, M_o_R, MoV, ITIL Expert, RESILIA, ASL2, BiSL, Playing Lean Facilitator, Change Management, Facilitation CAPM, Project+, Network+, Server+, Security+, CASP, Apollo 13 ITSM simulation trainer, REQB, IQBBA, SCJP, SCWCD, SCBCD, SCDJWS, SCMAD, ZCE 5.0, ZCE 5.3, CISA*, CISM, CRISC (* zdany egzaminy).

Kry­stian Kaczor - znany jest w śro­do­wi­sku pro­fe­sjo­na­li­stów IT jako wpły­wowy spe­cja­li­sta od Agile. Dzieli się swoim boga­tym i zróż­ni­co­wa­nym doświad­cze­niem nie tylko przez pro­wa­dzone szko­le­nia, ale także arty­kuły i wystą­pie­nia na kon­fe­ren­cjach. Pro­pa­ga­tor prag­ma­tycz­nego podej­ścia opar­tego na empi­ry­zmie i mierzalnych efek­tach. Autor sprze­da­nej w tysią­cach egzem­pla­rzy książki “Scrum i nie tylko. Teo­ria i prak­tyka w meto­dach Agile”. Tre­ner i konsultant w QAgile, który nadal pra­cuje jako Agile Coach, żeby utrzy­mać więź z prak­tyką i realiami projektowymi. Już od 12 lat współpracuje ze znanymi firmami od mroźnej północy Szwecji po pustynie Iranu usprawniając Zespoły, procesy, projekty i całe organizacje. Bogate doświadczenie od pracownika wsparcia technicznego do program managera pozwala mu spojrzeć na proces powstawania oprogramowania z wielu różnych stron. Krystian prowadzi szkolenia z obszaru Agile, Scrum, zapewnienia jakości, testowania oraz umiejętności miękkich i doradza swoim klientom, coachuje pracowników, jest agentem zmiany. Autor książek, e-booków i szeregu innych publikacji w prasie polskiej i zagranicznej.  Prelegent na polskich i zagranicznych konferencjach z obszarów Agile i Jakości Systemów. Professional Scrum Trainer, CSP, PMI-ACP, ISTQB CTAL TM, ICF ACC, SAFe Program Consultant.

Agnieszka Kaczor - od 2003 roku związana jest z obszarami telekomunikacji oraz IT. Już od ponad 8 lat uczestniczy w projektach jako Team Leader, Test Manager i Scrum Master. Swoje doświadczenie gromadziła podczas projektów prowadzonych nie tylko lokalnie – niejednokrotnie była członkiem rozproszonych, międzynarodowych programów. Zarówno w modelu Watefall, jak i w zwinnych metodach Agile, stawia duży nacisk na komunikację i pracę z zespołami. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu potrafi doskonale dostosować się do napotkanej sytuacji, co prowadzi do widocznych postępów organizacji przywiązanych do dotychczasowych procesów i praktyk. Posiada następujące certyfikaty: 

 • Professional Scrum Master I,
 • Professional Scrum Product Owner I,
 • Certified Trainer,
 • Certified Project Manager — Prince 2 Foundation Level,
 • Practitioner NLP,
 • ISTQB Certified Tester Advanced Level Test Manager.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

   • 300 zł dzięki zniżce w czesnym,
   • 300 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 100 zł zamiast 400 zł.

   Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

   Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej zniżki w czesnym.

   8 RAT2 RATY1 RATA
   475 zł437 zł1 900 zł1 750 zł3 800 zł3 500 zł

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

   parter, pokój nr 1

    • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
    • 81-310 Gdynia
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • 09:00 - 17:00
    • 08:00 - 16:00
    • tel. 58 765 92 35
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   54.51434718.533957