Zobacz inny kierunek

Nauczanie matematyki z elementami informatyki - nauczanie drugiego przedmiotu WSB Gdynia - Studia podyplomowe

3 semestry nauki
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program kierunku
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

W obliczu reformy oświaty koniecznością staje się doskonalenie zawodowe, które pozwala osiągać kolejne stopnie zawodowe. Zmiany struktury nauczania powodują, że liczba godzin niektórych przedmiotów nauczania jest niewystarczająca do realizacji pełnego etatu zatrudnienia. Możliwość nauczania drugiego przedmiotu staje się wówczas w wielu przypadkach warunkiem koniecznym do dalszej pracy w szkole.

Cel

Celem studiów jest przygotowanie jego uczestników do nauczania matematyki i elementów informatyki na poziomie szkoły średniej i podstawowej oraz rozszerzenie dotychczas posiadanej przez nich wiedzy matematycznej i informatycznej. Absolwent studiów zostanie wyposażony w podstawową wiedzę z zakresu metodyki nauczania matematyki i informatyki, zapozna się z możliwościami stosowania matematyki w naukach technicznych oraz ekonomicznych, a w szczególności z elementami matematyki finansowej i ubezpieczeniowej.

Korzyści

Studia podyplomowe dają uprawnienia do nauczania matematyki w szkole podstawowej i średniej jako drugiego przedmiotu specjalizacji zawodowej. Zajęcia obejmują przedmioty matematyczne i informatyczne, metodykę nauczania matematyki oraz praktyki.

Ukształtują  również umiejętności w zakresie:

 • znajomości  technik matematyki wyższej pozwalających na zrozumienie,  opisywanie, modelowanie i   rozwiązywanie problemów o średnim poziomie złożoności,
 • poszukiwania, oceny, wykorzystania i modyfikowania  materiałów edukacyjnych potrzebnych do  przygotowania zajęć edukacyjnych z matematyki,
 • samodzielnego tworzenia materiałów wspomagających proces kształcenia matematycznego,
 • planowania, budowania, prowadzenia i ewaluacji zajęć z matematyki,
 • indywidualizacji pracy z uczniem o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z matematyki,
 • samodoskonalenia wiedzy matematycznej,
 • pomiaru dydaktycznego umiejętności i wiedzy matematycznej.

Uczestnicy

Studia skierowane są  do  osób  posiadających równocześnie:

 • dyplom magistra, inżyniera lub licencjata  w obszarze nauk ścisłych, technicznych lub innych studiów, 
 • przygotowanie pedagogiczne,
 • podstawową znajomość obsługi komputera zaopatrzonego w  łącze internetowe, przeglądarkę internetową i programy do odczytu plików w formacie: Word, PDF, PowerPoint
Program kierunku: 

Program kierunku: 

290 godzin zajęć, 60 godzin praktyk

14 miesiecy nauki

15 zjazdów

ALGEBRA (50 godz.)

 • Wstęp do arytmetyki (3 godz.)
 • Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym (3 godz.)
 • Działania na liczbach naturalnych (10 godz.)
 • Liczby całkowite (3 godz.)
 • Ułamki zwykłe i dziesiętne (3 godz.)
 • Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych (10 godz.)
 • Wyrażenia algebraiczne (4 godz.)
 • Potęgowanie (4 godz.)
 • Pierwiastki kwadratowe (5 godz.)
 • Równania z jedną niewiadomą (5 godz.)

ANALIZA MATEMATYCZNA (25 godz.)

 • Zadania tekstowe (15 godz.)
 • Statystyka opisowa (10 godz.)

GEOMETRIA (50 godz.)

 • Proste i odcinki (8 godz.)
 • Kąty (10 godz.)
 • Wielokąty, koła, okręgi (15 godz.)
 • Bryły (8 godz.)
 • Obliczenia w geometrii (9 godz.)

RACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA (20 godz.)

 • Kombinatoryka (10 godz.)
 • Elementy logiki i teorii mnogości (10 godz.)

WPROWADZENIE DO INFORMATYKI (16 GODZ.)

 • Zrozumienie, analiza i rozwiązywanie problemów związanych z informatyką (8 godz.)
 • Zasady bezpieczeństwa prywatności informacji i danych osobowych (4 godz.)
 • Prawa własności intelektualnej (4 godz.)

PROGRAMOWANIE I JĘZYKI PROGRAMOWANIA (46 godz.)

 • Układanie i programowanie algorytmów (26 godz.)   
 • Posługiwanie się aplikacjami komputerowymi (14 godz.)   
 • Znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów (6 godz.)   

TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE W NAUCZANIU MATEMATYKI (15 GODZ.)

 • Wykorzystanie aplikacji, programów komputerowych w nauczaniu matematyki (15 godz.)

DYDAKTYKA (60 godz.)

 • Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej (10 godz.)
 • Prawo oświatowe (10 godz.)
 • Dydaktyka nauczania matematyki (20 godz.)
 • Dydaktyka nauczania informatyki (20 godz.)

PRAKTYKA (60 godz.)

 • Praktyka (60 godz.)

PROJEKT (8 godz.)

 • Seminarium projektowe (8 godz.)

Forma zaliczenia: prace zaliczeniowe i egzaminy z przedmiotów realizowanych w ramach studiów oraz obrona pracy dyplomowej.

Wykładowcy: 

Wykładowcy: 

Łukasz Muszarskil - absolwent Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Uzyskał stopień magistra matematyki specjalizacja matematyka uzyskując uprawnienia pedagogiczne. Ukończył studia podyplomowe  w zakresie fizyki i astronomii oraz mechatroniki w kształceniu zawodowym. Obecnie nauczyciel matematyki, fizyki oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych w profesji mechatronika. Dyrektor dydaktyczny w szkole dla dorosłych „Twoja Szkoła”. Od kilku lat zajmuje się edukacją innych. Uczy w różnych typach szkół. Posiada odpowiednie kwalifikacje do nauki matematyki oraz kwalifikacje egzaminatora poparte certyfikatami. 

Łukasz Sobol –absolwent Akademii Pomorskiej w Słupsku, uzyskał stopień magistra matematyki- specjalizacja matematyka z informatyką. Absolwent Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.  Zdobył dyplom pośrednika nieruchomościami. Posiada uprawnienia pedagogiczne. Nauczyciel matematyki i informatyki w różnych typach szkół: podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna (technikum i liceum), szkoły dla dorosłych. Trener kursów komputerowych od kilku lat zajmujący się edukacją innych ludzi z zakresu informatyki, matematyki, obsługi komputera oraz teoretycznych przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk itp. Posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń komputerowych, matematycznych i bogate doświadczenie zawodowe. Posiada kwalifikacje egzaminatora w zawodzie technik informatyk oraz egzaminatora ECDL potwierdzone certyfikatami. W ramach szkoleń współpracował  z firmami: MSG Consulting z siedzibą w Gdańsku, SQL Med. Z siedzibą w Gdańsku, Fundacja Gospodarcza Pro Europa z siedzibą w Toruniu, Akademia Kształcenia zawodowego z siedzibą w Gdańsku, Ośrodek Kursów O.K. z siedzibą w Wejcherowie, Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie. 

Opiekun merytoryczny

Andraszewicz Krzysztof- absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy- uzyskał tytuł inżyniera na kierunku Inżynieria Produkcji-specjalność zarządzanie bezpieczeństwem i jakością pracy oraz logistyka w produkcji i transporcie. Ukończył studia podyplomowe – Przygotowanie Pedagogiczne, a także Zarządzanie Oświatą.

Obecnie kontynuuje studia magisterskie o kierunku Ekonomia Menedżerska. Posiada duże doświadczenie zawodowe poparte wieloma certyfikatami między innymi audytora wewnętrznego BHP, systemu zarządzania jakością a także zarządzania kadrami  i zasobami ludzkimi. Umiejętne kierowanie zespołem ułatwiają mu  predyspozycje przywódcze. Większość swojej kariery z zamiłowaniem poświęcił elektronice. Ukończył szkołę zawodową GZE Unimor o specjalności monter aparatury radiowo - telewizyjnej . Kolejno Technikum Łączności o specjalności technik elektronik- systemy i sieci komputerowe. Doświadczenie przez wiele lat zdobywał w Zakładach Elektronicznych Unimor oraz w Flextronics International Poland cały czas podnosząc swoje kwalifikacje. Autor publikacji w Zeszytach Naukowych Gdańskiej Szkoły Wyższej ,,Ekonomiczne i ekologiczne zastosowania agregatów ko-generacyjnych wykonanych z wykorzystaniem silników Stirlinga”. Obecnie dzieli się swoją wiedzą oraz doświadczeniem z innymi nauczycielami oraz młodzieżą, jako wykładowca przedmiotów elektronicznych w Technikum.

Adam Döring – absolwent Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego, uzyskał stopień magistra nauk technicznych na wydziale matematyczno-przyrodniczym uzyskując uprawnienia pedagogiczne. Ukończył Studia Specjalne z Zakresu Informatyki również na Akademii Bydgoskiej im Kazimierza Wielkiego oraz Studia Podyplomowe Mechatronika w Nauczaniu Zawodowym na Politechnice Warszawskiej. Obecnie nauczyciel matematyki, informatyki, elektroniki i przedmiotów z dziedziny mechatroniki. Od kilku lat zajmuje się edukacją i szkoleniami  z zakresu informatyki, elektroniki, mechatroniki, obsługi komputera a  także teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych w profesji  technik informatyk, elektronik , mechatronik. Posiada odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzania szkoleń tematycznych z zakresu wspomnianych wyżej zagadnień oraz bogate doświadczenie zawodowe, jako trener, uzyskując przy tym wysokie referencje. Posiada także kwalifikacje egzaminatora w zawodzie technik informatyk. Uczy w różnych typach szkół: ponad gimnazjalna (technikum i liceum), szkoły dla dorosłych, studium policealne. Przeprowadził kilka tysięcy godzin, szkoląc ludzi uczestniczących w różnych projektach, współpracując z wieloma firmami m. in.: z MSG Consulting ,SQL Med. , Akademią Kształcenia zawodowego z siedzibą w Gdańsku, Oświatą Lingwista w Gdańsku, Lasami Państwowymi z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu. Przeprowadził kilka tysięcy godzin, szkoląc ludzi uczestniczących w różnych projektach, współpracując z wieloma firmami m. in.: z MSG Consulting ,SQL Med. , Akademią Kształcenia zawodowego z siedzibą w Gdańsku, Oświatą Lingwista w Gdańsku, Lasami Państwowymi z siedzibą w Starogardzie Gdańskim oraz Fundacją Gospodarczą Pro Europa z siedzibą w Toruniu.

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

Zapisując się do 10 sierpnia zyskujesz 600 zł:

   • 300 zł dzięki zniżce w czesnym,
   • 300 zł dzięki zniżce w opłacie wpisowej - 100 zł zamiast 400 zł.

   Płatność może być rozłożona na 8, 2 lub 1 ratę.

   Kwoty w tabeli to ceny po odjęciu obowiązującej zniżki w czesnym.

   12 RAT3 RATY1 RATA
   300 zł275 zł1 200 zł1 100 zł3 600 zł3 300 zł

   Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


   Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych

   parter, pokój nr 1

    • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
    • 81-310 Gdynia
    • PON - CZW:
    • PIĄ:
    • 09:00 - 17:00
    • 08:00 - 16:00
    • tel. 58 765 92 35
    • fax

   Javascript is required to view this map.
   54.51434718.533957