Program studiów

Program studiów na kierunku Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym.

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 160
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
PRAWO I SPECYFIKA FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH,...
(20 godz.)

podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce i za granicą:

 • Wprowadzenie do przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej - ramy i formy prawne przedsiębiorczości społecznej i ekonomii społecznej w Polsce, zasady łączenia działalności społecznej i komercyjnej (4 godz.)
 • Ekonomia społeczna i solidarna oraz przedsiębiorczość społeczna za granicą (4 godz.)
 • Działalność pożytku publicznego w podmiocie społeczno-gospodarczym (4 godz.)
 • Zamówienia publiczne w praktyce co musi wiedzieć oferent (4 godz.)
 • Partnerstwa publiczno-prywatne, publiczno-społeczno-prywatne dla PS/PES (4 godz.)
ZARZĄDZANIE W PS/PES
(64 godz.)
 • Zarządzanie demokratyczne i zarządzanie wartościami (metody doskonalenia kompetencji managerskich) (8 godz.)
 • Rozwój i samorozwój ludzi w organizacji, w tym wykorzystanie metody Gallupa, zarządzanie talentami (8 godz.)
 • Łączenie Hard HR i Soft HR: Zarządzanie kompetencjami, jako podstawa wartościowania stanowisk pracy (8 godz.)
 • Zarządzanie sytuacyjne. Poziomy rozwoju pracowników i style przywódcze. (Delegowanie i egzekwowanie zadań) (24 godz.)
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstwa (Zarządzanie zmianą i jakością w organizacji w kontekście formalnym <regulaminy, instrukcje> i zarządzania ludźmi) (12 godz.)
 • Tworzenie wizerunku i marki przedsiębiorstwa w oparciu o wizerunek społecznego pracodawcy (i kulturę organizacyjną) (4 godz.)
FINANSE W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ ORAZ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH
(40 godz.)
 • Zasady zarządzania finansami w PESiS/PS, dystrybucja dochodu, wycena przedsiębiorstwa (8 godz.)
 • Projektowanie efektywnego budżetu (8 godz.)
 • Realne biznesplany (8 godz.)
 • Kanwa modelu biznesowego dziś (4 godz.)
 • Kanwa modelu biznesowego dla nowych rozwiązań. Wychodzimy poza schemat innowacje w biznesie (4 godz.)
 • Źródła finansowania dla PESiS/PS (8 godz.)
ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PS/PES
(8 godz.)
 • Definicje i metodologia zarządzania ryzykiem (4 godz.)
 • Praktyczne narzędzia zarządzania ryzykiem (4 godz.)
BUDOWANIE SIECI WSPÓŁPRACY I EFEKTÓW
(8 godz.)
 • Analiza rynku i badania marketingowe, mapowanie interesariuszy i benchmarking (8 godz.)
SEMINARIUM DYPLOMOWE
(4 godz.)

Przygotowanie do pisania pracy dyplomowej.

FORMA ZALICZENIA

Test sprawdzający wiedzę po I semestrze i test sprawdzający wiedzę po II semestrze oraz praca dyplomowa w formie projektu przygotowanego w grupach.