Anna Pyć

mgr Anna Pyć - jest matematykiem i terapeutą pedagogicznym, nauczycielem dyplomowanym – absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od szesnastu lat prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą, w czasie których wdraża elementy terapii pedagogicznej. Będąc praktykiem dokonuje diagnozy umiejętności uczniów, kontroluje i ocenia zdobywane przez nich wiedzę i umiejętności oraz przeprowadza ewaluację wykorzystywanych metod nauczania. Dostosowuje narzędzia codziennej pracy nauczyciela do specjalnych potrzeb uczniów. Jako wicedyrektor na co dzień sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli, a także współdziała z dyrektorem szkoły w zakresie prac organizacyjnych w placówce. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej 
w Gdańsku na kierunku Pedagogika oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Monika Modrzejewska-Szeląg

Menedżer kierunku Pedagogika i wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. 
Jest surdologopedą, terapeutą pedagogicznym, terapeutą wczesnej interwencji oraz integracji sensorycznej, nauczycielem przedszkolnym i wczesnoszkolnym – absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Nauczyciel dyplomowany w SP nr 19 w Gdańsku. Prowadzi zajęcia z zakresu pedagogiki specjalnej, logopedii, a także terapii pedagogicznej. Jest praktykiem, od 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzinami. Od 2016 roku, jako menedżer kierunku pedagogika, specjalizuje się w kwestiach związanych z kształceniem nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych.

Emilia N.J
Emilia Niemiec-Jasińska

Emilia Niemiec-Jasińska – psycholog, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła Uniwersytet Gdański oraz studia z zakresu psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Od 17 lat związana zawodowo ze szkołą, gdzie zajmuje się psychologicznym 
i pedagogicznym wsparciem dzieci i młodzieży oraz ich rodzin. Szczególnie zainteresowana organizacją kształcenia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Od 2017 roku wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej na kierunku Pedagogika i Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna.