Zobacz inny kierunek

WSB Gdynia - Studia I stopnia

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Studia stacjonarne STACJONARNE
Studia stacjonarne NIESTACJONARNE
Zapisz się online
 • Opis kierunku
 • Program studiów
 • Wykładowcy
 • Cena studiów
 • Masz pytanie?

„W WSB od paru lat obserwuję wzrost liczby studentów na tym kierunku. Tak duże zainteresowanie wynika z chęci uczestnictwa młodego pokolenia w procesie tworzenia bezpieczeństwa w Polsce. Nasz zespół dydaktyczny dokłada starań i wsłuchuje się w potrzeby studentów, organizując wykłady i zajęcia pokazowe u naszych partnerów biznesowych. Ponadto pomagamy naszym studentom w realizacji wszelkich inicjatyw, zawsze służąc im doświadczeniem i fachową wiedzą”.

Klaudia Skelnik
menedżer kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Dlaczego warto wybrać ten kierunek w WSB?

 • Wybierzesz kierunek pozwalający znaleźć pracę. W Polsce ponad 2 mln osób jest zatrudnionych w sektorze bezpieczeństwa publicznego.
 • Otrzymasz wysoki standard kształcenia. Poznasz profesjonalny zespół wykładowców, w tym pracowników służb specjalnych, komendantów oraz pracowników służb bezpieczeństwa.
 • Poszerzamy krąg współpracy regionalnej z podmiotami społecznymi i gospodarczymi wyspecjalizowanymi w zwalczaniu przestępczości w regionie i na terenie całego kraju.
 • Oprócz wykładów i ćwiczeń będziesz brał udział w wizytach studyjnych w wielu instytucjach mieszczących się na terenie województwa, takich jak: laboratoria kryminalne, strzelnice czy lotniska wojskowe

W trakcie studiów m.in.:

 • dowiesz się, jak udzielać informacji środkom masowego przekazu
 • nauczysz się tworzyć programy profilaktyczne o zasięgu regionalnym
 • zapoznasz się z zasadami komunikacji w sytuacji kryzysowej i stosowaniem technik mediacji i negocjacji
 • będziesz przygotowywać plany reagowania kryzysowego
 • poznasz przykłady aktywnego uczestnictwa w procesach zapewniania bezpieczeństwa w administracji państwowej i samorządowej

Partnerzy kierunku
Realizując  studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, WSB w Gdyni współpracuje z wieloma znanymi firmami , dzięki czemu profesjonalnie przygotowuje studentów do pracy w danej branży.

Jako absolwent Bezpieczeństwa wewnętrznego możesz kontynuować  studiowanie m.in. na:

ikony-teb-2015-6.pngProgram studiów na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w WSB w Gdyni

Przedmioty kształcenia ogólnego

 • Elementy prawa
 • Elementy psychologii społecznej
 • Podstawy ekonomii
 • Teoria bezpieczeństwa
 • Wiedza o państwie i prawie
 • Wprowadzenie do globalizacji
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzna w Unii Europejskiej
 • Język obcy
 • Metody efektywnego uczenia się i pisania prac projektowych
 • Systemy i instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
 • Systemy polityczne i ekonomiczne państw

Przedmioty kierunkowe

 • Bezpieczeństwo ekologiczne
 • Bezpieczeństwo społeczne
 • Język obcy
 • Organizacja i zarządzanie
 • Podstawy kryminologii i kryminalistyki
 • Prawo pracy
 • Ergonomia i BHP
 • Kierowanie zespołem
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Seminarium
 • Zwalczanie przestępczości
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie ryzykiem

Przedmioty specjalnościowe

 • Bezpieczeństwo społeczności lokalnych i kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariusza publicznego
 • Przedmiot do wyboru
 • Seminarium
 • Technologie informatyczne
 • Zagadnienia współczesnego terroryzmu
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • Procedury postępowania powypadkowego
 • Bezpieczeństwo ekonomiczne
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Praktyki
 • Przygotowanie absolwenta do rynku pracy
 • Przedmiot do wyboru
 • Seminarium
 • Analiza stanowiska pracy

 

 

Dr stanek.jpgStanek Andrzej – Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej z 1968 r. w specjalności cybernetyka wojskowa. Od 1968 r. do 2001 r. etatowy pracownik naukowo dydaktyczny Akademii Marynarki Wojennej od stanowiska st. asystenta do stanowiska p.o. Zastępcy Komendanta Wydziału Dowodzenia ds. kształcenia. Stopień doktora nauk wojskowych uzyskany 31.05.1979 r. w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej. Ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim i w Akademii Sztabu Generalnego. Uczestnik i kierownik wielu prac naukowo-badawczych z zakresu automatyzacji sił Marynarki Wojennej oraz autor wielu publikacji. Jedną z większych kierowanych  prac naukowo-badawczych była budowa trenażera dla szkolenia dowódców okrętowych grup poszukująco-uderzeniowych. Trenażer zbudowano na Wydziale Dowodzenia AMW i z powodzeniem  był wykorzystywany do szkolenia kadr dowódczych 3 Flotylli Okrętów MW. Współpracownik firmy Financial Marketing Group International S.A.(1996-2003). Od 01.10.2012 r. zatrudniony na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, od 2013 r. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni oraz Zastępca Kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Od 2014 r. Prodziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania w Gdyni. Obszar zainteresowania naukowego w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa w transporcie i komunikacji powszechnej.

 

peplonski.jpgInspektor Policji w st. spocz., prof.zw.dr.hab. Andrzej Pepłoński  – w latach 1965-1975 był funkcjonariuszem Komendy Stołecznej MO (Wydział d/w z przestępstwami gospodarczymi) a następnie studiował w Akademii Spraw Wewnętrznych, którą ukończył w 1978 r. W latach 1978-1989 był wykładowcą a po uzyskaniu stopnia doktora adiunktem w Wydziale Kryminalistyki i Kryminologii ASW. Po uzyskaniu habilitacji oraz pozytywnym zweryfikowaniu został powołany na stanowisko zastępcy komendanta ds. naukowo-dydaktycznych w Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W latach 1993-1994 pracował w Wydziale Szkolenia Komendy Głównej Policji a następnie przeszedł na emeryturę. W okresie od 1995- do 2012 roku był profesorem w Akademii Pomorskiej w Słupsku, pełniąc m.in. funkcje dziekana wydziału, kierownika zakładu,  kierownika Katedry Bezpieczeństwa Narodowego. Na dorobek naukowy profesora składają się głównie publikacje dotyczące historii polskiego wywiadu i kontrwywiadu wojskowego w latach 1918-1945 a także policji państwowej w II Rzeczypospolitej. Jest autorem kilkunastu książek ( np. Wywiad Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 1939-1945, Kontrwywiad II Rzeczypospolitej, Wywiad w wojnie polsko-bolszewickiej, Wywiad a dyplomacja II RP,  i inne.) Ponadto opublikował ponad 100 artykułów i recenzji dotyczących tej problematyki. Był promotorem czterech rozpraw doktorskich oraz ponad 200 prac licencjackich i magisterskich poświęconych problematyce bezpieczeństwa państwa. W latach 1993-1996 uczestniczył w pracach polsko-brytyjskiej komisji historycznej badającej współpracę wywiadu polskiego i brytyjskiego podczas II wojny światowej. W 1996 roku otrzymał prestiżową nagrodę „Przeglądu Wschodniego” za książkę „Wywiad polski na ZSRR 1921-1939”.

 

karwan.jpgKomandor rez. dr inż. Henryk Mirosław Karwan jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył jako magister inżynier nawigacji w 1981 roku, a następnie trafił do służby na trałowcach Marynarki Wojennej. W 1999 roku ukończył magisterskie studia techniczne w Sankt Petersburgu. Od 2005 do 2016 roku w Dowództwie Marynarki Wojennej zajmował się ocenami zagrożeń wojennych i możliwościami obronnymi oraz formułowaniem i przedstawianiem właściwym organom dowodzenia propozycji dotyczących obrony państwa, w tym systemami kierowania i dowodzenia MW i SZ RP. Organizował współdziałanie i koordynację realizacji zadań organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego z MW, wynikających z zadań dotyczących obrony państwa w stanie klęski żywiołowej, stanie wyjątkowym i wojny. Pracę doktorską obronił w 2002 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Instytucie Dowódczo – Sztabowym w specjalności użycie morskiej techniki wojskowej. Jest współautorem kilku opracowań zwartych nt. zarządzania kryzysowego, kierowania i dowodzenia MW i SZ RP, a także wielu obowiązujących w SZ RP Norm Obronnych i Podręczników Normalizacji Obronnej oraz Prac Analityczno- Badawczych. Opracował kilka recenzji książek, podręczników i wniosków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Ponadto, opublikował wiele artykułów z zakresu bezpieczeństwa żeglugi, bezpieczeństwa morskiego i bezpieczeństwa portów morskich, prócz tego jest promotorem wielu prac licencjackich.
Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania się bezpieczeństwa politycznego i wojskowego państwa i UE. Prowadzi badania z zagadnień dotyczących tożsamości narodowej w zapewnieniu bezpieczeństwa dla Polski i UE, a jednocześnie prace badawcze odnoszące się do ochrony i obrony portów morskich przed cyberzagrożeniami oraz materiałami niebezpiecznymi.

 

zglowicki.jpgNadinspektor w st. spocz. mgr Krzysztof Zgłobicki (korpus generałów Policji)
Emerytowany policjant. W trakcie 36 letniej służby pełnił wiele funkcji kierowniczych. M.in. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KMP w Gdańsku ( 1994 - 1999 ), Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku ( 1999 - 2006 ), Komendant Miejski Policji w Słupsku ( 2006 - 2011 ), Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ( 2011 - 2013 ), Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( 2013 - 2016 ). Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem " Za Długoletnią Służbę " oraz Złotą Odznaką " Zasłużony Policjant ". Wyróżniony przez Marszałka Województwa Pomorskiego statuetką Gryfa Pomorskiego " za wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa dla województwa pomorskiego ". Inicjator wielu przedsięwzięć z zakresu prewencji kryminalnej, m.in. cyklicznych badań opinii społecznej " poczucia bezpieczeństwa i oceny pracy Policji w percepcji mieszkańców Słupska ". W 2015 roku odbyła się piąta edycja tych badań.

 

 

 

stefanski.jpgMłodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, prof. nadzw. dr hab. Marek Stefański.
W latach 1984–1992 studiował i pracował we Włoszech i w Niemczech. W roku 1992 obronił pracę doktorską w ówczesnej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy. Natomiast w roku 2013 uzyskał stopień doktora habilitowanego na Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. W latach 1994 – 2009 pracował w Szkole Policji w Słupsku.  W latach 1999-2001w Zespole Prasowym Komendy Głównej Policji. W roku 1996 ukończył studia oficerskie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz wiele specjalistycznych kursów w ramach resortu MSW oraz Europejskiej Akademii Policyjnej. Jest autorem książek:

 1. Sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania podejmowania interwencji policyjnej. Działania i skuteczność służb patrolowo-interwencyjnych - Słupsk 2003.
 2. Uspołecznienie policji jako proces kształtowania poczucia bezpieczeństwa w środowisku lokalnym. Kierunki rozwoju służb prewencyjnych policji w Polsce - Szczytno 2007.

Prewencyjno-edukacyjne działania policji w systemie bezpieczeństwa publicznego, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012 oraz bardzo wielu innych prac naukowych.

 

pietrek.jpgNadkomisarz Policji w stanie spoczynku, dr Grzegorz Pietrek
Doświadczenie zawodowe zdobyte podczas służby w Policji na różnych stanowiskach w tym kierowniczych oraz podczas pełnienia funkcji radnego samorządu powiatowego. Specjalizuje się w zagadnieniach zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa imprez masowych, przedmiotach „policyjnych” oraz zagadnieniach migracyjnych. Autor dwóch monografii, dwóch skryptów akademickiego oraz ponad 50 publikacji naukowych polsko i anglojęzycznych. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Promotor i recenzent kilkudziesięciu prac licencjackich.

 

 

img_0258.jpgDr Miłosz Gac jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - kierunek Bezpieczeństwo Narodowe.  W 2011 roku ukończył studia podyplomowe na tej samej uczelni, ze specjalnością Zarządzanie Kryzysowe. Od 2012 roku prowadzi zajęcia dla studentów pierwszego i drugiego stopnia w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni.  Pracę doktorską obronił w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich, uzyskując tytułu doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie. Specjalizuje się w badaniach dotyczących kształtowania bezpieczeństwa polityczno – militarnego w basenie Morza Bałtyckiego w XX i XXI wieku. Jest autorem artykułów naukowych w tym zakresie. Od maja 2017 pełni obowiązki Menedżera kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

kontakt: mgac@wsb.gda.pl 

Generalny inspektor mgr Krzysztof Gajewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczytnie oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Po ukończeniu studiów pełnił służbę w jednostkach Milicji Obywatelskiej i Policji na terenie Gdańska, Bydgoszczy i Warszawy. Zajmował wiele stanowisk kierowniczych, między innymi: Komendant Miejski Policji w Gdańsku, Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy, Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji. Służbę zakończył na stanowisku Komendanta Głównego Policji. Ponadto w czasie służby odbył kurs na Wyższej Szkole Oficerskiej Policji Państwowej we Francji (EcoleSupérieure des Inspecteurs de la Police Nationale), staże na uniwersytetach stanowych: Huntsville w Teksasie i New Heaven Connecticut oraz na Wyższej Szkole Policji w Münster (Deutsche Hochschule der Polizei) W ramach obowiązków służbowych dowodził zabezpieczeniem największych imprez sportowych i masowych w Polsce, między innymi: Turniej UEFA Euro 2012, Mistrzostwa Świata w siatkówce mężczyzn, Szczyt Klimatyczny w Warszawie. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, medalami resortowymi MSW i MON. Mianowany przez Prezydenta RP na pierwszy stopień generalski (nadinspektor) w 2009 r., a w 2015 r. na stopień generalnego inspektora.

0-pl_legitymacja_szkolna-35x45_mm.jpgKomandor porucznik rezerwy dr inż. Robert Kościelniak jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej - magister inżynier nawigator morski. Po ukończeniu studiów pełnił służbęw 3 Flotylli Okrętów -  Dywizjon Okrętów Rakietowych Gdynia. Samodzielne dowodzenie okrętem pr. 205 uzyskał  w 1997r. gdzie objął stanowisko dowódcy okrętu na „ORP DARŁOWO”. W styczniu 2002 r. na „ORP ŚWINOUJŚCIE” został wyznaczony dowódcą okrętu-dowódcą grupy okrętów pr. 205. Od stycznia 2004 r. został przeniesiony do sztabu Dywizjonu Okrętów Rakietowych gdzie pełnił obowiązki st. oficera operacyjnego. Ukończył Wyższy Kurs Szkolenia Oficerów dla dowódców okrętów i dowódców grup. Podczas swojej 11 letniej służby na okrętach rakietowych wielokrotnie brał udział w najważniejszych dla Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej ćwiczeniach, jakimi były strzelania rakietowe, uzyskując najwyższe oceny. Od lipca 2005r. rozpoczął służbę w Akademii Marynarki Wojennej na stanowisku wykładowcy na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich - Zakładzie Sztuki Operacyjnej i Taktyki. W 2006 ukończył studia podyplomowe z wyróżnieniem oraz kurs pedagogiczny. Od 2009 roku Kierownik Ośrodka Eksploatacji Jednostek Pływających w Studium Ogólnomorskim AMW. W czerwcu 2010r. uzyskał stopień doktora w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W 2012 roku został wyznaczony na stanowisko - Kierownik Studium Ogólnomorskiego AMW. W 2014r. został Kierownikiem Ośrodka Szkolenia Morskiego. Opublikował wiele artykułów, współautor prac naukowo-badawczych i monografii, promotor prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Kierownik wielu kursów, praktyk specjalistycznych. Po zakończeniu służby pracował na stanowisku Technologa w Ośrodku Systemów Uzbrojenia i Elektroniki Stoczni Marynarki Wojennej SA. Posiada dwukrotnie nadaną /srebrną/ odznakę WZOROWY DOWÓDCA oraz medale resortowe MON.

 

Ceny studiów na kierunku Bezpieczenstwo wewnętrzne w WSB w Gdyni

Nie czekaj, wypełnij formularz i zgłoś się już dziś.

  Zapisując się do 31 majaa zyskujesz 1000 zł:

  • 600 zł  dzięki zniżce w czesnym na pierwszym roku studiów,
  • 400 zł dzięki zwolnieniu z opłaty wpisowej.

  Czesne już od 275 zł (325 zł ) miesięcznie na pierwszym roku studiów! Wpisowe 0 zł.

  Dogodny system opłat

  Abyś mógł efektywnie planować swoje wydatki wprowadziliśmy dwa rozwiązania sposobu płatności.

  Masz do wyboru:

  • gwarantowane czesne stałe - wybierając ten system płatności masz pewność, że przez cały okres studiów wysokość czesnego będzie taka sama. Pamiętaj, że przysługującą Ci zniżkę rozliczamy w I roku studiów, więc czesne będzie wtedy niższe, niż w kolejnych latach.
  • gwarantowane czesne stopniowane - płacisz bardzo niskie czesne na pierwszym roku. W ciągu następnych lat opłata stopniowo wzrasta. Gwarantujemy jednak, że poziom opłat na wszystkich latach studiów będziesz znać od samego początku i ich wysokość Cię nie zaskoczy.

  Dodatkowo Ty sam wybierasz w ilu ratach chcesz płacić za studia - w 1, 2, 10 czy 12.

  Tabela prezentuje aktualne ceny na rok akademicki 2018/2019.

  Loader
  Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  325 zł275 zł380 zł320 zł1900 zł1600 zł3800 zł3200 złI rok
  395 zł460 zł2300 zł4600 złII rok
  550 zł2750 zł5500 złIII rok

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  390 zł340 zł450 zł390 zł2250 zł1950 zł4500 zł3900 złI rok
  390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
  450 zł2250 zł4500 złIII rok
  IV rok

  Gwarantowane czesne stopniowane

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  325 zł275 zł380 zł320 zł1900 zł1600 zł3800 zł3200 złI Rok nauki
  395 zł460 zł2300 zł4600 złII Rok nauki
  550 zł2750 zł5500 złIII Rok nauki

  Gwarantowane czesne stałe

  12 RAT10 RAT2 RATY1 RATARok nauki
  390 zł340 zł450 zł390 zł2250 zł1950 zł4500 zł3900 złI rok
  390 zł450 zł2250 zł4500 złII rok
  450 zł2250 zł4500 złIII rok
  IV rok

  Na Twoje wszelkie pytania odpowie:


  Biuro Rekrutacji studiów I i II stopnia oraz studiów podyplomowych
  parter, pokój nr 1

   • ul. Śląska 35/37, parter, pokój 1
   • 81-310 Gdynia
   • PON - CZW:
   • PIĄ:
   • 09:00 - 17:00
   • 08:00 - 16:00
   • tel. 58 669 77 21
   • fax

  Javascript is required to view this map.
  54.51434718.533957