Program studiów

Program studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie kryzysowe

Liczba miesięcy nauki: 9
Liczba godzin: 178
Liczba zjazdów: 10
Liczba semestrów: 2
SYSTEM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(56 godz.)
 • Podstawy prawne zarządzania kryzysowego (6 godz.)
 • Struktura organizacyjna i zadania systemu zarządzania w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
 • Metody prognozowania zagrożeń (8 godz.)
 • Rola i zadania organów administracji publicznej w sytuacji kryzysowej (10 godz.)
 • Konstytucyjne stany nadzwyczajne (2 godz.)
 • Ograniczenia praw i wolności obywateli podczas stanów nadzwyczajnych (4 godz.)
 • Tryb wprowadzania, znoszenia i przedłużania stanów nadzwyczajnych (2 godz.)
 • Sytuacje zagrożeń niebędące stanami nadzwyczajnymi na przykładzie pandemii Covid - 19 (4 godz.)
 • Centra Zarządzania Kryzysowego - istota funkcjonowania (2 godz.)
 • Zadania i struktura Centrów (4 godz.)
 • Funkcjonowanie Centrów w sytuacjach kryzysowych oraz stanach nadzwyczajnych (6 godz.)
PLANOWANIE ORAZ PRAKTYCZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(44 godz.)
 • Zasady ewakuacji ludzi i mienia z terenów zagrożonych (8 godz.)
 • Struktura administracji publicznej (administracja publiczna, rządowa samorządowa, administracja zespolona i niezespolona) (4 godz.)
 • Funkcjonowanie administracji publicznej w sytuacjach kryzysowych (2 godz.)
 • Procedury i algorytmy działania administracji w sytuacji zagrożenia (6 godz.)
 • Psychologiczne aspekty sytuacji kryzysowych (8 godz.)
 • Koordynacja działań oraz przywództwo i kierowanie w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
 • Planowanie cywilne jako metoda budowania bezpieczeństwa powszechnego (8 godz.)
WSPARCIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
(46 godz.)
 • Podsystem wspomagania zarządzania kryzysowego (8 godz.)
 • Rola mediów w zarządzania kryzysowym (8 godz.)
 • Planowanie akcji i operacji w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
 • Logistyka „cywilna”, „wojskowa” i „kryzysowa” (8 godz.)
 • Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych (6 godz.)
 • Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z administracją publiczną w sytuacjach kryzysowych (8 godz.)
GRA DECYZYJNA  
(16 godz.)
 •  Gra decyzyjna dla wybranego rodzaju zagrożenia (16 godz.)
PROJEKT I EGZAMIN
(16 godz.)
 • Seminarium podyplomowe (16 godz.)