Edukacja dofinansowana z UE

WSB w Gdyni przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 100 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty dedykowane studentom i słuchaczom Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, jak też otwarte, adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym.

W ramach projektu D.N.A. WSB - Dydaktyka, Nauka, Administracja - Zintegrowany Program Rozwoju WSB nr umowy o dofinansowanie projektu  POWR.03.05.00-00-Z231/17  Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku będzie prowadziła rekrutację na studia współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowywanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wydział Ekonomii i Zarządzania w Gdyni

zapisz-sie-online-button.png

ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie stacjonarne,
ZARZĄDZANIE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
ZARZĄDZANIE – magisterskie studia uzupełniające niestacjonarne,
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE – studia pierwszego stopnia licencjackie niestacjonarne,
PEDAGOGIKA
TURYSTYKA I REKREACJA
UWAGA: Wybór specjalności dokonywany jest przez kandydata przy zapisie na studia.
 
CENY STUDIÓW
(W tabeli podana jest wartość opłaty za rok nauki. Czesne można także rozłożyć na 2, 10 i 12 rat.)
kierunek studiów cena studiów katalogowych 
(opłata roczna)
zniżka dla uczestnika projektu czesne po uwzględnieniu zniżki
(opłata roczna)
STUDIA I STOPNIA STACJONARNE
Zarządzanie 4600 zł 845 zł 3755 zł
STUDIA I STOPNIA NIESTACJONARNE
Bezpieczeństwo wewnętrzne 4500 zł 830 zł 3670 zł
Zarządzanie 4600 zł 870 zł 3730 zł
STUDIA II STOPNIA NIESTACJONARNE
Zarządzanie 4500 zł 1695 zł 2805 zł
Powyższe zniżki nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami . Uczestnicy projektu zwolnieni są z opłaty wpisowej.
Podane ceny i zniżki dotyczą opłat za rok studiów.
 
 
DOKUMENTY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W postępowaniu rekrutacyjnym uczestniczą kandydaci, którzy złożą następujące dokumenty:
 • kwestionariusz z podaniem( po wypełnieniu online, wróci do Ciebie na maila)
 • kserokopia świadectwa maturalnego – oryginał lub odpis do wglądu
 • 2 kolorowe zdjęcia (zgodnie z wymogami do dowodu osobistego)
 • kserokopia dowodu tożsamości
 • kopia aktu małżeństwa lub decyzji administracyjnej (w przypadku zmiany nazwiska na którymkolwiek z dokumentów składanych w procesie rekrutacji)
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię świadectwa dojrzałości,
 • w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia poświadczoną przez Uczelnię lub notarialnie kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   
Cudzoziemcy i osoby, które dyplom ukończenia studiów uzyskały za granicą, oprócz wymaganych dokumentów, powinny przedstawić również inne dokumenty zgodnie z Zasadami rekrutacji cudzoziemców i osób posiadających świadectwa dojrzałości oraz dyplomy zagraniczne uprawniające do podjęcia studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.
 
POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
 
1. Kandydaci  na  studia są przyjmowani do wyczerpania limitu miejsc.
2. Rekrutacja będzie prowadzona w etapach:zapisz-sie-online-button.png
 • I etap od 01.04.2018 do 18.07.2018
 • II etap od 01.08.2018 do 31.08.2018
 • III etap od 15.09.2018 do 30.09.2018
3. Po każdym etapie będzie opublikowana lista rankingowa, w przypadku wyczerpania miejsc w I etapie rekrutacji pozostałe etapy będą odwołane.
 
4. Pod uwagę brane są: w przypadku studiów I stopnia oceny ze świadectwa dojrzałości oraz w przypadku studiów II stopnia: ocena z egzaminu dyplomowego studiów I stopnia.
 
 
5. Poświadczenie znajomości języka angielskiego.
1) O przyjęcie na studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełnią jedno z poniższych wymagań:
 • uzyskały na świadectwie dojrzałości (tzw. stara matura) ocenę co najmniej dobrą z języka angielskiego uzyskaną w ramach egzaminu maturalnego zdawanego w Polsce,
 • uzyskały co najmniej 60 % punktów z matury rozszerzonej z języka angielskiego na egzaminie maturalnym przeprowadzonym w Polsce,
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka angielskiego: TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • uzyskały świadectwo dojrzałości w szkole, w której językiem wykładowym był język angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
   
2) O przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone w języku angielskim mogą się ubiegać osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:
 • posiadają jeden z międzynarodowych certyfikatów z języka TELC- B2 UCLES-PET, IELTS-40, TOEFL-50, LCCI English for Business Level 2, Level 3, Level 4, Cambridge First Certificate in English, Cambridge Certificate in Advanced English, Cambridge Certificate of Proficiency in English, LCCI English for Tourism Level 2
 • są absolwentami na kierunku Filologia (angielska),
 • uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych, na których językiem wykładowym był j. angielski,
 • przedłożą dokument z zakładu pracy stwierdzający, iż językiem wykorzystywanym w pracy jest j. angielski,
 • przedłożą dokument stwierdzający, iż w trakcie studiów uczestniczyły w praktykach lub studiach w ramach Programu Erasmus lub innych prowadzonych w j. angielskim,
6.  Warunkiem wpisania na listę studentów jest:
 • przyjęcie na studia na podstawie decyzji
 • złożenie ślubowania,
 • podpisanie umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, umowy projektowej oraz pozostałej dokumentacji projektowej.
Biuro Rekrutacji
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdyni
ul. Śląska 35/37, pokój nr 1.
58/ 669 77 21
e-mail: rekrut@wsb.gdynia.pl
pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców: admission@wsb.gda.pl