Działalność Instytutu Zarządzania i Finansów

Instytut Zarządzania i Finansów jako samodzielna jednostka naukowo-badawcza, powołany został decyzją Kanclerza Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku w lutym 2015 roku. Jego głównym celem – oprócz profesjonalizacji procesu zarządzania kadrą naukowo-dydaktyczną oraz wzrostu jakości i poziomu badań naukowych w dziedzinie nauki ekonomiczne – jest wspieranie rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych we wszystkich dyscyplinach naukowych tej dziedziny, a zwłaszcza w takich dyscyplinach, jak: nauki o zarządzaniu, ekonomia oraz finanse.

Na stanowisko dyrektora Instytutu powołany został prof. dr hab. dr h.c. Bogdan Nogalski.

Dominantę w zainteresowaniach naukowych Instytutu stanowią zagadnienia należące do dyscypliny nauki o zarządzaniu. Pracownicy Instytutu przejawiają szczególne osiągnięcia w takich subdyscyplinach nauk o zarządzaniu, jak:

 • teoretyczne podstawy zarządzania,
 • zarządzanie publiczne,
 • zarządzanie strategiczne (w tym: nadzór korporacyjny, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, sustainability, kultura organizacyjna, sieci międzyorganizacyjne, modele biznesu, itp.),
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie techniką i procesami produkcyjnymi,
 • marketing,
 • zarządzanie jakością,
 • logistyka,
 • zarządzanie projektami i wiedzą,
 • kultura organizacyjna,
 • zarządzanie zasobami niematerialnymi (wiedza, kapitał intelektualny),
 • systemy informacyjne w zarządzaniu,
 • zarządzanie finansami, zarządzanie innowacjami,
 • zarządzanie informacjami,
 • zarządzanie przedsiębiorstwem.

Skoncentrowanie to skutkowało złożeniem w lutym 2016 roku do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów w Warszawie  wniosku o przyznanie Wydziałowi Zarządzania i Finansów w skład którego wchodzi Instytut, uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie  nauki o zarządzaniu.
 

Skład Instytutu

Kadra Instytutu:

Obecnie kadrę samodzielnych pracowników naukowych z zakresu dziedziny nauki ekonomiczne w Instytucie Zarządzania i Finansów na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Gdańsku tworzy 8 profesorów tytularnych oraz 13 doktorów habilitowanych o komplementarnych i pokrewnych pod względem problemowym zainteresowaniach naukowych. Są to:

 • prof. dr hab. J. Dado [specjalność naukowa: marketing i zarządzanie MSP],
 • prof. dr hab. M. Dębniewska [specjalność naukowa: bankowość i finanse przedsiębiorstw],
 • prof. dr hab. J. Mercik [specjalność naukowa: zastosowaniu metod ilościowych w zarządzaniu (badania operacyjne) i w procesach podejmowania decyzji,
 • prof. dr hab. B. Nogalski [specjalność naukowa: zarządzanie strategiczne, doskonalenia systemów zarządzania i zarządzanie grupami kapitałowymi, elastyczność w procesach i systemach zarządzania oraz modele biznesu],
 • prof. dr hab. inż. C. Orłowski [specjalność naukowa: informatyka w zarządzaniu, informatyka, inżynieria oprogramowania],
 • prof. dr hab. A. Ruciński [specjalność naukowa: ekonomika i organizacja transportu, marketing],
 • prof. dr hab. S. Rudolf [specjalność naukowa: nadzór korporacyjny, zarządzanie partycypacyjne oraz nowa ekonomia instytucjonalna],
 • prof. dr hab. A. Tubielewicz [specjalność naukowa: zarządzanie transportem morskim, zarządzanie strategiczne, logistyka i zarządzanie międzynarodowe].

Kadrę profesorów tytularnych uzupełniają doktorzy habilitowani nauk ekonomicznych. Są to:

 • dr hab.  M. Boguszewicz-Kreft [specjalność naukowa: marketing usług, marketing doświadczeń, komunikacja marketingowa i marketing  turystyki medycznej],
 • dr hab. M. Haffer [specjalność naukowa: zarządzanie przedsiębiorstwem, innowacyjność, przedsiębiorczość i konkurencyjność],
 • dr hab. J. Jaworski [specjalność naukowa: wykorzystanie informacji w zarządzaniu, systemy i narzędzia informacyjne wspomagania zarządzania organizacjami, rozwój sektora MSP],
 • dr hab. Z. Kaira [specjalność naukowa: logistyka i zarządzanie  logistyczne],
 • dr hab. Z. Kamiński [specjalność naukowa: ekonomika i organizacja handlu zagranicznego],
 • dr hab. M. Kalinowski [specjalność naukowa: rynki finansowe],
 • dr hab. P. Kristofik [specjalność naukowa: bankowość inwestycyjna i finanse],
 • dr hab. J. Kubicki [specjalność naukowa: logistyka morska],
 • dr hab. M. Rozkwitalska [specjalność naukowa: zarządzanie międzykulturowe, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie zasobami ludzkimi],
 • dr hab. J. Rześny-Cieplińska [specjalność naukowa: ekonomika i organizacja transportu, logistyka],
 • dr hab. S. Tokarski [specjalność naukowa; organizacja i zarządzania, psychologia osobowości, personalne aspekty osobowości]
 • dr hab. M. Turek [specjalność naukowa: ekonomia wyboru publicznego, makroekonomia, socjoekonomia],
 • dr hab. J. Wiśniewski [specjalność naukowa: makroekonomia, ekonomia menedżerska, rynki kapitałowe i finanse publiczne].

Instytut Zarządzania i Finansów WSB w Gdańsku zatrudnia kadrę samodzielnych pracowników nauki [profesorów  tytularnych i doktorów habilitowanych] posiadająca znaczący dorobek w naukach o zarządzaniu i dyscyplinach pokrewnych, kadrę  o dużym doświadczeniu w kształceniu kadr naukowych. Wszystkie katedry wchodzące w skład Instytutu współpracują ze sobą w realizacji badań oraz w dydaktyce. Potencjał naukowy Instytutu potwierdza duża liczba publikacji z zakresu zarządzania, przeprowadzonych projektów badawczych oraz aktywny udział pracowników Wydziału w życiu naukowym środowiska nauk o zarządzaniu i dyscyplin pokrewnych [ekonomii i finansów].

Osiągnięcia:

Instytut Zarządzania i Finansów, w którym skoncentrowany jest podstawowy i pełny pod względem merytoryczno - metodycznym zakres problemowy dyscypliny nauki o zarządzaniu, choć jest ośrodkiem stosunkowo młodym, to jednak rozwijającym się bardzo dynamicznie. Jego dokonania – poprzez kadrę dydaktyczną i naukową i jej publikacje - dostrzegane są również za granicą. Można stwierdzić, że w sposób trwały  wywiera wpływ na rozwój tej dyscypliny naukowej w Polsce.

Wsparciem rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu, a także dyscyplin ekonomia, czy finanse w Instytucie Zarządzania i Finansów WSB w Gdańsku, są m.in. cyklicznie odbywane, o charakterze międzynarodowym konferencje naukowe, wydawnictwo naukowe oraz aktywność w zakresie realizacji między ośrodkowych badań naukowych, czy też rozwijająca się międzynarodowa współpraca naukowa w tym obszarze nauk ekonomicznych.

Pracownicy Instytutu Zarządzania i Finansów są najbardziej aktywną publikacyjnie grupą pracowników Wydziału. Ich  dziełem w latach 2012-2015 jest 420 publikacji, w tym 13 artykułów z listy A i 215 artykułów z listy B. Publikacje pracowników Instytutu obejmują najważniejsze obszary nauk o zarządzaniu, udział publikacji z poszczególnych obszarów przedstawia się następująco: 17% zarządzanie strategiczne, 11% zarządzanie przedsiębiorstwem,9% zarządzanie publiczne, 8% zarządzanie zasobami ludzkimi 8% logistyka, 7% marketing, 6% innowacyjność, 6% zarządzanie zasobami niematerialnymi, 5% problematyka teorii i metodologii organizacji i zarządzania i 5% systemy informacyjne w zarządzaniu. Tematyka publikacji pracowników Instytutu pokrywa całokształt zainteresowań merytoryczno-metodycznych dyscypliny nauki o zarządzaniu. Żaden z ważnych obszarów i obiektów badań nie został w nich pominięty. Dorobek naukowy Instytutu charakteryzuje  silny związek działalności badawczej i publikacyjnej pracowników z regionem, a także silne nachylenie badaczy w kierunku nurtu praktycznego.
Publikacje są rezultatem aktywności  badawczej pracowników Instytutu. W latach 2011-2015 - obok wielu tematów dotyczących  tzw. badań własnych  - realizowano i realizuje się  konkursowe projekty naukowe finansowane ze źródeł zewnętrznych. Stanowią je:

 • Projekt NCN, pt.: Interakcje międzykulturowe w filiach zagranicznych korporacji wielonarodowych w ujęciu tradycyjnym i Pozytywnego Potencjału Organizacji, kierowany przez dr hab. M. Rozkwitalską [2013];,
 • Projekt SADS-MARIA CURIE FP7-POEPLE 2009-IRSES, pt.: SADSD-Smart multipurpose knowledge administration enviroment for intelligent decision support systems development,  kierowany przez prof. C. Orłowskiego [2011-2015],
 • Grant habilitacyjny MNiSzW dr hab. J. Jaworskiego, pt.: Wykorzystanie informacji finansowej w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju [2010-2011],
 • temat badawczy finansowany przez NCBiR, pt.: Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, w którym prof. dr hab.  B. Nogalski jest kierownikiem konsorcjum i zespołu naukowego [2015-2018].